Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuntiopettaja, yhteiskunta ja työelämäosaaminen, työavain KASKO-03-111-23

HEL 2023-007343
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuntiopettaja, yhteiskunta ja työelämäosaaminen, työavain KASKO-03-111-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-1

Päätös

Koulutuspäällikkö Tarja Taskinen-Okungbowa päätti valita yhteiskunta ja työelämäosaamisen tuntiopettajan määräaikaisesti voimassa olevaan tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle asetetaan koeaika

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen, työkyvyn ja hyvinvoinnin tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 2.5 -16.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto Kampus 4.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot ovat kaikille aloille yhteisiä ja tukevat ammatillisia opintoja. Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tuntiopettajan tehtävään kuuluu työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opetus, ohjaus ja arviointitehtävät, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä yksilöllisten opintopolkujen laatiminen.

Viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset

Hakuilmoituksessa on kuvattu tehtävässä arvostettavan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä aktiivista otetta työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Valittavan tulee olla kiinnostunut opiskelijoiden yksilöllisistä oppimisen tarpeista ja kykyä tukea erilaisia opiskeluvalmiuksia omaavia opiskelijoita osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Hakijalta odotetaan työkyvyn ja hyvinvoinnin osaamisalueen vahvaa hallintaa sekä innostusta jakaa osaamista.

Tehtävässä edellytetään digitaalisia taitoja ja digitaalisten oppimisympäristöjen hallintaa. Eduksi luetaan laaja-alainen osaaminen myös muiden yhteisten tutkinnon osien opettamiseen liittyen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen kokemuksen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksikymmentäkolme (23) hakijaa, joilla vaadittu kelpoisuus oli kuudella (6) hakijalla.

Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kuusi (6) hakijaa. Haastattelut toteutettiin 22.5.2023. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt **********

Hakemusten ja haastattelun perusteella tehtävään valittiin **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen kelpoisuusvaatimukset annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisesti

**********

**********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 31.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tarja Taskinen-Okungbowa, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84053

tarja.taskinen@hel.fi

Päättäjä

Tarja Taskinen-Okungbowa
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-1

Liitteet (pdf)

1. Hakijat KASKO-03-111-23

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.