Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla työnantaja- ja työhyvinvointipalvelun alayksiköiden esihenkilöille

HEL 2023-007115
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla työnantaja- ja työhyvinvointipalvelun alayksiköiden esihenkilöille

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja

Päätös

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja päätti, että työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut -yksikön alayksikön työhy1, johtava Hr-asiantuntijan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

‒ johtava Hr-asiantuntija (018229)
‒ Hr-asiantuntija (010026)
‒ Hr-asiantuntija (010016)

Samalla henkilöstö- ja kehittämisjohtaja päätti, että työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut -yksikön, alayksikön työhy2 johtava Hr-asiantuntijan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä

‒ johtava Hr-asiantuntija (041138)
‒ Hr-asiantuntija (017806)

Lisäksi henkilöstö- ja kehittämisjohtaja totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä, alayksikön päällikön sijaisena toimii henkilöstö- ja kehittämisjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.6.2023 alkaen toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätös tullut nähtäväksi 30.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Edasi, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 43416

tiina.edasi@hel.fi

Päättäjä

Sara Rautiainen
henkilöstö- ja kehittämisjohtaja