Avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus, avustukset vuodelta 2021, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-006918
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 76 §

Avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidon tarkastus koskien vuotta 2021

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi KPMG Oy:n tilinpidontarkastusraportit koskien vuoden 2021 avustuksen saajia. Toimialan yhteistä avustusten käytön pistokoeluonteista tarkastusmenettelyä jatketaan. Liikuntajaosto, nuorisojaosto sekä kulttuuri- ja kirjastojaosto käsittelevät yksittäiset tarkastusraportit kokouksissaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo avustusperiaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Lautakunnan jaostot päättävät jaostojen käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja hyväksyvät perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. Lisäksi jaostot valvovat avustusten käyttöä. (luku 17, § 1–4)

Avustustoiminta on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan keskeisistä tehtävistä. Sitä toteutetaan kolmessa palvelukokonaisuudessa. Vuosittaiset tilinpidontarkastukset ovat yksi osa toimialan avustusten käytön seurannan laadunvarmistamista ja yhtenäisten toimintatapojen kehittämistä. Yhteinen tarkastusprosessi toteutettiin nyt neljättä kertaa. Yhteistä prosessia jatketaan myös vuonna 2024, jolloin vuotta 2022 koskevat avustusten tarkastusraportit esitellään lautakunnalle keväällä.

Kulttuuri- ja kirjastojaoston, liikuntajaoston ja nuorisojaoston avustuksia myönnettäessä noudatetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita. Tämän lisäksi noudatetaan avustuslajikohtaisia arviointikriteerejä ja myöntämisperusteita.

Avustusten käytön valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että avustusta käytetään avustuspäätöksen mukaisesti ja siihen käyttötarkoitukseen, johon se on myönnetty. Tässä tarkoituksessa valvotaan avustusta saaneen yhteisön toimintaa ja taloutta. Valvonta on mitoitettava siten, että avustuksen käytöstä avustuspäätöksen mukaisesti saadaan riittävä varmuus ottaen huomioon avustuksen suuruus ja luonne. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, Khs 28.10.2019).

Tilinpidon tarkastuksen tärkeänä tavoitteena on tarkastustoiminnan ja vuoropuhelun kautta auttaa yhteisöjä kehittämään omaa toimintaansa. Tarkastustoiminnan avulla kumppanuusyksiköissä pystytään kehittämään avustamiseen liittyvää opastusta ja neuvontaa. Kaikki tarkastuksen kohteena olevat yhteisöt saavat omaa toimintaansa koskevan tarkastusraportin, jonka lisäksi kumppanuusyksiköt käyvät tarvittaessa jokaisen kanssa keskustelun, jossa voidaan raportin havaintoihin pohjaten sopia kehittämistoimenpiteistä.

Tarkastus vuoden 2021 taloudesta ja toiminnasta

Tilinpidontarkastuksen toteuttajana jatkoi KPMG Oy toimeksiantosopimuksella. Yhdistysten toimintaa tarkasteltiin suhteessa kunkin avustuksen myöntämis- ja arviointiperusteisiin, yhdistys- ja kirjanpitolakeihin sekä hyvän hallinnon periaatteisiin.

Tarkastus kohdistui 18:sta avustuskohteeseen, jotka valikoituivat pistokoeluonteisesti avustusvalmistelijoiden harkintaan perustuen ja edustamaan erityyppisiä toimijoita. Tarkastettaville yhteisöille toimitettiin tarkastajan toimesta lista materiaaleista, joita heidän tuli toimittaa tarkastuksen tekemistä varten. Lisäksi kunkin yksikön avustusvalmistelijat toimittivat tarkastajille avustushakemuksiin ja niiden päätöksiin liittyvän materiaalin. Tarkastetut yhteisöt olivat:

 1. Osuuskunta Forum Box (kulttuuri)
 2. Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry (kulttuuri)
 3. Perpetuum Mobile ry (kulttuuri)
 4. Sirkus Magenta ry (kulttuuri)
 5. Teatteriyhdistys Takomo ry (kulttuuri)
 6. Zodiak Presents ry (kulttuuri)
 7. Liikuntapeuhis ry (nuoriso)
 8. Nuoret Merellä ry (nuoriso)
 9. Suomen Venäjänkielisten teemaosasto – Maunulan Spinni ry (nuoriso)
 10. Sjöscoutkåren Vikingarna rf  (nuoriso)
 11. Norr om Stan rf (nuoriso)
 12. Leirikesä ry (nuoriso)
 13. Helsingfors Segelsällskap r.f. (liikunta)
 14. Kiipeilyurheilijat ry (liikunta)
 15. Suomen Venäjänkielisten teemaosasto - Maunulan Spinni ry (liikunta)
 16. Skydive Finland ry (liikunta)
 17. Unifight club Helsinki ry (liikunta)
 18. Voimistelu- ja urheiluseura Käpylän Urheilijat ry (liikunta)

Tarkastuksen havaintoja

Keskeisenä havaintona voidaan todeta, että toiminnantarkastuksen kohteena olleiden toimijoiden avustusten osalta ei ole tehdyn asiantuntija-arvion mukaan perustetta takaisinperinnälle.

