Kokoonpanon muutos, kaupunginhallituksen varajäsen ja kaupunginhallituksen konsernijaosto eroaminen

HEL 2023-005792
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 298 §

V 14.6.2023, Kaupunginhallituksen varajäsenen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Ville Jalovaaralle eron kaupunginhallituksen varajäsenen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimista
  • valitsee _______ varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallitukseen ja
  • valitsee _______ jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Ville Jalovaaran (SDP) 2.8.2021 § 227 varajäseneksi kaupunginhallitukseen sekä 2.8.2021 § 229 jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi. Ville Jalovaara pyytää 26.4.2023 eroa kaupunginhallituksen varajäsenen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimista tultuaan valituksi Helsingin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajaksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36207

asta.vennela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus 26.4.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.