Vuokraus, maa-alue, Ruskeasuon liikuntapuisto, Björs Horse Sport Ky

HEL 2023-006023
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 37

Maa-alueiden vuokraus Ruskeasuon liikuntapuistosta Björs Horse Sport Ky:lle hevosten jaloittelualueiksi

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja vuokraa Björs Horse Sport Ky:lle Helsingin
kaupungin 16. kaupunginosassa (Ruskeasuo) Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevat, liitekarttaan merkityt 304 m²:n ja 426 m²:n suuruiset maa-alueet hevosten jaloittelualueiksi. Alueet ovat osa Vähä Huopalahden kylän nro 436 tilaa Rnro 3:7.

Vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029.

Vuosivuokrana peritään 788,77 euroa (alv. 0%). Vuokraan lisätään
voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu

Päätöksen perustelut

Björs Horse Sport Ky:n vuokrasopimus Ruskeasuon liikuntapuiston yhteydessä olevista hevosten jaloittelualueista päättyy 30.6.2023. Yhtiö on esittänyt halukkuutensa vuokrata jaloittelualueet uudelleen 1.7.2023 alkaen.

Liikuntajohtaja on vuokrannut 28.4.2022 päätöksen 26 §:n mukaisesti Björs Horse Sport Ky:lle Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevasta tallirakennus 2:sta tilat ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029 ratsastustoiminnan harjoittamista varten. Jaloittelualueet liittyvät oleellisesti ratsastustoimintaan, joten jaloittelualueiden vuokraus samalle ajalle hevostallitilojen kanssa on perusteltua.

Jaloittelualueet

Vuokrattavien jaloittelualueiden yhteiskoko on 730 m², jotka koostuu kahdesta erillisestä jaloittelualueesta 304 m² ja 426 m².

Vuokra-aika

Jaloittelualueet vuokrataan Björs Horse Sport Ky:lle ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029.

Vuokran määrittely

Vuosivuokra on 788,77 euroa (alv. 0 %).

Vuokran laskukaava:
730 m² x 1,00 €/m² x 5 % x 21,61 = 788,77 euroa (alv. 0 %).

Tammikuun 1. päivästä 2024 lukien perittävä vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 siten, että perusvuosivuokra on 36,50 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi on 100.

Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot kirjattu liitteenä olevaan sopimusluonnokseen.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

Päätös tullut nähtäväksi 01.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Päättäjä

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Vuokrasopimusluonnos, jaloittelualue, Björs Horse Sport Ky
2. Kartta, jaloittelualueet, Björs Horse Sport Ky

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.