Tarkastuskierroksella havaittiin, että edellisvuosien tapaan koronatilanne vaikutti tarkastettujen yhteisöjen toimintamahdollisuuksiin ja talouteen. Lisäksi havaittiin, että yleisavustusten ja toiminta-avustusten osalta haastavia ovat tilanteet, joissa toiminta on ylijäämäistä. Tarkastettavien kohteiden luonne on myös ollut moninainen ja avustusten seurannan järjestäminen vaihtelee. Nyt tarkastettujen toimijoiden joukossa oli pieniä, osin vapaaehtoisvoimin toimivia yhdistyksiä ja seuroja ja isompia, ammattimaisia toimijoita. Lisäksi voidaan todeta, että avustusten käytön ohjeistuksessa on edelleen syytä painottaa vahvasti avustuskohtaisen kirjanpidon seurannan tärkeyttä.

Tällä kierroksella esiin nousivat myös lähipiirihankinnat. Niiden osalta avustuksen saajat eivät täysin tunnista tilannetta siinä mitassa, että he pitäisivät näistä erillistä seurantaa ja dokumentoisivat lähipiirihankintojen perusteita, markkinahintaisuutta ja hankinnan kohtuullisuutta.

Tarkastuksen kohteet antoivat lähtökohtaisesti myönteistä palautetta tarkastuksesta. He kokivat tarkastuksen hyödyllisenä prosessina toimintansa jatkokehittämisen kannalta. Lisäksi osa tarkastuksessa havaituista asioista oli jo korjattu alkuvuonna 2022 tai ehdotusten mukainen muutostyö oli jo käynnistetty tai käynnistyi.

Tarkastusraportit esitellään syksyllä 2023 liikunta-, nuoriso- ja kulttuuri- ja kirjastojaostossa, joissa voidaan tarvittaessa päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä käytön valvonnan osalta. Avustusten käytön seurantaa sekä yhteisöjen talouden ja hallinnon kehittämistä edistetään toimialayhteisesti. Tarkastusten lisäksi mahdollisia toimenpiteitä ovat valmistelijoille suunnatut koulutukset ja kentälle kohdennetut tilaisuudet.

Tilinpidon tarkastusten tavoitteena on edistää helsinkiläisten kulttuurin ja vapaa-ajan toimintaa järjestävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä, osaamista ja tasa-arvoa. Näin myös osaltaan tuetaan kansalaisyhteiskuntaa, rakennetaan luottamusta ja lisätään helsinkiläisten mahdollisuuksia kokea elämyksiä, harrastaa ja osallistua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätietojen antaja

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 89053

markku.toivonen@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Inka Kunnala, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 33169

inka.kunnala@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kulttuuri_raportti_Osuuskunta Forum Box
2. Kulttuuri_raportti_Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry
3. Kulttuuri_raportti_Perpetuum Mobile ry
4. Kulttuuri_raportti_Sirkus Magenta ry
5. Kulttuuri_raportti_Teatteriyhdistys Takomo ry
6. Kulttuuri_raportti_Zodiak Presents ry
7. Nuoriso_raportti_Liikuntapeuhis ry
8. Nuoriso_raportti_Nuoret Merellä ry
9. Nuoriso_raportti_Suomen Venäjänkielisten teemaosasto - Maunulan Spinni ry
10. Nuoriso_raportti_Sjöscoutkåren Vikingarna rf
11. Nuoriso_raportti_Norr om Stan rf
12. Nuoriso_raportti_Leirikesä ry
13. Liikunta_raportti_Helsingfors Segelsällskap ry
14. Liikunta_raportti_Kiipeilyurheilijat ry
15. Liikunta_raportti_Suomen Venäjänkielisten teemaosasto - Maunulan Spinni ry
16. Liikunta_raportti_Skydive Finland ry
17. Liikunta_raportti_Unifight club Helsinki ry
18. Liikunta_raportti_Voimistelu- ja urheiluseura Käpylän Urheilijat ry

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.