Virkasuhteen täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys / perheiden erityispalvelut, sosiaaliohjaaja (5 kpl), työavain SOTEPE-01-170-23

HEL 2023-007430
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Sosiaaliohjaajan viran (5 kpl) täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys / perheiden erityispalvelut, työavain SOTEPE-01-170-23

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

A.

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomit ********** ja ********** sosiaaliohjaajan virkoihin (vakanssit 50196, 50197 ja 50198, toimintayksikkö 395140, työpiste 100020) 1.8.2023 lukien tai sopimuksen mukaan 2808,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta koska valitut ovat olleet vastaavankaltaisessa tehtävässä Helsingin kaupungilla vähintään viimeisen 6 kuukauden ajan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettujen terveydentilasta saatujen selvitysten perusteella virkaan ottamiset on vahvistettu. Selvitykset on esitettävä 30 päivän kuluessa virkoihin ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Hakijoiden tulee esittää rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

B.

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti jättää täyttämättä kahden sosiaaliohjaajan virat (vakanssit 050199 ja 050200 toimintayksikkö 395140, työpiste 100020) soveltuvien hakijoiden puuttuessa. Täyttämättä jääneet vakanssit laitetaan uudelleen hakuun.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan 5 virkaa tulivat avoimeksi 11.4.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen työyksikön sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu neuropsykiatrinen valmennus lapsiperheille, neuvonta ja ohjaus, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, sekä yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Sosiaaliohjaajan viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää itsenäisen työotteen hallintaa ja kokemusta lasten ja lapsiperheiden vanhempien kanssa työskentelystä. Lisäksi edellytetään neuropsykiatrisen valmentajan koulutusta tai vastaavaa lisäkoulutusta tai valmiutta kouluttautua neuropsykiatriseksi valmentajaksi työn ohessa. Eduksi katsotaan sosiaalihuoltoalain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin osaaminen sekä hyvät verkosto- ja tiimityötaidot.

Sosiaaliohjaajan 5 virkaa (vakanssit 050196, 050197, 050198, 050199 ja 050200) ovat olleet julkisesti haettavana 11.4.2023 – 29.4.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Määräajassa hakemuksen jätti 22 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asiakirjan liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli 15 hakijalla.

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluihin kutsuttiin 9 hakijaa, joista haastatteluun saapuivat: ********** ********** ja **********

Haastattelut pidettiin 15.5.2023 - 17.5.2023. Haastattelun suorittivat johtava sosiaaliohjaaja ********** ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. ********** Hänellä on kokemusta lasten, nuorten ja vanhempien kanssa tehtävästä työstä ja sosiaaliohjauksesta 3 vuoden ajalta. Hän kouluttautuu parhaillaan ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja valmistuu kesäkuussa 2023. Haastattelussa hakija toi erinomaisesti esille motivaation ja osaamisen työskentelyssä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Hakija osoitti haastattelussa vahvaa työn sisältöön liittyvää osaamista ja kehittämiskohteita. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hänellä on kokemusta lasten, nuorten ja vanhempien kanssa tehtävästä työstä ja sosiaaliohjauksesta 4 vuotta. Hän on suorittanut lastensuojelupainotteisen MiniNepsy -valmennuskoulutuksen. Haastattelussa hakija toi erinomaisesti esille motivaation ja osaamisen työskentelyssä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Hakija osoitti haastattelussa työn sisältöön liittyvää osaamista ja kehittämiskohteita. Hakijan sisällöllinen osaaminen neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä kanssa oli tehtävän vaatimalla tasolla. Hakija osoitti haastattelussa poikkeuksellisen hyvää itsenäisen työotteen hallintaa ja paineensietokykyä.

********** on koulutukseltaan sosionomi. ********** Hänellä on kokemusta lasten, nuorten ja vanhempien kanssa tehtävästä työstä ja sosiaaliohjauksesta 4 vuotta. Hänellä on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Haastattelussa hakija toi erinomaisesti esille motivaation ja osaamisen työskentelyssä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Hakija osoitti haastattelussa vahvaa työn sisältöön liittyvää osaamista ja kehittämiskohteita. Hakijan sisällöllinen osaaminen neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä kanssa oli poikkeuksellisen vahvaa. Lisäksi hakijan antama suosittelija vahvisti hakijan vahvaa osaamista haettavaan tehtävään.

********** on koulutukseltaan sosionomi. ********** Hänellä on kokemusta lasten, nuorten ja vanhempien kanssa tehtävästä työstä ja sosiaaliohjauksesta 20 vuoden ajalta. Hänellä on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.

Haastattelun ja kokonaisarvion perusteella hakijan valmiudet avoinna olevan viran tehtäviin ei tullut osoitetuksi.

********** on koulutukseltaan sosionomi. ********** Hänellä on kokemusta lasten, nuorten ja vanhempien kanssa tehtävästä työstä ja sosiaaliohjauksesta 21 vuoden ajalta. Hänellä on ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Haastattelun ja kokonaisarvion perusteella hakijan valmiudet avoinna olevan viran tehtäviin ei tullut osoitetuksi.

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Toimenkuvan vuoksi valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota osaamiseen neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kanssa työskentelystä lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä, sekä erityisen hyvään itsenäisen työotteen hallintaan. Hakemuksessa ja haastattelussa ********** ja ********** osoittivat tehtävässä edellytettäviä vahvuuksia ja erityistä osaamista ja hallintaa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten ja heidän vanhempien kanssa työskentelyssä, sekä erityisen hyvää itsenäisen työotteen hallintaa.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella hakijoilla ********** ja ********** on parhaat edellytykset hoitaa sosiaaliohjaajan viran tehtävää lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa neuropsykiatrisessa valmennuksessa.

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 8 § (A.).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8 § (B.).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Marko Kivihalme, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 09 310 21769

marko.kivihalme@hel.fi

Anu Rämö, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 57759

anu.ramo@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.