Puistosuunnitelma, Malmi, Nallenrinteenpuisto, VIO 6238/1

HEL 2023-006167
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 344 §

Nallenrinteenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Malmi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan Nallenrinteenpuiston puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6238/1.

Lautakunta kehotti hyväksyessään Nallenrinteenpuiston puistosuunnitelman kaupunkia jatkossa seuraamaan puiston nurmikkoalueiden käyttöastetta ja mahdollisuuksien mukaan muuttamaan vähäiselle käytölle jääneet nurmikkoalueet niityksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään päätösehdotukseen seuraava kappale. "Hyväksyessään Nallenrinteenpuiston puistosuunnitelman lautakunta kehottaa kaupunkia jatkossa seuraamaan puiston nurmikkoalueiden käyttöastetta ja mahdollisuuksien mukaan muuttamaan vähäiselle käytölle jääneet nurmikkoalueet niityksi."

Kannattaja: Amanda Pasanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Atte Kalevan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan Nallenrinteenpuiston puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6238/1.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueena oleva Nallenrinteenpuisto sijaitsee Malmin (38.) kaupunginosassa. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 12577 puistoaluetta (VP) ja lähivirkistysaluetta (VL). Nyt hyväksyttävän alueen kokonaispinta-ala on noin 5,47 hehtaaria.

Suunnittelualue rajautuu lännessä Nallenmäen ja Sunnuntaipalstojen nykyisiin pientaloalueisiin sekä Tullivuorentiehen ja idässä suunnittelualueen rajan muodostaa tuleva Ilmasillantie. Etelässä alue rajautuu tuleviin Nallenrinteen kerrostalokortteleihin sekä Tattariharjuntiehen ja pohjoisessa tuleviin Kiitoteiden korttelialueisiin.

Nykytilassa puiston pohjoisosa on avointa lentokenttäalueen reunaa, jossa on niittyä, harvaa lehtipuustoa ja purettavan varastorakennuksen piha-aluetta. Suunnittelualueen läpi kulkee itä-länsisuuntainen tieyhteys. Tieyhteyden eteläpuolella kasvaa lehtipuuvaltaista varttunutta metsää, jossa sijaitsee kaksi lehtoaluetta, Tullivuorentien ja Nallenmäen lehdot, jotka kuuluvat Metso-ohjelman arvokkaisiin metsäkohteisiin ja niissä sijaitsee kaksi liito-oravan ydinaluetta. Metsässä on ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoitusketjun tukikohta IX:n puolustusasema (IX:6), joka on muinaismuistolailla suojeltu kiinteä muinaisjäännös.

Pohjoisosa suunnittelualueesta kuuluu Malmin lentokentän valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kokonaisuuteen.

Suunnittelun lähtökohtana ovat alueen luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen ja sovittaminen alueen kasvavaan käyttöön.

Puiston rakentamisen tavoitteena on tuottaa Nallenrinteen uuden kaava-alueen asukkaille lähipuistopalvelut, kuten leikki- ja kuntoilupaikka, oleskelualueita sekä selkeät kulkuyhteydet jalankululle ja pyöräliikenteelle. Tärkeä tavoite on alueella olevien luontoarvojen säilyminen sekä suunnitteluratkaisuin edesauttaa luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä alueella. Puiston rakennetuilla osilla pyritään kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti laadukkaaseen lopputulokseen.

Puiston läpi rakennetaan uusi maakaasuputki itä-länsisuuntaisesti vuosina 2022-2023. Maakaasuputken aiheuttamat rajoitteet alueen käytölle huomioidaan suunnittelussa.

Suunnitelma

Nallenrinteenpuisto jakaantuu luonteeltaan kahteen erityyppiseen alueeseen. Puiston pohjoisosassa on itä-länsisuuntainen laaksopainanne, joka on suunniteltu avoimesta puoliavoimeksi vaihtelevaksi niittyvaltaiseksi alueeksi. Avoimempi puiston osa rajautuu eteläosassa säilyvään metsään, joka jatkuu pohjois-etelä suuntaisena puustoisena akselina Tattariharjuntielle asti.

