Hyppää pääsisältöön

Helsingin kaupungin tilintarkastus vuonna 2023

HEL 2023-006584
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 53 §

Kaupungin tilintarkastajan tarkastussuunnitelma toimikaudelle 2023-2024 ja työohjelma tilikaudelle 2023

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toimikaudelle 2023-2024 ja työohjelman tilikaudelle 2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 15.3.2023 tarkastuslautakunnan tekemän esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin tilikausien 2023-2024 tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastaja laatii toimikaudekseen tarkastussuunnitelman ja vuosittain kullekin tilikaudelle työohjelman, jotka toimitetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala selostamaan toimikauden 2023-2024 tarkastussuunnitelmaa sekä tilikauden 2023 työohjelmaa.

Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 § 1 mom 15 ja 17 k).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.