Virkasuhteen täyttäminen, Porolahden peruskoulu, apulaisrehtori, työavain KASKO-01-579-23

HEL 2023-007944
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Porolahden peruskouluun sijoitettavan apulaisrehtorin avoimen viran täyttäminen määräajaksi, työavain KASKO-01-579-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 6

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Porolahden peruskouluun sijoitettuun apulaisrehtorin avoimeen virkaan (virka 000163) ajalle 1.9.2023-31.12.2023 **********

Virantoimitus alkaa 1.9.2023.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika, joka on puolet määräaikaisuuden kestosta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Porolahden peruskouluun sijoitetun apulaisrehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 3.5.2023-17.5.2023, työavaimella KASKO-01-579-23.

Porolahden peruskoulu on reilun 1000 oppilaan yhtenäinen peruskoulu hyvien kulkuyhteyksien päässä Kirsikkapuiston kupeessa Roihuvuoressa. Koulu toimii neljässä toimipisteessä. Koulussa annetaan painotettua opetusta musiikissa ja kuvataiteessa. Koulussa opiskelee oppilaita yleisopetuksen lisäksi lähipalveluiden erityisluokilla sekä SLI-, POY- ja TOI-luokilla. Koulussa on myös työelämälähtöistä ja valmistavaa opetusta. Tehtävässä apulaisrehtori johtaa osana johtotiimiä monipuolista, kaikille yhteistä koulua.

Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus yhtenäisen peruskoulun johtamisesta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Porolahden peruskoulussa on käytössä ns. kolmen rehtorin johtamisjärjestelmä. Apulaisrehtori johtaa yhdessä rehtorin, toisen apulaisrehtorin ja palveluvastaavan kanssa koulua kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa osaltaan koulun pedagogista toimintaa ja tila- ja turvallisuusasioita sekä osallistuu talousjohtamiseen ja koulun sidosryhmäyhteistyöhön. Apulaisrehtori osallistuu myös henkilöstöjohtamiseen ja toimii oman opetusyksikkönsä esihenkilönä.

Virkaan jätti 17.5.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 20 hakijaa, joista kaikki ovat kelpoisia apulaisrehtorin tehtävään. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 8 hakijaa. Yksi hakija perui hakemuksensa. Videohaastattelujen perusteella henkilökohtaisiin haastatteluihin 1.-2.6.2023 kutsuttiin 4 hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** rehtori ********** ja HR-asiantuntija **********

**********

**********

**********

**********

********** ********** **********

Hakemusten ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Porolahden peruskouluun sijoitetun apulaisrehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella palvelun päällikkö ottaa apulaisrehtorin määräaikaisesti avoimeen virkaan.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 13.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83013

taina.tervonen@hel.fi

Päättäjä

Taina Tervonen
perusopetuksen aluepäällikkö 6