Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin medialukio, uskonnon ja psykologian opettaja, työavain KASKO-03-79-23

HEL 2023-007586
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Helsingin medialukio, uskonnon ja psykologian opettaja, työavain KASKO-03-79-23

Apulaisrehtori

Päätös

Apulaisrehtori päätti valita Helsingin medialukion määräaikaiseen virkasuhteiseen lehtorin tehtävään (vakanssinumero 003964) teologian maisteri **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava 6 kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Helsingin medialukion määräaikainen virkasuhteinen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 12.4.-26.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaisen viran ensimmäinen sijoituspaikka on Helsingin medialukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää apulaisrehtori.

Helsingin kaupungin hallintosäännön luvun 23 pykälän 2 mukaan henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jossa on kyseessä viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää tai ilmoitettua, ettei ota virkaa vastaan.

Viranhaltijan tehtävänä on uskonnon ja psykologian opettajan tehtävät Helsingin medialukiossa.

Tehtävänimikkeen viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 228 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 9 hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Haastatteluun kutsuttiin hakijoita, joilla on kokemusta lukio-opetuksesta.

Haastattelun suorittivat 11.5.2023 apulaisrehtori ja uskonnon ja psykologian viranhaltija.

Yksilöhaastattelun perusteella tehtävään valittu hakija irtisanoutui ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää.

Aikaisemmin tehtävää hakeneiden kesken järjestettiin uusi valintamenettely. Haastatteluun kutsuttiin **********

Apulaisrehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

**********

Uskonnon ja psykologian opettajan tehtävässä Helsingin medialukiossa korostuu toimiminen monimuotoisessa työyhteisössä ja yhteistyö ainekollegojen kanssa. Lukiossa tuetaan opiskelijoiden opintoja ja hyvinvointia monipuolisesti ja tässä työssä myös aineenopettajalla on merkittävä rooli. Siten yhteistyötaidot ja kyky monipuoliseen opiskelun tuen tarjoamiseen korostuvat.

********** valintaa puoltaa osaaminen lukiokoulutukseen liittyen.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 27.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Autio, Lukion apulaisrehtori, puhelin: 09 310 32560

sari.autio@hel.fi

Päättäjä

Sari Autio
apulaisrehtori