Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2023-2024, toiminta-avustukset ja maksukompensaatiot

HEL 2023-006946
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Asiakasmaksuhuojennuksista johtuvien asiakastulojen menetyksen korvaus iltapäivätoiminnan palveluntuottajille, syksy 2023 ja tammi-huhtikuu 2024

Asiakasmaksupäällikkö

Päätös

Asiakasmaksupäällikkö päätti maksaa liitteen 1 mukaisesti iltapäivätoiminnan palveluntuottajille asiakasmaksuhuojennuksista johtuvat asiakastulojen menetykset seuraavasti:

• asiakastulojen menetykset syksyltä 2023 ja tammi-helmikuulta 2024 niiden maksuhuojennuskirjeiden osalta, jotka on tehty 18.2.2024 jälkeen

• asiakastulojen menetykset maalis-huhtikuulta 2024 kaikkien maksuhuojennuskirjeiden osalta

Päätöksen perustelut

Avustettavan iltapäivätoiminnan piirissä olevien lasten huoltajat hakevat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta asiakasmaksuhuojennusta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan § 296 (27.8.2019) mukaan asiakasmaksuhuojennuksista päättää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksupäällikkö. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksuyksikkö tarkistaa huoltajien hakemusten perusteella oikeuden maksuhuojennukseen ja varautuu kompensoimaan palveluntuottajalle asiakasmaksutulojen menetykset.

Palveluntuottajat laskuttavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa maksuhuojennuskirjeen mukaisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 18.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Emmi Halmirinne, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 39480

emmi.halmirinne@hel.fi

Päättäjä

Joanna Kulkki
asiakasmaksupäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.