Talousarvioaloite, uimalaitureiden lisääminen Helsingissä

HEL 2023-007016
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 458 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän talousarvioaloitteesta uimalaitureiden lisäämiseksi Helsingissä

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Talousarvioaloitteessa esitetään, että uimalaitureita rakennettaisiin lisää alueille, joilla on paljon virkistyskäyttöä, mutta liian vähän uimapaikkoja suhteessa ihmismäärään. Aloitteen tekijän mukaan uimalaiturit lisäävät uimisen ympärivuotista saavutettavuutta.

Kaupunkiympäristölautakunnan näkemyksen mukaan on kannatettavaa parantaa helsinkiläisten uimamahdollisuuksia kehittämällä olemassa olevien uimarantojen ja talviuintipaikkojen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä. Helsinkiläiset hyötyvät uimarantojen rakenteiden ja rakennusten kunnostamisesta sekä esimerkiksi rantojen jätehuollossa kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta. Uimarannoilla seurataan myös vedenlaatua ja leväesiintymiä.

Uimalaitureita ja niin kutsuttuja ponttonilaitureita on jouduttu poistamaan turvallisuussyistä, ja tällä hetkellä niitä on lähinnä talviuintipaikoilla. Uimalaitureiden ympärillä on harvoin niin syvää, että veteen hyppiminen olisi turvallista. Uimalaiturit eivät myöskään poista sinilevään liittyviä ongelmia.

Helsingin ranta-alueilta on vaikeaa löytää uimalaitureille paikkoja, joissa veden laatu ja syvyys ovat riittäviä. Osallistuvan budjetoinnin hankkeessa toivottiin Vartiokylänlahdelle uimalaituria, mutta veden laatu ja syvyys eivät riittäneet ja Vartiokylänlahdelle rakennettiin oleskelulaituri.

Sopivan paikankin löydyttyä turvallisen uimalaiturin toteuttaminen on varsin kallista. Lauttasaareen osallistuvan budjetoinnin hankkeena rakennetun uimalaiturin kustannukset olivat lähes 300 000 euroa. Laiturin lisäksi tarvittiin muun muassa pelastusreitti, joka kestää raskaammallakin ajoneuvolla ajamisen.

Edellä mainituista syistä kaupungin liikuntapalvelukokonaisuuden ja kaupunkiympäristön toimialan yhteisen näkemyksen mukaan paras vaihtoehto on kehittää olemassa olevia uimarantoja ja niiden palveluita. Tämä mahdollistaisi uimarantojen esteettömyyden sekä ympäristövaikutusten yhä paremman huomioimisen.

Uusien uimalaitureiden suunnittelun ja rakentamisen kustannuksiin ei olla varauduttu vuoden 2024 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa. Kaupunkiympäristön toimiala suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti uimalaitureiden lisäämiseen kaupungissa. Niiden rahoittamista ja eri vaihtoehtoja ylläpidon järjestämiseen selvitetään merellisen Helsingin kehittämisen yhteydessä. Merellisen Helsingin organisointia ollaan vuonna 2023 vahvistettu kaupunginkanslian, kaupunkiympäristötoimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyössä. Uusien uimalaitureiden suunnittelun ja rakentamisen kustannuksiin ei olla varauduttu vuoden 2024 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa. Mikäli kuitenkin merellisen Helsingin kehittämistyössä löytyisi jo nopeasti toteutettavia uimalaiturikohteita, voidaan näitä todennäköisesti sovittaa investointiohjelmaan.

Lautakunta kannusti toimialaa toimimaan Helsingin merellisyyden vahvistamiseksi, uintimahdollisuuksien aktiiviseksi parantamiseksi ja mahdollisten uusien uimapaikkojen selvittämiseen ja niiden investointiohjelmaan aikatauluttamiseen. Samalla lautakunta katsoi, että on tarpeen selvittää turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa yhteistyössä mahdollisuuksia myös kevyempirakenteisten ja näin myös kustannuksiltaan kevyempien uimapaikkaratkaisujen toteuttamiseen sekä jokaisen oikeuksien nojalla tapahtuvan uimisen turvallisuuden parantamiseksi pelastautumismahdollisuuksien lisäämiseen Helsingin rannoilla, erityisesti merellisten asuinalueiden rannoilla.

Tämä vastaus on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sameli Sivonen: Lautakunta kannustaa toimialaa toimimaan Helsingin merellisyyden vahvistamiseksi, uintimahdollisuuksien aktiiviseksi parantamiseksi ja mahdollisten uusien uimapaikkojen selvittämiseen ja niiden investointiohjelmaan aikatauluttamiseen. Samalla lautakunta katsoo, että on tarpeen selvittää turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa yhteistyössä mahdollisuuksia myös kevyempirakenteisten ja näin myös kustannuksiltaan kevyempien uimapaikkaratkaisujen toteuttamiseen sekä jokaisen oikeuksien nojalla tapahtuvan uimisen turvallisuuden parantamiseksi pelastautumismahdollisuuksien lisäämiseen Helsingin rannoilla, erityisesti merellisten asuinalueiden rannoilla.