Puiston pohjoisosan avoin alue perustetaan niityksi. Niitty perustetaan kierrätyskasvualustaan, joka saadaan alueelta kuorittavasta pintamaasta. Niittykasvillisuus muodostuu pintamaan siemenpankista sekä pölyttäjiä suosivista kylvösiemenseoksista.

Niittyakselin eteläreunaan rakennetaan uusi pyöräbaana. Baanan vieressä kulkee jalankulkutie läpikävelyyn. Niittyalueen poikki rakennetaan lisäksi rauhallisempaa kävelyä varten polveileva puistokäytävä, jonka yhteyteen tehdään istuskelupaikkoja. Tärkeimpään baanan ylityskohtaan on suunniteltu suojatie. Erityyppiset käytävät yhdistyvät alueen itäosassa muodostaen kivetyn sisääntuloaukion puistoon Ilmasillantien reunassa. Aukio varustetaan syväkeräyssäiliöllä ja tapahtumasähköpisteellä, joka on sijoitettu niin, että se on käytettävissä sekä puistonurmen että aukion suuntaan esimerkiksi ketterän kioskin käyttöön. Niittyakselin pohjoisreunaan istutetaan vapaamuotoisia puuryhmiä, jotka muodostavat puistoalueen maisemallisen reunan Kiitoteiden korttelialuetta vasten.

Nallenrinteen uudelta korttelialueelta rakennetaan puistoon johtavat oleskeluportaat, jotka toimivat samalla Neljännen kiitotien päätteenä etelässä. Portaat ja Neljännen kiitotien yhdistää leveä kivetty toiminnallinen akseli, johon sijoitetaan pingispöytiä ja oleskeluryhmiä. Nallenrinteen alueelta kerätyt hulevedet johdetaan portaiden länsipuolelle rakennettavaan altaaseen hulevesien luonnonmukaista viivytyskäsittelyä varten. Portaat, istutettu puistorinne, hulevesiallas ja kiitotien akseli muodostavat puiston rakennetun osa ytimen. Siihen liittyy myös baanan pohjoispuolella oleva vapaa nurmialue.

Puistoon rakennetaan aidattu leikkipaikka Nallerinteen uusien asuinkortteleiden pohjoispuolelle. Leikkipaikalle on sijoitettu monipuolisesti leikkivälineitä eri ikäryhmät huomioiden. Uusia kalusteita valittaessa otetaan huomioon kestävän kehityksen mukaiset, uusiutuvat ja kestävät materiaalit. Kuntoilupaikka sijoittuu keskeisesti niittyalueen länsiosaan. Sen viereen perustetaan aidattu pienpelikenttä kooltaan 12,5x25 metriä. Leikkipaikan ja pelikentän yhteyteen sijoitetaan pyöräpaikkoja.

Säilyvän metsän pohjoisreunaan kehitetään reunavyöhyke rauhoittamaan ja pehmentämään metsäalueen uutta reunaa, joka on syntynyt maakaasuputken rakentamisen myötä. Reunavyöhyke istutetaan vapaamuotoisesti ryhmitellen monikerroksiseksi ja monilajiseksi.

Linnoituslaitteen säilyminen turvataan. Hoitotoimenpiteet muinaisjäännöksen alueella suoritetaan kaupunginmuseon ohjauksessa. Nykyisen käytävän ja linnoituslaitteen väliin jätetään suojapuustoa.

Pohjoisen metsäalueen poikki kulkevat nykyiset käytävät säilyvät ja niitä yhdistämään rakennetaan uusi lyhyt käytävä linnoituslaitteen länsipuolelle, joka ohjaa kulun pois linnoituslaitteen päältä. Uusi pohjoiseteläsuuntainen pääreitti rakennetaan Nallenrinteen tulevan korttelialueen reunaan.

