Talousarvioaloite, ensihoitajien, lähihoitajien ja pelastajien palkkauksen kohentaminen

HEL 2023-007053
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 164 §

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta koskien ensihoitajien, lähihoitajien ja pelastajien palkkauksen kohentamista

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Samuel Adouchiefin ehdotuksesta.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään viiden miljoonan euron lisämäärärahan kohdentamista ensihoitajien, lähihoitajien ja pelastajien palkkauksen kohentamiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja rahoitus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluja.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. Valtiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tuloja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustannuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä mainitulla rahoituksella.  

Ensihoitajien, lähihoitajien ja pelastajien palkkakilpailukyvyn turvaaminen

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti sosiaali- terveys- ja pelastustoimiala pyrkii olemaan houkutteleva työnantaja ja hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttaja. Palkkakehitysohjelman jatkaminen ja kilpailukykyisestä palkkauksesta huolehtiminen on osa strategian toteuttamista muiden henkilöstöpoliittisten toimenpiteiden ohella.

Helsingissä toteutetaan vuonna 2023 palkankorotuksia, joilla pyritään turvaamaan muun muassa ensihoitajien, lähihoitajien sekä pelastajien palkkauksen kilpailukykyä. Helsingin pelastuslaitoksen palomiesten ja ylipalomiesten palkkoja korotettiin keväällä 2023 toteutetun sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palkkakehitysohjelman yhteydessä. Lisäksi palomiesten, ylipalomiesten, palomies-ensihoitajien sekä paloesimiesten ja asemamestareiden palkkoihin toteutettiin 1.6.2023 alkaen työ- ja virkaehtosopimuksiin sisältyvien järjestelyerien mahdollistamia korotuksia. Pelastuslaitoksella työskentelevien ensihoitajien sekä lähihoitajien palkkoja korotettiin 1.6.2023 alkaen.

Kunta- ja hyvinvointialueiden työ- ja virkaehtosopimuksissa on myös vuonna 2024 käytettävissä paikallisesti kohdennettavia palkankorotuseriä, joita on tarkoitus käyttää edelleen palkkauksen kilpailukyvyn vahvistamiseen ja osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseen. Sekä palkkakehitysohjelma että palkankorotuserät huomioidaan vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.

Sosiaali- terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että toimialalla korotetaan ensihoitajien, lähihoitajien ja pelastajien ammattiryhmien palkkoja suunnitellusti vuosien 2023 ja 2024 aikana. Erillistä viiden miljoonan lisämäärärahaa ei varata. Palkkoja korotetaan sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan palkkakehitysohjelman mukaisesti ja lisäksi työ- ja virkaehtosopimuksiin sisältyvien järjestelyerien mahdollistamilla korotuksilla.

Sosiaali- terveys ja pelastuslautakunta toteaa, että toimialalla seurataan aktiivisesti verrokkihyvinvointialueiden palkkakehitystä ja pyritään vahvistamaan palomiesten sekä pelastuslaitoksella työskentelevien ensi- ja lähihoitajien palkkauksen kilpailukykyä nyt ja jatkossakin. Lopulliset palkankorotusten määrät varmistuvat alkusyksyn aikana. Toimialalla on käytössä myös muita palkitsemismenetelmiä, kuten kertapalkkioita.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- terveys ja pelastustoimi pyrkii vastaamaan työvoiman saatavuushaasteisiin toimimalla houkuttelevana työnantajana, joka tarjoaa monenlaisia kiinnostavia urapolkuja ja vakaita palvelussuhteita. Oikeudenmukaisella palkkauksella on yhteys koettuun hyvinvointiin ja työn vaativuutta vastaava ja kilpailukykyinen palkkaus vahvistaa osaltaan työvoiman veto- ja pitovoimaa toimialalla.”

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien ensihoitajien, lähihoitajien ja pelastajien palkkauksen kohentamista. Lausuntoa on pyydetty 19.9.2023 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätietojen antaja

Jani Pitkänen, pelastuskomentaja, puhelin: 09 31030000

jani.pitkanen@hel.fi

Marko Rostedt, pelastusjohtaja, puhelin: 09 310 30103

marko.rostedt@hel.fi