Kannattaja: Sami Kuusela

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sameli Sivosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Talousarvioaloitteessa esitetään, että uimalaitureita rakennettaisiin lisää alueille, joilla on paljon virkistyskäyttöä, mutta liian vähän uimapaikkoja suhteessa ihmismäärään. Aloitteen tekijän mukaan uimalaiturit lisäävät uimisen ympärivuotista saavutettavuutta.

Kaupunkiympäristölautakunnan näkemyksen mukaan on kannatettavaa parantaa helsinkiläisten uimamahdollisuuksia kehittämällä olemassa olevien uimarantojen ja talviuintipaikkojen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä. Helsinkiläiset hyötyvät uimarantojen rakenteiden ja rakennusten kunnostamisesta sekä esimerkiksi rantojen jätehuollossa kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta. Uimarannoilla seurataan myös vedenlaatua ja leväesiintymiä.

Uimalaitureita ja niin kutsuttuja ponttonilaitureita on jouduttu poistamaan turvallisuussyistä, ja tällä hetkellä niitä on lähinnä talviuintipaikoilla. Uimalaitureiden ympärillä on harvoin niin syvää, että veteen hyppiminen olisi turvallista. Uimalaiturit eivät myöskään poista sinilevään liittyviä ongelmia.

Helsingin ranta-alueilta on vaikeaa löytää uimalaitureille paikkoja, joissa veden laatu ja syvyys ovat riittäviä. Osallistuvan budjetoinnin hankkeessa toivottiin Vartiokylänlahdelle uimalaituria, mutta veden laatu ja syvyys eivät riittäneet ja Vartiokylänlahdelle rakennettiin oleskelulaituri.

Sopivan paikankin löydyttyä turvallisen uimalaiturin toteuttaminen on varsin kallista. Lauttasaareen osallistuvan budjetoinnin hankkeena rakennetun uimalaiturin kustannukset olivat lähes 300 000 euroa. Laiturin lisäksi tarvittiin muun muassa pelastusreitti, joka kestää raskaammallakin ajoneuvolla ajamisen.

Edellä mainituista syistä kaupungin liikuntapalvelukokonaisuuden ja kaupunkiympäristön toimialan yhteisen näkemyksen mukaan paras vaihtoehto on kehittää olemassa olevia uimarantoja ja niiden palveluita. Tämä mahdollistaisi uimarantojen esteettömyyden sekä ympäristövaikutusten yhä paremman huomioimisen.

Uusien uimalaitureiden suunnittelun ja rakentamisen kustannuksiin ei olla varauduttu vuoden 2024 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa. Kaupunkiympäristön toimiala suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti uimalaitureiden lisäämiseen kaupungissa. Niiden rahoittamista ja eri vaihtoehtoja ylläpidon järjestämiseen selvitetään merellisen Helsingin kehittämisen yhteydessä. Merellisen Helsingin organisointia ollaan vuonna 2023 vahvistettu kaupunginkanslian, kaupunkiympäristötoimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyössä. Uusien uimalaitureiden suunnittelun ja rakentamisen kustannuksiin ei olla varauduttu vuoden 2024 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa. Mikäli kuitenkin merellisen Helsingin kehittämistyössä löytyisi jo nopeasti toteutettavia uimalaiturikohteita, voidaan näitä todennäköisesti sovittaa investointiohjelmaan.

Tämä vastaus on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa.

Sulje

Talousarvioaloite

Valtuutettu Alviina Alametsä on tehnyt 24.5.2023 seuraavan talousarvioaloitteen:

"Uimalaitureiden lisääminen Helsingissä

Esitän, että talousarviossa varataan riittävät määrärahat uimalaitureiden lisäämiseksi Helsingissä. Uimalaiturit mahdollistavat helpon uimisen ympäri vuoden - myös talvisin ja silloin, kun matalassa vedessä on enemmän leväesiintymiä. Lisäksi uimalaiturit lisäävät uimisen saavutettavuutta esimerkiksi liikuntarajoitteisille.

Erityisen perusteltua on laitureiden rakentaminen alueille, joilla on paljon virkistyskäyttöä, mutta liian vähän uimapaikkoja suhteessa ihmismäärään. Esimerkiksi kasvavassa Itä-Helsingissä suuri kysyntä uimalaitureille ja saavutettaville urheilumahdollisuuksille.

Merellisen Helsingin kannattaa tarjota kaupunkilaisten käyttöön kattavasti viihtyisiä uimapaikkoja, jotka ovat saavutettavissa kaikille julkisena palveluna. Tämä on edullinen panostus helsinkiläisten hyvinvointiin."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 13.9.2023 mennessä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 05.09.2023 § 443

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 09 310 26093

paula.hurme@hel.fi