Hyppää pääsisältöön

Kårkullan kuntayhtymän arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely

HEL 2023-006608
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 56 §

Kårkullan kuntayhtymän arviointi- ja tilintarkastuskertomusten käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

  • merkitä tiedoksi Kårkullan kuntayhtymän arviointi- ja tilintarkastuskertomukset 2022
  • hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella Kårkullan kuntayhtymän tilinpäätöksen 2022
  • myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2022 kuntayhtymän tilivelvollisille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kårkullan kuntayhtymä toimi erityishuoltopiirin kuntayhtymänä valtakunnallisesti ruotsinkielisten palvelujen tuottajana. Sen jäsenkuntina olivat kaikki Manner-Suomen ruotsin- tai kaksikieliset kunnat. Kårkullan toiminta siirtyi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpanon ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanolain (616/2021) mukaisesti 1.1.2023 hyvinvointialueille sekä Helsingin kaupungille. Samalla Kårkullan kuntayhtymän varat ja velat jaettiin sekä toiminnot päätettiin.

Voimaanpanolain 41 §:ssä todetaan, että kuntayhtymän tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja (Helsingissä kaupunginhallitus ja pormestari). Hyvinvointialueen valtuuston on käsiteltävä tilinpäätökset ja päätettävä tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta 30 päivään kesäkuuta 2023 mennessä. Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden antamisesta päättävät kaikkien hyvinvointialueiden sekä Helsingin valtuustot.

Kårkullan kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan 10.5.2023 antanut kuntayhtymää koskevan vuoden 2022 arviointikertomuksen ja merkinnyt tiedoksi tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2022. Samalla kertomukset saatettiin Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Vantaa-Keravan, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueiden sekä Helsingin kaupungin tarkastuslautakuntien valmistelun kautta hyvinvointialueiden valtuustojen ja Helsingin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esitettiin, että Kårkullan kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään, ja että Kårkullan kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2022.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.