Vahingonkorvaus, esinevahinko, 3.4.2023 Pakilan työkeskus

HEL 2023-006473
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 167 §

Oikaisuvaatimus sohvaa koskevasta vahingonkorvauspäätöksestä

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hylätä ********** (jäljempänä oikaisuvaatimuksen tekijä) esittämän oikaisuvaatimuksen päätöksenteon tuen yksikön päällikön päätöksestä 17.7.2023 § 131 vahingoittuneesta sohvasta vaadittua vahingonkorvausta koskevassa asiassa.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia perusteluja, joiden vuoksi se tulisi hyväksyä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Päätöksenteon tuen yksikön päällikkö on tehnyt päätöksen 17.7.2023 § 131 korvata oikaisuvaatimuksen tekijälle 100,00 euroa 3.4.2023 vahingoittuneesta sohvasta.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii korvaushakemuksessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa korvaamaan 4000 euroa antiikkisesta vintage rokokoo sohvasta, joka on hankittu 2800 euron hintaan vuonna 2013.

Lännen aikuissosiaalityön päällikön selvityksen mukaan työntekijä oli kolhaissut yhden sohvan jaloista rikki. Sohva oli viety arviointiin Pakilan työkeskukseen, joka on erikoistunut huonekalujen kunnostukseen ja entisöintiin. Huonekaluentisöinnin ammattilaiset olivat arvioineet sekä sohvan korjausmahdollisuuksia että sohvan alkuperää ja laatua. Sohvan jalkaa ei ole mahdollista korjata sohvan rakenteen ja aikaisempien rakenteellisten vaurioiden takia. Käytettyjen materiaalien ja valmistustavan perusteella sohvan todettiin olevan uustuotantoa antiikin sijasta.

Vahingonkorvauslain mukainen korvausvastuun peruste, eli työntekijän virhe tai laiminlyönti, oli tapahtunut, joten korvausvastuuksi katsottiin 100,00 euroa huomioiden kyseessä olleen käytetty sohva sekä arvio sohvan hinnasta.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 20.7.2023 tehnyt yksikön päällikön päätöksestä oikaisuvaatimuksen (liite 1).

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 138 §:n mukaisessa määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöksen oikaisua siten, että kiistää Pakilan työkeskuksen hinta-arvion tuhansien eurojen arvoisesta sohvasta. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii sohvan osat takaisin ja toteaa, että hänelle luvattiin väliaikainen sohva, mutta sohvaa ei toimitettu.

Oikaisuvaatimukseen saatu selvitys

Lännen aikuissosiaalityön päälliköltä oikaisuvaatimukseen saadussa selvityksessä (liite 2) todetaan, että sohva on hävitetty Pakilan työkeskuksen varastosta heinäkuun lomakauden aikana. Sohvan arvioon tai alkuperäiseen tapahtumien kulkuun ei ole lisättävää. Oikaisuvaatimuksen tekijälle tarjottiin korvaavaa sohvaa tilapäiskäyttöön sohvan tutkimisen ajaksi, mutta hän ei ottanut väliaikaista korvaavaa sohvaa vastaan.

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta seikkaa, jonka perusteella asia tulisi ratkaista toisin kuin alkuperäisessä päätöksessä on tehty. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta muuttaa päätöksenteon tuen yksikön päällikön tekemää päätöstä.

Muutoksenhaku

Tämä päätös on kaupungin kannanotto vahingonkorvausasiaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä voi saattaa kysymyksen siitä, onko Helsingin kaupunki velvollinen maksamaan korvausta, tutkittavaksi ja ratkaistavaksi riita-asian käsittelystä säädetyssä järjestyksessä käräjäoikeudessa.

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella kuntalain 135 §:stä ilmenevillä perusteilla. Kunnallisvalituksen valitusperusteet ilmenevät tämän päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Vahingonkorvausvaatimuksen tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan.

Sulje

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Hallinto Hallintopalvelut Päätöksenteon tuki Yksikön päällikkö 17.07.2023 § 131

Päätös

Yksikön päällikkö päätti, että ********** (jäljempänä asianosainen) korvataan 100,00 euroa asianosaisen asunnossa 3.4.2023 vahingoittuneesta sohvasta.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Teon tai laiminlyönnin tulee olla syy-yhteydessä vahinkoon.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä 4 a ja 6 §:ssä säädetyin edellytyksin kärsimyksestä.

Korvaushakemuksessa (liite 1) asianosainen vaatii sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa korvaamaan 4000 euroa antiikkisesta vintage rokokoo sohvasta, joka on hankittu vuonna 2013 2800 euron hintaan.

Asianosaisen selvityksen mukaan hänelle oli Pakilan työkeskuksen toimesta tuotu sänky 3.4.2023 kotiin. Yksi työntekijöistä oli heittänyt sängyn puulautoja sohvaa vasten ja tämän yhteydessä sohvan jalka oli katkennut/vaurioitunut pahasti. Asianosainen oli huomauttanut asiasta heti työntekijälle. Asianosainen kertoo sohvan olevan antiikki-/keräilytavaraa.

Asianosaisen selvityksen mukaan 12.4.2023 Pakilan työkeskuksesta tultiin katsomaan sohvan vahinkoja ja kokoamaan sänkyä. Asianosaisen selvityksen mukaan sohvaa ei voi puuliimalla korjata eikä sohva tule olemaan alkuperäinen aito sohva, jos liimataan uusi jalka siihen. Asianosainen vaatii täyttä korvausta eikä korjausta, sohva on pilalla eikä samanlaista voi saada mistään. Sohva oli myös haettu Pakilan työkeskukseen kunnostusta varten. Sohvaa ei saatu korjattua ja siinä ei pysty enää istumaan. Asianosaisen kertoman mukaan nykyisin vintage rokokoo sohvat ovat vielä kalliimmat eikä vastaavaa mallia ole löytynyt internetissä toimivista osto- ja myyntipaikoista.

