Käyttötarkoituksen muutos päiväkodiksi, Ensi Linja 1, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-007486
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 17 §

Behovsutredning gällande ombyggnad för ett nytt ersättande daghem och funktionsändring

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutade föreslå för nämnden att behovsutredningen gällande ombyggnad för ett nytt ersättande daghem på adressen Första linjen 1 i Berghäll och funktionsändring godkänns.

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion betonar att man i samband med den fortsatta planeringen och förverkligandet av projekt ska fortsättningsvis beakta personalens och barnens synpunkter på hur lokalerna borde utvecklas, samt säkerställa att lokalerna är helhetsekonomiskt fördelaktiga. I samband med att lokalerna utvecklas säkerställer man också att det finns tillräckligt med lugna lokaler för lärande.

Svenska sektionen tillägger att i dagsläget köper staden 72 platser på området av Barnavårdsföreningen. Sektionen förutsätter att staden för en dialog med serviceproducenten under resten av processen.

Behandling

Ledamoten Bicca Olin föreslog ett tillägg till beslutet. Svenska sektionens medlemmar understödde förslaget enhälligt.

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion föreslår för nämnden att behovsutredningen gällande ombyggnad för ett nytt ersättande daghem på adressen Första linjen 1 i Berghäll och funktionsändring godkänns.

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion betonar att man i samband med den fortsatta planeringen och förverkligandet av projekt ska fortsättningsvis beakta personalens och barnens synpunkter på hur lokalerna borde utvecklas, samt säkerställa att lokalerna är helhetsekonomiskt fördelaktiga. I samband med att lokalerna utvecklas säkerställer man också att det finns tillräckligt med lugna lokaler för lärande.

Sulje

Daghemslokalerna i Berghällsområdet är otillräckliga för det växande servicebehovet i området. Den planerade daghemsbyggnaden ligger på adressen Första linjen 1 i Berghälls distrikt i Mellersta stordistriktet och svarar på det finsk- och svenskspråkiga närservicebehovet i området.

I den byggnad som ska ombyggas planeras lokaler för 224 barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Hur småbarnspedagogikens tjänster fördelas mellan den finska och svenska sidan bestäms på ett ändamålsenligt sätt utifrån servicebehovet i området. Till sin omfattning är de svenskspråkiga tjänsterna högst 84 lokalplatser.

För tillfället fortsätter lärstigen inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken till skolan Kallion ala-asteen koulu och inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken till Åshöjdens grundskola.

Ombyggnadsprojektet ersätter följande lokaler: nuvarande Päiväkoti Tapio med 32 platser, Päiväkoti Linnunlaulus byggnad Arla med 49 platser och Päiväkoti Terhis lokaler med 56 platser. Sammanlagt rör det sig om 137 lokalplatser som ska ersättas.

Antalet lokalplatser inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken ökar med minst tre lokalplatser. Dessutom utreds möjligheterna att avstå från oändamålsenliga lokaler för småbarnspedagogik i området, om det här är möjligt med tanke på servicebehovet.

Byggnaden som byggs om till daghem tas i bruk inredd senast i augusti 2024.

I de lokaler som ska förverkligas kan småbarnspedagogik ordnas så att den tillgodoser de föränderliga servicebehoven i området. I samband med dimensioneringen av lokalerna har det beaktats att lokalerna ska kunna användas mångsidigt.

När den ombyggda byggnaden är klar, kan man avstå från de nuvarande lokalerna på adresserna Karlsgatan 19 (Päiväkoti Tapio), Djurgårdsvägen 18 (byggnaden Arla, Päiväkoti Linnunlaulu), Femte linjen 4 (Päiväkoti Terhi).

Det behövs inga tillfälliga lokaler förutsatt att man får stanna kvar i de nuvarande daghemmen tills ombyggnaden är klar.

Lokalprojektet förbättrar anordnandet av service

Behovet av fostrans- och utbildningstjänster och huruvida det finns tillräckligt med platser följs regelbundet på områdes- och stadsnivå. I samband med planeringen av servicenätverket har befintlig lokalkapacitet och lokalkapacitet under byggnad tagits i beaktande. Vid planering av omfattningen av verksamhetsstället har man beaktat den långsiktiga utvecklingen inom hela serviceområdet: befolkningsprognosen, i vilken utsträckning bostäder och affärslokaler byggs samt trafikarrangemangen.

År 2023 utförde man en granskning av servicenätverket i Berghäll i form av ett samarbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. I granskningen utreddes servicebehoven utifrån befolkningsökningen i området.

De nuvarande lokalerna för daghemmen i Berghällsområdet är otillräckliga för det ökande antalet användare och uppfyller inte heller till alla delar målen för verksamheten.

Enligt den senaste befolkningsprognosen ökar antalet 1–6-åriga finskspråkiga barn och barn med ett annat modersmål än finska och svenska i Berghälls distrikt med cirka 639 fram till år 2036 jämfört med utfallet år 2021, medan antalet svenskspråkiga barn ökar med cirka 22 fram till år 2036 jämfört med utfallet år 2021. Deltagandegraden i området är 77 %.

Befolkningen fortsätter att öka i området även efter år 2036, vilket kommer att beaktas i utvecklingen av servicen i området.

