Hyppää pääsisältöön

Avustuksen myöntäminen, nuorisopalvelut, projektiavustukset 2023, Pääkaupunkiseudun cosplay ry

HEL 2023-005974
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 19 §

Pääkaupunkiseudun cosplay ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto ei myöntänyt projektiavustusta Pääkaupunkiseudun cosplay ry:lle vuodelle 2023.

Hylkäysperuste: nuorisoyhdistysten vuosittaista toimintaa tuetaan toiminta-avustuksilla. Yhdistys ei ole jäsenpohjaltaan helsinkiläinen nuorisoyhdistys eikä halua eritellä kirjanpidossaan eikä muissa asiakirjoissa helsinkiläisen nuorisotoiminnan osuutta.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Tuulia Saves, Virpi Talasmäki ja Matteus Pellikka.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Projektiavustusta myönnetään varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai nuorten toimintaryhmille, jonka jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Rekisteröimättömältä varhaisnuorisoyhdistykseltä ja nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Nuoriso-osastolla tms. pitää siis olla oma kustannuspaikka kirjanpidossa ja talousarviossa sekä sen toiminnan tulee näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Pääkaupunkiseudun cosplay ry on vuonna 2014 perustettu järjestö, jonka tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja tukea ensisijaisesti nuorten cosplay-harrastusta pääkaupunkiseudulla. Se pyrkii saattamaan yhteen Helsingissä ja sen lähiseudulla asuvia cosplayn harrastajia sekä cosplaysta kiinnostuneita. Yhdistyksen järjestämä toiminta on avointa kaikille riippumatta iästä, taitotasosta tai kotipaikkakunnasta.

Pandemia rajoituksineen hiljensi yhdistyksen toiminnan koko lailla. Se on vuodesta 2019 asti pyrkinyt järjestämään Shumicon-tapahtumaa, mutta vasta nyt tapahtuma päästään järjestämään koululaisten syyslomalla lokakuussa 2023.

Shumicon on ikärajaton ja päihteetön nuorten harrastetapahtuma, jonka pääpainona on cosplay-harrastus. Tapahtumaan odotetaan myös anime-, manga-, videopeli- ja roolipeliharrastajia sekä muusta japanilaisesta populaarikulttuurista kiinnostuneita kävijöitä.

Cosplay-tapahtumien järjestäminen on yhdistyksen perustoimintaa ja helsinkiläisen nuorisoyhdistyksen toimintaa tuetaan toiminta-avustuksella tai starttiavustuksella. Yhdistykseen on oltu yhteydessä valmisteluvaiheessa ja sille on esitetty vaihtoehtona hakea starttiavustusta yhdistyksen helsinkiläisen nuorisotoiminnan uudelleen käynnistämiseen. Yhdistys ilmoitti, ettei pysty tekemään minkäänlaisia erittelyjä asiakirjoissaan.

Yhdistyksen toivomuksesta oltiin myös yhteydessä kulttuuripalvelujen valmistelijoihin, joiden mukaan kulttuuripalveluiden avustuksilla tuetaan ammattimaista kulttuuritoimintaa ja kaupunginosatapahtumia, joten hakemusta ei ole tarkoituksenmukaista siirtää sinne.

Yhdistykseen oltiin yhteydessä useita kertoja valmisteluvaiheessa. Yhdistyksessä on hakemuksen mukaan 45 jäsentä, joista alle puolet eli 20 on helsinkiläisiä 7–28-vuotiaita nuoria. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3 583 euroa ja omarahoitus on noin 1 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun cosplay ry haki 31.1.2023 saapuneella hakemuksellaan 5 000 euron projektiavustusta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätietojen antaja

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 09 310 23056

tuulia.saves@hel.fi