Aikuissosiaalityön päällikön 12.6.2023 antaman selvityksen (liite 2) mukaan Pakilan työkeskuksen johtajalta ja vastaavalta työnjohtajalta on saatu selvitys tapahtumista. Työkeskuksesta oli toimitettu sänky asianosaiselle 3.4.2023. Toimituksen yhteydessä kuljettaja kolhaisi yhden sohvan jaloista rikki. Kuljettaja laski sängyn osat nopeasti lattialle osittain nojaamaan sohvaan. Sohvan jalka rikkoutui osittain sängyn osien painosta.

Selvitysten perusteella voidaan katsoa vahingon aiheutuneen työntekijän virheestä, laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta.

Aikuissosiaalityön päällikön selvityksen mukaan sohva oli viety arviointiin Pakilan työkeskukseen. Työkeskus on erikoistunut huonekalujen kunnostukseen ja entisöintiin. Sohvaa arvioivat vastaavat työnjohtajat, huonekaluentisöinnin ammattilaiset. He arvioivat sekä sohvan korjausmahdollisuuksia että sohvan alkuperää ja laatua.

Pakilan työkeskuksesta todettiin, ettei sohvan jalkaa saada korjattua sohvan rakenteen ja aikaisempien rakenteellisten vaurioiden takia. Kunnostus vaatisi koko sohvan uudelleen rakentamisen. Jalka menisi pian uudelleen rikki, jos rakenteen muita vikoja ei korjata. Pakilan työkeskus ei aiheuttanut sohvan muita vaurioita.

Pakilan työkeskuksessa todettiin myös, ettei sohva ole antiikkia vaan uustuotantoa. Istuinosat on vaahtomuovia ja muutkin materiaalit ovat nykyaikaisia. Sohva on valmistettu kopiosorvilla. Sohvan liitoksissa ei ole alun perin käytetty liimaa, jonka johdosta liitokset eivät pidä ja osat irtoavat toisistaan. Sohvaa on selvästi korjattu aikaisemminkin. Muissakin sohvan jaloissa on myös murtumia, jotka eivät ole voineet aiheutua kyseisen vahinkotapahtuman johdosta, jossa sängyn osat kolhaisivat vain yhtä sohvan jalkaa. Mittaviin ja kalliisiin korjaustoimenpiteisiin ei ole järkevää ryhtyä. Uustuotantoa olevien käytettyjen vastaavien sohvien myyntihinnat vaihtelevat 80-250 euron välillä kunnosta riippuen.

13.6.2023 asianosaiselta on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan päätöksenteon tuesta pyydetty kirjeitse ostotosite tai muu luotettava selvitys hankintahinnasta. Lisäksi pyydetty korvaushakemuksessa mainittuja kuvia.

15.6.2023 asianosaisen puhelimitse antaman lisäselvityksen mukaan sohva on ostettu yksityishenkilöltä eikä kuittia ole saatavilla. Muuta tositetta sohvan arvosta, kuten todistusta antiikkisohvan aitoudesta, ei ole käytettävissä.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona korvataan esineen korjauskustannukset ja arvonalennus taikka vahingoittuneen esineen arvo. Sohvaa ei selvitysten perusteella korjata, joten korvattavaksi tulee esineen arvo. Esineen uushankintahintaa ei korvata, koska vahingoittunut omaisuus on käytetty esine.

Esineen arvon määrityksessä lähtökohtana käytetään maksukuittia, josta selviää hankintahinta ja -aika. Kun vahinko on aiheutunut käytetyn esineen katoamisesta tai vahingoittumisesta, korvauksen määrää arvioitaessa korvaussummasta vähennetään ensin käyttöikään perustuva alennus. Tämä ns. ikäalennus huomioiden vahingon suuruus perustuu arvioon, jonka nojalla korvaussumma määräytyy.

Asianosainen ei ole pyynnöistä huolimatta luotettavasti pystynyt selvittämään sohvan arvoa. Sohvan arvosta ja antiikkistatuksesta on vain asianosaisen oma kertomus. Aikuissosiaalityön päällikön selvityksen mukaan huonekaluentisöinnin ammattilaiset olivat arvioineet sohvan materiaalien ja valmistustavan perusteella uustuotannoksi ja käytettyjen vastaavien sohvien myyntihintojen vaihtelevan 80-250 euron välillä.

Edellä todetun perusteella, ottaen huomioon vahingoittuneen sohvan todennäköinen arvo, vahingon määräksi on katsottava 100 euroa. Näin ollen asianosaiselle korvataan 100 euroa vahingoittuneesta sohvasta.

Päätöksenteon tuen yksikön päällikön toimivalta päättää vahingonkorvauksesta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan päätökseen 25.1.2023 § 36.

Lisätiedot

Kirsi Ekström, korkeakouluharjoittelija, puhelin 09 310 43970:

kirsi.ekstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvollisuudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimivaltainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 3. vaatimusten perustelut
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätietojen antaja

Kirsi Ekström, korkeakouluharjoittelija, puhelin 09 310 43970:

kirsi.ekstrom@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 20.7.2023
2. Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön selvitys oikaisuvaatimukseen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.