I Första linjens närområden (delområdena Alphyddan, Ås, Vilhelmsberg, Torkelsbacken, Linjerna och Broholmen) ökar antalet 1–6-åringar med 196 före prognosperiodens slut.

Projektet kommer att ersätta de daghemslokaler som används för tillfället på adresserna Karlsgatan 19 (Päiväkoti Tapio), Djurgårdsvägen 18b (byggnaden Arla, Päiväkoti Linnunlaulu), Femte linjen 4 (Päiväkoti Terhi). Övriga lokaler som används av Päiväkoti Linnunlaulu på adressen Djurgårdsvägen 18 kommer att fortsättningsvis användas av fostrans- och utbildningssektorn. De lokaler som man kommer att avstå från används för tillfället av cirka 137 barn.

Utöver det ovan beskrivna projektet finns i byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 2022–2030 projekt med anknytning till Päiväkoti Nihti och Päiväkoti Sompasaari i området. De här projekten kommer att ge sammanlagt cirka 350 nya lokalplatser.

De nya servicelokalerna stödjer barnens vardag

De trygga, hälsosamma och tillräckliga lokaler som förverkligas i byggnaden skapar goda förutsättningar för daghemmets verksamhet och tillgodoser servicebehoven i Berghäll och dess närområden.

Lokalerna planeras så att de är tillgängliga och lämpliga för alla barn, samt utgör en lärmiljö som stödjer barnens uppväxt och utveckling. I planeringen av verksamheten delaktiggörs utöver personalen också barnen, de unga och familjerna. Lokalerna möjliggör ökad samhörighet och större invånarbruk i området.

Lokalerna främjar förverkligandet av planen för småbarnspedagogiken

I daghemsprojektet förverkligas pedagogiskt mångsidiga och ändamålsenligt dimensionerade lokaler som främjar verksamheten och säkerställer att barnen får en god miljö att lära sig och växa upp i. Lokalerna planeras enligt stadens dimensioneringsprinciper och planeringsanvisningar, vilket innebär att målen i planerna för småbarnspedagogiken kan uppfyllas. De tekniska lösningarna möjliggör förvärvande av färdigheter som behövs i informationssamhället och ökar förståelsen för och kunnandet i teknologi i Helsingfors.

Gårdsområdena utrustas med lekredskap för att främja fysisk aktivitet och målen i planen för småbarnspedagogiken. I utrustningen beaktas följande: säkerhet samt möjlighet till övervakning, social samhörighet och fysisk aktivitet. Dessutom ska gården kunna användas mångsidigt för lärande och lek. Gårdsområdena erbjuder både daghemsanvändarna och områdets invånare mångsidiga lek- och motionsförhållanden. Personalen och barnen involveras i planeringen av gården.

Vid planeringen av gårdsområdena bevaras så mycket växtlighet som möjligt på tomten, beaktas verksamhetens behov i olika väderförhållanden och säkerställs fungerande förbindelser till närliggande skogar och parker.

Det nya daghemmets lokalbehov beskrivs i den bifogade lokalplanen.

De nya lokalernas inverkan på kostnaderna för lokaler och verksamhet

Till sin storlek är det nya daghemmets lokaler 2 575 m² lägenhetsyta. Enligt stadsmiljösektorns uppskattning kommer den totala hyran att vara cirka 28,89 euro/m²/mån., det vill säga cirka 963 850 euro per år.

Till kostnaderna för inledande av verksamheten hör bland annat den första inredningen samt det första materialet, utrustningen och anordningarna. För den första inredningen används möbler som också tidigare använts inom sektorn i en omfattning på minst 30 %, vilket främjar stadens mål om klimatneutralitet och minskar behovet av anslag för fristående möbler.

I det här projektet avsätts för inledande av verksamheten 360 000 euro, i vilket inte ingår kostnader för informations- och kommunikationsteknologi. Flyttkostnaderna uppskattas till cirka 37 600 euro, städkostnaderna till cirka 105 000 euro per år, i vilket ingår regelmässig städning och årlig storstädning (högre kostnader på grund av specialfönster/damm högt upptill). De årliga kostnaderna för verksamheten i projektet är sammanlagt cirka 2 700 000 euro. Alla uppskattningar är angivna exklusive mervärdesskatt.

När det gäller användningen av lokalerna är byggnaden flexibel och en kostnadseffektiv lösning som också möjliggör kvällsbruk. Lokaler som kan användas på kvällar är entréhallen, matsalen och aktivitets-/festsalen.

Delaktiggörande och annan gemensam beredning

Behovsutredningen har upprättats i samverkan mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. Daghemmets personal deltar på användarmöten i planeringen av fristående möbler. Vårdnadshavarna delaktiggörs i planeringen av verksamheten.

Befogenheter

I enlighet med 10 kap. 1 § 3 mom. 4 punkten i Helsingfors stads förvaltningsstadga beslutar fostrans- och utbildningsnämnden om den behovsutredning som gäller lokalprojektet ska godkännas.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Sulje

Esittelijä

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Lisätietojen antaja

Susan Niemelä, projektiarkkitehti, telefon: 09 310 79657

susan.niemela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Uusi Päiväkoti Ensi Linja 1 Tarveselvityslomake

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.