Talousarvioaloite, Symppiksen laajentaminen Malmille

HEL 2023-007027
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 158 §

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloitteesta koskien Symppiksen laajentamista Malmille

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Samuel Adouchiefin ehdotuksesta.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon ja 17 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että vuoden 2024 talousarvioon varataan riittävä määräraha (noin 0,7 miljoonaa) Symppiksen laajentamiseksi Malmille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja rahoitus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluja.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. Valtiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tuloja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyshuollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustannuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä mainitulla rahoituksella.

Symppiksen laajentaminen Malmille

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että päihteettömyyttä tukevia ja päihdehaittoja vähentäviä sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan ja kehitetään Helsingissä kansallisten hoitosuositusten ja päihdepalveluja koskevien laatusuositusten mukaisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Helsingissä päihdetyön kokonaisuuteen sisältyy ennaltaehkäisevä työ, päihdeongelmien hoito ja kuntoutuspalvelut. Osa palveluista on kynnyksettömiä tai liikkuvia ja etsiviä. Hoito aloitetaan sen tahon aloitteesta, jossa asia tulee esille, ja koko hoitoverkostoa käytetään tarkoituksenmukaisesti. Päihdepalveluja kehitetään ja palvelujen kapasiteettia lisätään hallitusti ja määrätietoisesti talousraamin puitteissa.

Päihdepalvelujen matalan kynnyksen päiväkeskus Symppikset tarjoavat terveys- ja sosiaalineuvontaa Itäkeskuksessa, Kontulassa ja Sörnäisissä. Symppiksen liikkuva terveysneuvonta tarjoaa palveluja vuoropäivinä Herttoniemessä, Malmilla, Puistolassa, Kannelmäessä, Sörnäisissä, Pasilassa, Vuosaaressa, Pihlajamäessä ja Etelä-Haagassa. Malmilla palvelua on tarjolla kaksi kertaa viikossa. Oma Stadi -hankkeen jalkautuvaa päihdetyötä tekevä sairaanhoitaja vahvistaa keskisen alueen liikkuvaa työtä.

Vuonna 2022 Symppiksissä asioi noin 6 000 eri asiakasta, joista liikkuvan terveysneuvonnan Malmin pysäkeillä noin 500 asiakasta.

Asunnottomille asiakkaille matalan kynnyksen palveluja tarjotaan Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa. Auroran päiväkeskus tarjoaa palveluja hiv-tartunnan saaneille huumeiden käyttäjille ja ehkäisee hiv-tartunnan leviämistä huumeiden käyttäjien keskuudessa. Sosiaalityöntekijöiden palveluja tarjotaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen poliisisosiaalityönä Pasilan ja Malmin poliisitaloissa.

Helsingissä tehdään laajasti myös etsivää asiakastyötä eri tahojen toimesta. Helsingissä toimii vahva kaupungin ja järjestöjen muodostama liikkuvan kenttätyön verkosto.

Aikuissosiaalityön etsivä lähityö toimii kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Se neuvoo ja ohjaa sekä tarvittaessa saattaa avun tarpeessa olevia henkilöitä palvelujen piiriin. Lisäksi useat päihde- ja asumispalvelujen tuottajat, järjestöt sekä vertaistoimijat tekevät päihteidenkäyttäjien elinympäristössä liikkuvaa haittoja vähentävää työtä. Esimerkiksi asumisen tuen monialaisessa ja jalkautuvassa asunnottomuustyössä on yhdeksän työntekijän tiimi, joka tekee etsivää työtä yhdessä Diakonissalaitoksen jalkautuvan päihdetyön Tukialus-hankkeen ja Tukikohta ry:n Etsivä löytää -hankkeen kanssa. Myös A-klinikkasäätiön Katuklinikka, Tukikohta ry:n Osis sekä Huumeista ry:n ja Kukunori ry:n Huudikoutsit tekevät etsivää työtä.

Päihdepalvelujen Jelppi tekee jalkautuvaa neuvontaa, ohjausta, päihde- ja riippuvuustyön erityispalvelujen palvelutarpeen arviointia ja saattaa asiakkaita tarvitsemiinsa palveluihin. Jelpissä keskustelutukea saa sekä ammattilaiselta että vertaiselta. Päihdepoliklinikan vastaanotolle pääsee ilman ennakkoyhteydenottoa tai ajanvarausta 1.9.2023 alkaen joka arkipäivä kello 8.30–15.30. Päihdepoliklinikka tarjoaa myös hoidon tarpeen arviointia, neuvontaa, ohjausta ja konsultaatiota puhelimitse.

Helsingin päihdepalvelut toimii aktiivisesti jalkautuvien palvelujen verkostossa, pääkaupunkiseudun ympäristö- ja oppilaitosyhteistyössä, erilaisissa kaupungin turvallisuus-, yrittäjä- ja paikallistoimijaverkostoissa sekä muissa viranomaisverkostoissa, kuten poliisin kanssa tehtävässä yhteistyössä. Päihdepalvelut on mukana laajasti myös erilaisissa vapaaehtois- ja ammattilaisverkostoissa sekä kansallisessa ja kansainvälisessä verkosto- ja tutkimusyhteistyössä. Helsinki on esittänyt huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä.

Päihdepalveluja kehitetään ja palvelujen kapasiteettia lisätään hallitusti ja määrätietoisesti. Itäkeskuksessa sijaitsevalle päihde- ja mielenterveysasiakkaiden terveys- ja sosiaalineuvontapiste Symppikselle pyritään vuokraamaan uudet tilat. Nykyisistä tiloista Turunlinnantie 14 A:ssa joudutaan luopumaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Sopivien tilojen löytäminen on haasteellista toiminnan luonteen vuoksi. Päihdepalvelut etsii tapoja kehittää edelleen nykyisiä liikkuvia palveluja, joille erillisiä tiloja ei tarvita.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Päihdeongelmat on merkittävä riski yksilölle, hänen läheisilleen ja yhteiskunnalle. Monipuolinen, joustava ja selkeä sekä eri tahojen väliseen yhteistyöhön perustuva palvelujärjestelmä tukee päihdeongelmaisen asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta.”

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon ja 17 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien Symppiksen laajentamista Malmille. Lausuntoa on pyydetty 19.9.2023 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätietojen antaja

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi