Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus ja arviointisuunnitelma 2023

HEL 2023-005698
2. / 44 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2023

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2023 arviointisuunnitelman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tehtäväänsä liittyen tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma.

Kaupungin hallintosäännön 4 luvun 4 §:ssä todetaan, että tarkastusvirasto arvioi suoraan kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisena kaupunginvaltuuston kaupunkikonsernille asettamien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä. Virasto valmistelee tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi lautakunnan toimikauden kattavan toimintasuunnitelman ja vuosittaisen arviointisuunnitelman yhteistyössä lautakunnan kanssa. Virasto raportoi arviointityönsä tuloksista tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta hyväksyi 14.12.2021 § 110 toimikauttaan koskevan toimintasuunnitelman. Vuosittaisten arviointisuunnitelmien valmistelussa pyritään siihen, että kaupunkistrategian 13 osa-aluetta tulevat kattavasti arvioiduiksi valtuustokauden aikana. Kunkin vuoden arviointisuunnitelmassa täsmennetään, mitä strategian osa-alueita kunakin vuonna arvioidaan. Tarkastusvirasto on valmistellut yhteistyössä lautakunnan kahden toimikunnan kanssa luonnoksen arviointisuunnitelmaksi 2023. Arviointipäällikkö esittelee arviointisuunnitelman sisältöä.

Ehdotus arviointisuunnitelmaksi 2023 toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse 3.5.2023 ja lisätään esityslistalle Ahjo-järjestelmän käyttökatkon 3.-8.5.2023 jälkeen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi