Virkasuhteen täyttäminen, Nordsjö lågstadieskola, määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (luokanopettajan tehtävät), työavain KASKO-04-153-23

HEL 2023-006160
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Anställning av timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter på viss tid, Nordsjö lågstadieskola, arbetsnummer KASKO- 04-153-23

Rehtori

Beslut

Rektorn beslutade att anställa

**********

vid Helsingfors stad med placering i Nordsjö lågstadieskola för tiden 1.8.2023-31.7.2024.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Anställningen görs på det villkor att den som väljs till tjänsten uppvisar ett straffregisterutdrag inom 30 dagar efter delgivningen.

En prövotid om sex (6) månader fastställs för den som väljs till tjänsten.

Beslutsmotivering

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut 20.11.2019, § 100 är det skolans rektor som anställer lärare på viss tid.

Timlärartjänsten i huvudsyssla med klassläraruppgifter ledigförklarades under tiden 3.4.2023 - 17.4.2023 i Helsingfors stads officiella annonseringsorgan. Tjänsten är placerad i Nordsjö lågstadieskola.

När ansökningstiden hade gått ut hade 2 personer som uppfyller behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) sökt tjänsten. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Av (de behöriga) sökandena drog en sökande bort sin ansökan och 1 person intervjuades. I intervjun deltog skolans rektor.

**********

Beslutsutdrag med anvisningar för begäran om omprövning skickas till samtliga sökande. Beslutet skickas elektroniskt via Helbit till de sökande som gett sitt godkännande till elektronisk delgivning, i annat fall som brev.

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Sulje

Lisätietojen antaja

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi

Päättäjä

Heidi Lithen
rektor