Yhteistyösopimus, Helsinki Design Week -tapahtuman järjestäminen

HEL 2023-007814
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 35

Helsinki Design Week -tapahtumaa koskeva yhteistyösopimus Luovi Productions Oy kanssa vuodelle 2023

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin kaupunginkanslian viestintäosaston ja Luovi Productions Oy:n välisen vastikkeellisen yhteistyösopimuksen koskien Helsingissä 8.–17.9.2023 järjestettävää Helsinki Design Week -tapahtumaa. Tapahtuman järjestämistä koskevalla yhteistyösopimuksella sovitaan sisältöyhteistyöstä, markkinointitoimenpiteistä sekä kaupungin brändinäkyvyydestä tapahtumassa.

Helsingin kaupunginkanslian viestintäosasto vastaa 20 000 euroon saakka seuraavista vastikkeista ja yhteistyötoimenpiteistä. Rahalliset vastikkeet määritelty tarkemmin sopimuksen sisältöyhteistyö-liitteessä.

- 15 000 euroa Helsinki Design Award -palkinto ja avajaiset. Vuoden 2023 palkinto kohdennetaan lasten muotoilukasvatusta merkittävästi edistäneelle taholle.

- 3000 euroa taiteilijakollektiivin tai alihankkijan toteuttama Helsinki-valoteos Merikorttelin tapahtumapaikalle. Toteutuksesta sovitaan yhdessä.

- 2000 euroa sisältöyhteistyö Merikorttelin lavaohjelmaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Ainutlaatuinen kaupunkikulttuurimme on keskeinen hyvän elämän mahdollistaja. Se rakentaa Helsingin omaleimaisuutta, tekee kaupungista houkuttelevamman matkailijoille, edistää kaupunkilaisten osallisuutta, kasvattaa kulttuurista ymmärrystä, vähentää segregaatiota ja edistää kaupunkilaisten sitoutumista Helsinkiin.

Helsinki Design Week on kerran vuodessa toteutettava muotoilutapahtuma ja -festivaali. Helsinki Design Weekin sisältö muodostuu niin suurelle yleisölle kuin ammattilaisille suunnatuista tapahtumista ja viestinnästä. Helsinki Design Weekin ohjelma on kokonaisuus designalan tapahtumia ja näyttelyitä sekä lapsille suunnattua ohjelmaa, jotka edustavat monialaisesti muotoilun laajaa kenttää. Moni Helsinki Design Weekin tapahtumista on maksuton.

Festivaaliohjelmiston ydin koostuu omista ja avainyhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä kuratoidusta ohjelmasta. Vuosittain syyskuussa järjestettävän festivaalin lisäksi Helsinki Design Week julkaisee ympärivuotista verkkojulkaisua Helsinki Design Weeklyä suomeksi ja englanniksi sekä toimii aktiivisena perustajajäsenenä kansainvälisessä World Design Weeks -verkostossa. Helsinki Design Weekin vuoden 2023 päätapahtumapaikka on historiallinen Merikortteli. Helsinki Design Weekin toiminta vahvistaa osaltaan Helsingin kansainvälistä muotoiluprofiilia.

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anni Kostamovaara, markkinointisuunnittelija, puhelin: 09 310 33696

anni.kostamovaara@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Helsinki Design Week yhteistyösopimus
2. Helsinki Design Week liite 1 sisältöyhteistyö
3. Helsinki Design Week liite 2 yhteistyön loppuraportti

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.