Yhteistyösopimus, U Nation -festivaali, Live Nation

HEL 2023-005809
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 32

U Nation -festivaalin järjestämistä koskeva yhteistyösopimus vuodelle 2023

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin kaupunginkanslian viestintäosaston ja Live Nation Finland Oy:n järjestämän U Nation -festivaalin välisen vastikkeellisen yhteistyösopimuksen koskien Helsingissä 30.6.–1.7.2023 järjestettävää U Nation -tapahtumaa. Sopimus on voimassa 31.12.2023 saakka. Tällä sopimuksella mahdollistetaan osaltaan tapahtuman toteuttaminen Helsingissä.

Yhteistyön ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 20 000 euroa. Rahoitus jakautuu U Nation -tapahtumassa seuraavasti: tapahtuma-alueen turva-aidat tai muut tekniset tarpeet 15 000 euroa sekä taiteilijakollektiivin toteuttama teos Helsinki-valoteosta hyödyntäen 5 000 euroa.

Yhteistyön kustannukset maksetaan vuonna 2023 talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, projektinumerolla 104020100720 pilotti- ja tapahtumakumppanuustoimenpiteisiin.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien alusta sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki, joka parantaa kilpailuasemaansa suurtapahtumien isäntäkaupunkina yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tapahtumien vaikuttavuustutkimustulokset osoittavat, että tapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tapahtumat kasvattavat Helsingin tunnettavuutta kotimaassa ja maailmalla.

U Nation on uusi elektronisen konemusiikin festivaali, joka esittelee alan kotimaisia huippuja ja tuo kansainvälisiä tähtiä Suomeen, mikä lisää tapahtuman kiinnostavuutta myös kansainvälisellä tasolla. Tapahtuma tuo ydinkeskustan Kansalaistorille uudenlaisen yhdistelmän taidetta, konemusiikkia, tanssia ja klubikulttuuria.

Kansalaistori on yksi uusista pilottina toimivista tapahtuma-alueista. Helsingin tavoitteena on tarjota valituilla tapahtuma-alueilla uudenlaista toimintaa sekä vahvistaa osaltaan Helsingin kokonaisbrändiä. Aluekokeilulle määritellään yhteiset tavoitteet ja mittarit. Tapahtuma raportoi mittareiden toteutumisesta tapahtumayhteistyön arvioinnin yhteydessä. Kokeilun avulla Helsinki haluaa rakentaa elävää tapahtumakaupunkia niin vierailijoille kuin kaupunkilaisille tarjoten elämyksiä yllättävissä ja kiinnostavissa paikoissa.

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anni Kostamovaara, markkinointisuunnittelija, puhelin: 09 310 33696

anni.kostamovaara@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. U Nation 2023 yhteistyösopimus
2. U Nation yhteistyösopimus liite

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.