Opetussuunnitelma, ruotsinkielinen aikuisten perusopetus

HEL 2023-006208
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 27 §

Helsingfors stads läroplan för grundläggande utbildning för vuxna på svenska

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade att godkänna den allmänna delen av Helsingfors stads läroplan för den grundläggande utbildningen för vuxna på svenska. Läroplanen finns som bilaga.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sulje

Befogenhet

I förvaltningsstadgans 15:e kapitel, 2 §:s andra avsnittets 1: a moment beslutar eller godkänner fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion grunder och gränser enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om godkännande på stadsnivå av läroplaner och andra planer som hänför sig till ordnandet av undervisningen.

Behovet av grundläggande utbildning för vuxna på svenska i Helsingfors

Grundläggande utbildning för vuxna har på svenska ordnats som en del av Tölö gymnasiums utbildningsutbud. Studierna har varit självständiga, handledda studier som har ordnats vid behov. På årsbasis har en eller några studerande avlagt studierna på detta sätt. I regionen finns det ingen annan utbildningsanordnare som erbjuder grundläggande utbildning för vuxna på svenska och behovet av utbildningen har blivit större, dels på grund av utvidgandet av läroplikten, dels på grund av att antalet vuxna, barn och unga som önskar integrera sig på svenska kontinuerligt har ökat de senaste åren.

Den utvidgade läroplikten förde med sig en begränsning av hur länge en elev får studera i grundläggande utbildning för barn. Enligt läropliktslagen (1214/2020 § 5) borde en elev, efter vårterminen det år hen fyller 17 år, fortsätta sina studier i en annan utbildning. Om eleven i det skedet inte har fått ett avgångsbetyg från grundläggande utbildning för barn kan hen slutföra grundläggande utbildnings lärokurs i grundläggande utbildning för vuxna.

Inom grundläggande utbildning ökar antalet elever som läser svenska som andra språk. Dessa elever har inte nödvändigtvis en koppling till grundläggande utbildning för vuxna, men grundläggande utbildning för vuxna är ett alternativ för sent anlända elever som inte får ett avgångsbetyg från grundläggande utbildning för barn eller för elever som får ett avgångsbetyg men som inte har tillräckliga språkliga färdigheter för att direkt fortsätta studera på andra stadiet (läropliktslag 1214/2020 § 5).

Inom fostrans- och utbildningssektorns svenska servicehelhet har det en längre tid arbetats målmedvetet med att erbjuda ändamålsenliga svenskspråkiga tjänster i de olika verksamhetsområdena för personer med invandrarbakgrund. Helsingfors arbis har ordnat integrationsutbildning sedan år 2012 och den nyaste läroplanen för integrationsutbildning på svenska godkändes 6.6.2023 av fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion. En del av de studerande på integrationsutbildningen har behov av studier inom ramarna för grundläggande utbildning för vuxna. Genom att placera den grundläggande utbildningen för vuxna till Helsingfors arbis finns det möjligheter till synergieffekter mellan integrationsutbildningen, Arbis övriga verksamhet och grundläggande utbildning för vuxna.

Uppgörandet av läroplanen

Grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning för vuxna 2017 är fastställda av Utbildningsstyrelsen 12.6.2017. De utgör en gemensam grund för de lokala läroplanerna och främjar genomförandet av utbildningen på jämlika grunder i hela landet. Den lokala läroplanen för grundläggande utbildning för vuxna på svenska i Helsingfors har utarbetats i Utbildningsstyrelsens verktyg eGrunder. De lokala preciseringarna är gjorda av chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen samt av sakkunniga inom den svenska servicehelheten och är delvis baserade på preciseringarna för stadens finskspråkiga grundläggande utbildning för vuxna. Eftersom utbildningen som en del av verksamheten i Arbis är ny har det varken funnits personal eller studerande att engagera i läroplansarbetet i detta skede. Däremot finns det inskrivet i läroplanen att den kommer att utvärderas av både personal och studerande under de tre första verksamhetsåren och samtidigt finns det möjlighet att då komplettera läroplansinnehållet. Läroplanen följer i sin helhet de fastställda läroplansgrunderna.

Centralt i läroplanen

Läroplanen för grundläggande utbildning för vuxna är uppdelad i två delar. Den första, allmänna delen av läroplanen gällande exempelvis verksamhetskultur, stöd för lärande, handledning och bedömning ska preciseras av utbildningsanordnaren. Denna del finns som bilaga till denna beredning.

De lokala preciseringarna i den allmänna delen gäller bland annat verksamhetskulturen och utbildningens uppbyggnad som en del av Arbis verksamhet. Samarbetet med integrationsutbildningen och integrationsutbildningens externa nätverk är en viktig del av verksamheten i grundläggande utbildning för vuxna. Även samarbete med gymnasieutbildningens personal, till exempel gällande stöd för lärande och studerandevården är viktigt med tanke på att antalet studerande och personal åtminstone till en början antagligen inte kommer att vara särskilt stort

Den andra delen av läroplanen, som består av läroämnena, används utgående ifrån det som står i de nationella grunderna utan några lokala preciseringar. De nationella grunderna för grundläggande utbildning för vuxna finns också som bilaga till denna beredning.

Den grundläggande utbildningen för vuxna är indelad i två skeden, inledningsskedet och slutskedet. De läroämnen som ingår i studierna i inledningsskedet är modersmål och litteratur, ett främmande språk, matematik, samhällskunskap och kulturkännedom, miljö- och naturkunskap, hälsokunskap, studiehandledning och handledning i arbetslivsfärdigheter samt eventuella andra för den grundläggande utbildningen lämpliga läroämnen och ämnesområden.

I studierna i slutskedet ingår följande läroämnen: modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, ett främmande språk, matematik, religion eller livsåskådningskunskap, samhällsvetenskapliga läroämnen, historia, samhällslära, naturvetenskapliga läroämnen, fysik, kemi, biologi, geografi, hälsokunskap, tudiehandledning och handledning i arbetslivsfärdigheter samt eventuellt andra för den grundläggande utbildningen lämpliga läroämnen och ämnesområden.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.09.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Sulje

Esittelijä

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Lisätietojen antaja

Moa Thors, Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 040 3345110

moa.thors@hel.fi

Nina Malaska, Pedagogiskt sakkunnig, telefon: 09 310 24588

nina.malaska@hel.fi