Toimivallan siirtäminen kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalla kirjastoverkon yhteisissä palveluissa työsuhteessa oleville hankintojen tekemisestä

HEL 2023-007914
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Kaupunginkirjaston kirjastoverkon yhteisissä palveluissa olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla

Yhteisten palvelujen päällikkö

Päätös

Yhteisten palvelujen päällikkö päätti oikeuttaa liitteessä 1. mainitut työsuhteessa olevat henkilöt toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja viranhaltijan vastuulla koskien johtamaansa tai vastuulla olevaa kokonaisuutta edellyttäen että:

  • toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • hankinnan arvonlisäveroton arvio ei ylitä 3500 euroa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettu ohjeistusta.

Tämä päätös kumoaa 9.12.2019 (4 §) kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikön tekemän päätöksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 24.5.2023 § 119 hyväksymän hallintosäännön luvun 20, 8 §:n mukaan mikäli toimialan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.4.2923, § 50 siirtää hankintojen toimivaltaansa vianhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n, 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että yhteisten palvelujen päällikkö voi päättää hankinnoista 60 000 euroon saakka.

Hankintaoikeuksien määrittelyssä on huomioitu riskienhallintaan ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat. Toimialan talouspalveluyksikkö on puoltanut liitteessä määriteltyjen hankintaoikeuksien myöntämistä.

Päätös tullut nähtäväksi 25.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Virva Nousiainen-Hiiri, yhteisten palvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 85401

virva.nousiainen-hiiri@hel.fi

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Päättäjä

Virva Nousiainen-Hiiri
yhteisten palvelujen päällikkö