Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, Malmi 2, sosiaalityöntekijän viransijaisuus, työavain SOTEPE-01-195-23

HEL 2023-006133
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, Malmi 2, työavain SOTEPE-01-195-23

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssinumero 039261, toimintayksikkö 395220, työpiste 100160) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus tuli avoimeksi 1.1.2023.

Viransijaisuus on ollut haettavana 21.4. – 8.5.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalle 15.5. – 31.12.2023 sekä työvoimahallinnon työnhakupalveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia asiakkaana olevien lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Tehtäviin kuuluu lastensuojelun suunnitelmallinen sosiaalityö, lastensuojeluilmoitusten käsittely, kiireellinen sijoitus, huostaanoton valmistelu ja harkinnanvarainen jälkihuolto.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaalityöntekijän tehtävässä luetaan eduksi kiinnostus dialogiseen ja reflektoivaan työotteeseen sekä laajemmin systeemisen toimintamallin soveltamiseen lastensuojelutyössä.

Määräajassa ei jätetty yhtään hakemusta.

Viransijaisuus jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Niina Kurkivuori, vs. johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 58699

niina.kurkivuori@hel.fi

Päättäjä

Niina Kurkivuori
vs. johtava sosiaalityöntekijä