Opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset, ruotsinkielinen perusopetus

HEL 2023-007096
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 18 §

Ändringar och tillägg i kapitel 14 i läroplanen för den grundläggande utbildningen; Årskurserna 3–6: Bedömningskriterier för den grundläggande utbildningen i slutet av årskurs 6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslut

Svenska sektion beslutade att anteckna för kännedom att ändringarna enligt Utbildningsstyrelsens föreskrift OPH-172-2023 förs in i Helsingfors stads läroplan för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och i de svenskspråkiga grundskolornas egna läroplaner. Utbildningsstyrelsen har ändrat och kompletterat grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014), närmare bestämt kapitel 14.4 Läroämnen i årskurs 3–6. Ändringarna enligt föreskriften förs in som sådana i stadens läroplan och skolornas egna läroplaner i enlighet med bilaga 2. De nya bedömningskriterierna tas i bruk den 1 augusti 2023.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sulje

Utbildningsstyrelsen har utarbetat bedömningskriterier för vitsorden 5, 7 och 9 för läsårsbedömningen i årskurs 6. Samtidigt har de tidigare kriterierna för vitsord 8 preciserats. I kriterierna beskrivs vad eleven behöver veta för att få det här vitsordet i läroämnet. Inga ändringar har gjorts i målen för undervisningen, men mål och bedömningskriterier för elevernas lärande har utarbetats till stöd för dessa. Syftet med förnyelsen är att öka jämlikheten inom utbildningen och likvärdigheten bland eleverna genom att stärka vitsordens jämförbarhet mellan skolor och kommuner samt på nationell nivå. Bedömningskriterierna tas i bruk den 1 augusti 2023 och används för första gången i läsårsbedömningen i årskurs 6 på våren 2024.

Kriterierna för vitsorden 5, 7, 8 och 9 hjälper läraren att bedöma elevernas kunnande på ett mer enhetligt sätt samt att berätta och förklara för eleverna och vårdnadshavarna vad eleverna behöver kunna i årskurs 6. Preciseringen av läsårsbedömningen i årskurs 6 hjälper även eleven att få en realistisk bild av sitt kunnande i ett viktigt övergångsskede i den grundläggande utbildningen, det vill säga när hen går vidare till årskurs 7. Dessutom säkerställs att överväganden som rör till exempel elevens behov av stöd och handledning grundar sig på enhetliga kriterier i hela landet. Ibruktagningen av kriterierna förutsätter en gemensam diskussion om skolans bedömningskultur, det vill säga hur undervisningen planeras i enlighet med målen och hur kriterierna används som stöd för tillförlitlig bedömning.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Sulje

Esittelijä

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Lisätietojen antaja

Sabina Lumivirta, pedagoginen asiantuntija, telefon: 09-310 38293

sabina.lumivirta.hel.fi