Virkasuhteen täyttäminen, lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Malmi, määräaikainen sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-87-23

HEL 2023-005857
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Malmi, työavain SOTEPE-01-87-23

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssinumero 023316, toimintayksikkö 395200, työpiste 100070) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttuessa.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 023316) on ollut haettavana ajalle 8.5.2023 - 3.1.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijä vastaa palvelutarpeen arvioinnin selvitysprosessin asiakastyöstä ja etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Lisäksi työhön kuuluu puhelinpäivystystä, konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista perheille arvioinnin aikana.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus, tiimi- ja parityön taitoja sekä kykyä itseohjautuvaan ja oma-aloitteiseen työskentelyyn.

Eduksi luettiin Apotti asiakastietojärjestelmän tuntemuksen sekä kokemuksen työskentelystä lapsiperheiden kanssa.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus on ollut julkisesti haettavana 9.3. - 24.3.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija, joka ilmoitti haastattelun jälkeen työllistyneensä toiseen tehtävään. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Viransijaisuus jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 02.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Pia Valkonen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 58563

pia.valkonen@hel.fi

Päättäjä

Pia Valkonen
johtava sosiaalityöntekijä

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.