Puiston tärkeimmät käytävät ja toiminta-alueet valaistaan. Puistoaukion länsireunaan sijoitetaan tapahtumasähköpiste niin, että se on käytettävissä sekä puistonurmen että aukion suuntaan esimerkiksi ketterän kioskin käyttöön.

Luonnon monimuotoisuuden lisääminen on huomioitu suunnitteluratkaisuissa seuraavasti. Puiston metsäiset alueet säilytetään osana laajempaa metsäverkostoa. Samalla turvataan liito-oravien ydinalueet. Metsän reuna-alueille sijoitetaan maapuita lahopuiksi, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta tarjoten mm. eliöille ja hyönteisille elinympäristön. Hyönteishotellilla täydennetään hyönteisten talvehtimismahdollisuuksia. Uusilla istutuksilla lisätään kasvilajiston monipuolisuutta. Puu- ja pensasistutuksissa suositaan marjovia ja kukkivia lajeja, jotka hyödyttävät sekä lintuja että pölyttäjiä. Tiheät pensaat antavat suojaa linnuille. Laajoilla kierrätyskasvualustoin perustettavilla niityillä suositaan pölyttäjähyönteisten ravintokasveja. Hulevesien viivytysallas tuo uuden kosteikkobiotoopin puistoalueelle.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta VIO 6238/1 (Liite 1) ja suunnitelmapiirustuksesta 6238/1 (Liite2).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 12577 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta lähetettiin lähikiinteistöjen omistajille ja asukasyhdistykselle 18.1.2022. Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 15.2.2022 mennessä.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla. 2.2 – 15.2.2022 välisen ajan.

Nallenrinteenpuiston puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin osana Uutta Koillis-Helsinkiä -verkkotilaisuutta 2.2.2022. Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida suunnitelmia kommentointipalstalla. Tilaisuuteen osallistui samanaikaisesti enimmillään 439 kaupunkilaista. Puistoa koskevia kommentteja ja kysymyksiä tuli chattiin tilaisuuden aikana kolme kappaletta.

Esillä olon aikana tuli kaksi kirjallista palautetta sähköpostitse.

Saatu asukaspalaute on kirjattu vuorovaikutusmuistioon (Liite 3). Palautteissa suunnitelmaa pidettiin hyvänä. Palautteen pohjalta istuskeluun ja oleskeluun tarkoitettua nurmialuetta laajennettiin ja kuntoilupaikkaa monipuolistettiin sekä lisättiin puuistutuksia rakennettuun puisto-osuuteen.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston pinta-ala on noin 5,47 hehtaaria.

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 2 850 000 euroa eli noin 52 euroa/m² (alv 0 %). Kustannukset painottuvat puiston pohjoisosan toiminnallisille alueille.

Suunnittelualue kuuluu hoitoluokkiin A2/R2 ja R3 (toiminta- ja käyttöviheralue), B3/A3 (maisemaniitty), C1/M2 (lähimetsä) ja C5/M1 (arvometsä). Ensimmäinen tunnus on ABC-hoitoluokan tunnus ja jälkimmäinen RAMS-luokituksen mukainen kunnossapitoluokka.

Suunnittelualueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 36 700 euroa, 0.67 euroa/m² (alv 0%).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuosien 2027-2028 aikana. Maakaasun runkoputken rakentamisen jälkeisiin maisemointeihin on varauduttu vuosien 2023-2024 aikana. Osa maakaasun runkoputken maisemoinnin yhteydessä perustettavista niityistä ja istutuksista voidaan säilyttää osana lopullista puistoa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 08 03, projektialueiden puistot.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan lautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia. Puistosuunnitelma mahdollistaa puiston uudisrakentamisen. Suunnitelman voidaan katsoa olevan taloudellisesti merkittävä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 1-3 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 06.06.2023 § 327

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jere Saarikko, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39857

jere.saarikko@hel.fi