Helsingin ruotsinkielisten lukioiden jatkuvan haun periaatteet, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-005831
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 19 §

Kontinuerlig ansökan till Helsingfors stads svenskspråkiga gymnasieutbildning för unga

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade om kontinuerlig ansökan och därtill hörande ansökningstider och ansökningsförfaranden för stadens svenskspråkiga gymnasieutbildning för unga.

Den kontinuerliga ansökan för Helsingfors stads gymnasier ordnas fyra gånger per år.

Ansökan
Höst
Vinter
Vår
Sommar
 
Ansöknings-tidpunkt
 
 
vecka 40
 
vecka 50
 
vecka 15
 
veckorna 24–31
 
Studierna inleds,
 
i gymnasier med fem perioder
 
 
Period 3 
 
Period 4 
 
Period 1
 
Period 1 
 
Studierna inleds,
 
i gymnasier med fyra perioder
 
 
Period 2 
 
Period 3 
 
Period 1 
 
Period 1
 

Om gymnasierna har lediga studieplatser lediganslås de i den kontinuerliga ansökan.

Den kontinuerliga ansökan är öppen en vecka, förutom sommarens kontinuerliga ansökan som öppnas efter att resultaten från den gemensamma ansökan har kommit, och hålls öppen fram till veckan före läsårsstarten.

I höstens, vinterns och vårens kontinuerliga ansökningar lediganslås studieplatser som har blivit lediga under läsåret. I sommarens kontinuerliga ansökan lediganslås studieplatser som inte har blivit fyllda i den gemensamma elevansökan.

Gymnasielinjer som har inträdes- eller lämplighetsprov ordnar sina prov på våren. Inträdes- eller lämplighetsprov kan också ordnas på hösten, vintern eller sommaren, om det är ändamålsenligt.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sulje

Antagning av studerande

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutar årligen om antalet nybörjarplatser vid stadens svenskspråkiga gymnasier. Studerande kan antas till gymnasieutbildningen genom riksomfattande ansökningsförfarande eller kontinuerlig ansökan. Även i fortsättningen är det riksomfattande ansökningsförfarandet det huvudsakliga sättet att få en studieplats på. Den kontinuerliga ansökan används som ett komplement i de fall när studieplatser inte fylls i den gemensamma ansökan eller när studieplatser blir lediga under läsåret. Tidigare har det inte funnits gemensamma förfaranden för att fylla dessa studieplatser.

Jämlika antagningsgrunder ska tillämpas vid antagning av studerande, oberoende av antagningsform (Gymnasielag 714/2018, 22 §). I gymnasieutbildning för unga används sökandes tidigare studieframgång och ansökningsönskemål som grund för antagning som studerande. Helsingfors stadsfullmäktige har 26.1.1994 (§ 30) beslutat att för att kunna få en studieplats i stadens gymnasium ska läsämnenas medeltal vara minst 7,00.

Som ett tillägg till dessa antagningsgrunder kan gymnasierna ha inträdes-, lämplighetsprov eller tilläggsprestationer. Detta gäller i första hand specialiseringsgymnasier eller specialiseringslinjer. Om gymnasiet ordnar inträdes- eller lämplighetsprov för att fördela studieplatser ska den sökande delta i provet för att kunna få en studieplats. En sökande kan få en studieplats även om hen inte har lämnat in tilläggsprestationer. (Förordning om grunderna för antagning av studerande inom gymnasieutbildningen 838/2021 7-8 §)

Ansökningstider och ansökningsförfaranden

Modellen för kontinuerlig ansökan har planerats tillsammans med personal och studerande. Fyra kontinuerliga ansökningsomgångar årligen ger de sökande tillräckligt många möjligheter att söka till gymnasierna. Samtidigt medför fyra ansökningsomgångar inte en oöverkomlig arbetsmängd för personalen i gymnasierna. Med en gemensam antagningsmodell för stadens alla svensk- och finskspråkiga gymnasier underlättas arbetet med antagning i gymnasierna.

I valet av gemensamma datum för kontinuerlig ansökan har tidtabellen för den gemensamma elevansökan och gymnasiernas olika periodsystem (4 eller 5 perioder) beaktats. De veckor som har valts tjänar gymnasierna oberoende av periodsystem och de sammanfaller inte med den gemensamma elevansökan.

Målgrupperna för kontinuerlig ansökan är studerande som vill byta gymnasium, Hux-studerande och sökande från andra läroanstalter. En gymnasiestuderande som flyttar till Helsingfors under läsåret kan fortsätta sina gymnasiestudier i ett av stadens gymnasier genom ett periodbyte tills följande kontinuerliga ansökan öppnas.

De som i första hand söker i höstens och vinterns kontinuerliga ansökan är sökande som vill inleda gymnasiestudier under läsåret. Vårens kontinuerliga ansökan är avsedd för sökande som redan har avlagt studieavsnitt som motsvarar åtminstone ett års gymnasiestudier. Sommarens kontinuerliga ansökan är avsedd för sökande som inte tidigare har studerat i ett gymnasium och i denna ansökningsomgång lediganslås studieplatser som inte har fyllts i den gemensamma elevansökan.

Om gymnasiet ordnar inträdes- eller lämplighetsprov, antingen för alla studieplatser eller för en viss linje, ska den sökande delta i provet för att kunna få en studieplats. Eftersom inträdes- och lämplighetsprov ordnas under våren är ansökan till dessa linjer i huvudsak möjlig endast under vårens kontinuerliga ansökan. Gymnasiet kan ordna inträdes- eller lämplighetsprov också i samband med höstens, vinterns och sommarens kontinuerliga ansökan.

Delaktighet

HUX-studerande och lärare i yrkesinstituten Prakticum och Stadin AO, gymnasiestuderande i Gymnasiet Lärkan och Medialukio samt gymnasierektorer, studiehandledare och Navigatorns läropliktsteam fick ta ställning till hur modellen för kontinuerlig ansökan borde se ut. De flesta förespråkade modellen i denna beredning.

Barnkonsekvensanalys

Kontinuerlig ansökan är en förbättring för sökande till gymnasierna. Det är enklare att söka och att planera ansökningsprocessen när det finns gemensamma ansökningstider. Med kontinuerlig ansökan är alla sökande likvärdiga.

Befogenhet

Utbildningsanordnaren beslutar om kontinuerlig ansökan och därtill hörande ansökningstider och ansökningsförfaranden när det gäller fördelning av studieplatser som inte fördelas med riksomfattande ansökningsförfaranden (Gymnasielag 714/2018, 19.3 §).

Enligt 15 kap. 2 § 2 mom. 2 punkt i förvaltningsstadga för Helsingfors stad beslutar eller godkänner fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, om grunder och gränser för sin egen språkgrupps del, enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om grunder för antagning av elever och studerande.

Fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion fattade motsvarande beslut 16.05.2023.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Sulje

Esittelijä

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Lisätietojen antaja

Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, 040 3345110:

moa.thors@hel.fi

Nina Malaska, pedagogiskt sakkunnig, 040 8271485:

nina.malaska@hel.fi