Nimeämispyyntö, Stadion-säätiö sr:n hallituksen edustaja toimikaudelle 2023-2025, Stadion-Säätiö sr

HEL 2023-007526
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 74 §

Jäsenten nimeäminen Stadion-säätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2023–2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Stadion-säätiö sr:n hallitukseen jäsenet sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar (SDP)
- hallituksen jäsen Timo Erikäinen (Kok.),
- hallituksen jäsen Sallamaari Muhonen (Vihr.),
- hallituksen jäsen Tarja Loikkanen, Liikuntajohtaja, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä
- hallituksen jäsen Tuula Saxholm, Rahoitusjohtaja, Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Olympiastadionia ja sen ympäristöä, luovuttamalla sitä erilaisiin liikunnan ja urheilun tapahtumiin sekä kulttuuri-, viihde- ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä käyttämällä Olympiastadionin aluetta ja tiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Säätiö voi myös itse rakennuttaa ja muilta vuokrata urheilutiloja ja laitoksia.

Säätiön hallitus

Hallitus valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. elokuuta.

Säätiön hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan kahdeksasta yhdeksään jäsentä (8–9). Helsingin kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin yhden jäsenen. Lisäksi säätiön hallitus voi valita toimikaudekseen yhden hallituksen jäsenen.

Kaupunginhallituksen päättämässä säätiön omistajastrategiassa määritellyt hallituksen yhteiset osaamisvaatimukset ovat:

- Liikunta- ja hyvinvointiala
- Matkailu- ja tapahtuma-ala
- Kiinteistö- ja vuokraustoiminta
- Asiakkuuksien johtaminen
- Markkinointi, viestintä ja brändin rakentaminen
- Talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen
- Verkostojohtaminen

Säätiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä seuraavat henkilöt heidän osaamisensa ja aikaisempi kokemus kollektiivisesti huomioiden:

- hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar (SDP)
- hallituksen jäsen Timo Erikäinen (Kok.),
- hallituksen jäsen Sallamaari Muhonen (Vihr.),
- hallituksen jäsen Tarja Loikkanen, Liikuntajohtaja, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä
- hallituksen jäsen Tuula Saxholm, Rahoitusjohtaja, Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto

Nimettävät henkilöt ovat hallituksen nykyisiä jäseniä.

Lopuksi

Stadion-säätiö sr pyytää kaupunkia tekemään hallituksen puheenjohtajan ja neljän (4) jäsenen nimeämiset kaudelle 1.9.2023 – 31.8.2025 viimeistään 31.8.2023 mennessä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi