Yksityiset sosiaalipalvelut, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Puhtain koti

HEL 2023-007074
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 44

Palveluntuottajan Puhtain Koti toimiminen yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottajana

Arviointitoiminnan johtaja

Päätös

Arviointitoiminnan johtaja päätti hyväksyä Puhtain Koti, Y-tunnus: 2927333-6, yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaiseksi sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottajaksi. Yritys merkitään Helsingin kaupungin tukipalvelurekisteriin. Tämä päätös koskee vain yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottamista Helsingissä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on vastaanottanut 25.05.2023 Puhtain Koti ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta.

Puhtain Koti on Helsingissä toimiva yritys. Puhtain Koti tarjoaa kotipalvelun tukipalveluna kotisiivousta suoraan ikäihmisten koteihin. Palvelu ei sisällä henkilökohtaista apua eikä lääkehuoltoa. Palvelu perustuu palvelusopimukseen. Yrityksellä on kattava toiminta- ja omavalvontasuunnitelma.

Yritys täyttää palvelun vastuuhenkilön työkokemuksen ja toimitettujen liitteiden perusteella sosiaalipalveluina tuotettavien yksityisten kotipalvelun tukipalvelujen ja niihin rinnastettavien palvelujen tuottamiselle esitetyt vaatimukset.

Puhtain Koti ilmoituksen mukainen palvelu yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta katsotaan kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Kotipalvelujen tukipalveluille tai niihin rinnastettaville palveluille vaatimuksena on, että asiakkaan tarve täyttää sosiaalihuollon edellytykset. Palvelujen tarve voi aiheutua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta. Sosiaalihuoltoon on oikeutettu, jos ei selviä ilman apua tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Palvelun tulee myös aina perustua palvelu-, hoito- tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan, jota tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 7 §:ssä.

Aluehallintoviraston mukaan varsinaisen sosiaalipalvelujen tuottajan alihankkijana toimivan tukipalvelujen tuottajan kunta voi hyväksyä tukipalvelujen tuottajaksi siltä osin, kuin se antaa palveluja nimenomaan sosiaalihuollon asiakkaille.

Yksityisen sosiaalihuollon tukipalvelujen tuottaja on velvollinen laatimaan toiminnastaan omavalvontasuunnitelman, joka on pidettävä julkisesti nähtävänä. Tarkemmat tiedot omavalvontasuunnitelman laadinnasta löytyy sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sivuilta (http://www.valvira.fi/). Tukipalvelujen tuottajan on seurattava omavalvontasuunnitelmansa toteutumista ja pyydettäessä esitettävä suunnitelma kunnan ja valtion viranomaisille.

Verohallinnon ohjeen (604/40/2011) mukaan palvelujen arvonlisäveroton myynti edellyttää muun muassa sitä, että palveluntuottaja on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai, että palveluntuottaja on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen kuntaan.

Toiminnan muuttuessa, esimerkiksi vastuuhenkilön vaihtuessa, toiminnan laajentuessa tai päättyessä, tulee siitä tehdä ilmoitus Helsingin kaupungille Valviran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 20.8.2013 § 265 oikeuttaa arviointitoiminnan johtajan tai hänen sijaisensa hyväksymään yksityisen sosiaalipalvelutuottajan kotihoidon tukipalvelurekisteriin.

Päätös tullut nähtäväksi 19.09.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Vaarala, suunnittelija, puhelin: 09 310 27143

riitta.vaarala@hel.fi

Päättäjä

Soili Partanen
arviointitoiminnan johtaja