Kurssitoiminnan periaatteet lukuvuonna 2023 - 2024, ruotsinkielinen työväenopisto Arbis

HEL 2023-007244
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 21 §

Riktlinjer för Arbis kursverksamhet läsåret 2023–2024

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslut

Svenska sektionen beslutade anteckna ärendet för kännedom.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sulje

Utgångspunkten för planeringen av Arbis kursverksamheten är

- lagen om fritt bildningsarbete: 
  ”Det fria bildningsarbetet syftar till att utifrån principen om livslångt lärande anordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap. Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet.”   
- stadens strategier och bindande mål
- Arbis läroplan 
- Arbis vision: Ett arbis för alla 
- Arbis verksamhetsidé: Helsingfors Arbis är ett öppet och inkluderande svenskt rum som ger invånarna möjligheter att inhämta nya kunskaper och färdigheter och att integreras på svenska. Arbis erbjuder upplevelser och gemenskap och främjar den finlandssvenska kulturen och kunskaper i svenska.
- Arbis värderingar: kursdeltagarna i fokus, kunskap som egenvärde, flexibilitet, fördomsfrihet, mångfald, en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling och en levande och korrekt svenska
- invånarnas önskemål och respons  
- trendspaning och samhälleliga behov

Utmärkande för den fria bildningen är att den är öppen för alla. Arbis verksamhet stärker invånarnas samhörighet; att delta i Arbis kurser knyter olika åldersgrupper, språkgrupper och underrepresenterade målgrupper till samhället och staden. Arbis spelar också en stor roll när det gäller att stärka äldre personers kunskaper och färdigheter, inte minst de digitala och motoriska. Detta gör att de fortsättningsvis har en aktiv roll i samhället, ger dem ett givande innehåll i vardagen och stärker deras välbefinnande.

Terminer

Läsåret indelas i en höst- och en vårtermin. Terminerna är 13 veckor långa. De flesta kurser går hela året men dessutom ordnas många kort- och intensivkurser, under till exempel fredag–lördag. Efter vårterminen infaller en fortsättningstermin med kurser ännu i juni (barnläger). Integrationsutbildningen, SFI – svenska för invandrade, har en längre vårtermin på grund av den arbetspraktik som infaller i april–maj. Efter det har man ännu ett slutprov.

Lokaler

Arbis verksamhet koncentrerar sig till institutsbyggnaden på Dagmarsgatan 3 i Främre Tölö. I och med att den finlandssvenska befolkningen till numerären är förhållandevis liten och utspridd över hela staden, är det viktigt att det är enkelt att ta sig till Arbis oberoende av var man bor. Arbis har under årens lopp ordnat kurser också på andra håll i staden, men det har varit svårt att få ihop tillräckligt stora grupper. Också i Stoa i Östra centrum, där Arbis har en filial, har grupperna minskat. Det finns dock ännu ett underlag för att hålla kurser där i framför allt svenska, keramik, musik och motion.

Antal studerande och målgrupper

Målet är att erbjuda 21 500 timmar undervisning under år 2023 för 14 000 kursdeltagare. Enligt Arbis vision är målgrupperna för verksamheten alla till skillnad från det finska arbetarinstitutet, som fokuserar på vuxna över 16 år. Skillnaden beror på att utbudet för barn och ungdomar inte är lika stort på svenska i Helsingfors och därför har Arbis åtagit sig uppdraget att arrangera kurser också för de här åldersgrupperna – antingen explicita barnkurser eller så kallade tillsammans-kurser, där idén är att barnet jobbar tillsammans med en vuxen. Den största gruppen är dock personer i arbetsför ålder, som i huvudsak studerar på kvällen. Kvällskurserna börjar kl. 16.30 och slutar 21.15. Dagtid fylls Arbis lokaler av pensionärer, invandrade, studerande och arbetslösa – alla mycket viktiga målgrupper. Arbis strävan är också att nå underrepresenterade grupper, t.ex. personer med funktionsvariationer, och man samarbetar därför med bland annat FDUV, Hjärnförbundet och Förbundet för rörelsestörningssjukdomar.

Anmälning och kursavgifter

Kursutbudet publiceras på ilmonet.fi den 12 juni. Anmälningar till Arbis kurser kan göras digitalt på ilmonet.fi eller genom att ringa eller besöka Arbis kansli med början den 7 augusti. Till SFI anmäler sig de studerande antingen via en intervju på Luckan Integration eller direkt till nivåtestet via ilmonet.fi.

Enligt fostrans- och utbildningsnämnden beslut 7.2.2023 höjs kursavgifterna från 1.8.2023.

Tyngdpunktsområden 2023–2024
Läs- och skrivkunnighet

Arbis har tillsammans med finska arbetarinstitutet beviljats Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd för att stärka vuxnas grundläggande färdigheter och erbjuda språkundervisning för invandrade som har överskridit sin integrationstid. Som en del av detta, och i samklang med fostran- och utbildningssektorns mål att göra Helsingfors till huvudstaden för läsning och läskunnighet, kommer Arbis att ordna en kurs i läs- och skrivfärdighet. Det har inte tidigare varit ekonomiskt möjligt i och med att det varit frågan om så pass få personer som dessutom har dykt upp under olika tider av året. I och med den externa finansieringen kan kursen starta redan med bara några få studerande och fyllas upp under årets lopp.

Studiepoängskurser

Arbis erbjuder sedan hösten 2022 kompetensbaserade studiepoängskurser. Det innebär att den studerande kan få sina studieprestationer registrerade i den nationella databasen Koski, där all utbildning sedan 1990 finns samlad. Registreringen sker inte per automatik; dels bestämmer instituten själva i vilka kurser den här möjligheten föreligger, dels ska den studerande själv meddela om hen vill få sina prestationer registrerade. Arbis utvecklar och utökar utbudet av studiepoängskurserna. En studiepoäng motsvarar 27 timmars studier. Även de som inte vill få sina studieprestationer registrerade kan delta i kurserna – de är helt normala kurser.

Stadens program för välbefinnande och hälsa

Arbis har en framträdande roll då det gäller att förverkliga stadens gemensamma mål för välbefinnande och hälsa genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för alla ålderskategorier, och stöder på så sätt invånarnas funktionsförmåga och hälsosamma levnadsvanor. Det som specifikt betonas i programmet och som Arbis erbjuder, är:

- kurser i medie- och multilitteracitet

- subventionerade motionskurser för seniorer

- gratis grundkurser i informationsteknik och datoranvändning

Internationell verksamhet

Arbis är med i fostrans- och utbildningssektorns Erasmus+-ackreditering för vuxenutbildning. I Erasmus+-programmet betonas under programperioden 2021–2027 framför allt inkludering, digitalisering, grönt tänkande och delaktighet i samhället. Inom mobilitetsprogrammet kommer några av Arbis språklärare att åka på språkkurser utomlands under läsåret. Arbis tar också varje år emot flera besök från andra länder.

Ämnen och timfördelning

För läsåret 2023–2024 planerar Arbis 22 500 timmar och målet är att förverkliga 21 500. Överplaneringen ger en möjlighet att prova på nya kurser och koncept – vad som lockar ett år kanske inte gör det följande år.

I det planerade lektionsantalet ingår också föreläsningar som ordnas i snitt en gång per vecka. Föreläsningarna är gratis och kommer också att strömmas om inte föreläsaren motsätter sig det.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Sulje

Esittelijä

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Lisätietojen antaja

Moa Thors, chef för fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 09 310 70077

moa.thors@hel.fi