Hankinta, yleisten alueiden kunnossapidon alueurakka, Tapaninkylä 2024 - 2027, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-008023
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 41 §

Tapaninkylän alueurakan hankintapäätös ajalle 1.10.2024 - 30.9.2027

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hankkia Tapaninkylän alueurakan palvelut Viherpalvelut Hyvönen Oy:ltä ja oikeutti infrapäällikön allekirjoittamaan Tapaninkylän alueurakkaa koskevan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia. Hankinta on määräaikainen 1.10.2024 - 30.9.2027 ajalle. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 6 704 434,59 euroa (alv. 0 %), jossa on huomioitu 15 % lisätyövaraus.

Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Tero Koppinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Hankinnan kohteena on katu- ja viheralueiden kunnossapitourakka, joka koskee Tuomarinkylän kaupunginosaa sekä Tapaninkylän, Pakilan, Malmin ja Pukinmäen kaupunginosista Kehä I:n, Tapaninkyläntien ja Tapaninkaaren sekä pääradan rajaamia alueita tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa.

Alueurakka käsittää työkohdeluetteloihin ja -karttoihin merkittyjen kohteiden kunnossapidon työtehtävät urakkaohjelman, tuotekorttien, teknisten ohjeiden, detaljiohjeiden sekä turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen mukaisesti.

Hankittavaan palveluun sisältyvät mm. alueiden talvihoito, puhtaanapito, rakenteiden hoito sekä korjaukset, varusteiden ja kalusteiden hoito ja korjaukset, laitteiden ja muiden erityiskohteiden hoito ja korjaukset, kasvillisuuden hoito ja korjaukset, muut erityiset hoito- ja käyttötehtävät sekä muut tehtävät tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 13.02.2024 päivättyyn tarjouspyyntöön (dnro HEL 2023-008023). Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus 13.02.2024 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin ko. tarjouspyyntöä koskeva Internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat sähköisesti saatavissa.

Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska hankinta on palvelukokonaisuus, jonka jakaminen tekisi sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 18.03.2023 klo 13.00 mennessä tarjouksen jätti 6 tarjoajaa:

 • Alltime Infrapalvelut Oy
 • Destia Oy
 • RTA-Yhtiöt Oy
 • Terranor Oy
 • Viherpalvelut Hyvönen Oy
 • YIT Road Oy

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot.

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Kaikki tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja täyttävät tarjouksessaan ilmoittamiensa tietojen mukaan asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten vertailu ja sopimustoimittajien valinta

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten valintaperusteet. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertailtiin hinnan ja laatutekijöiden perusteella.

Hinnan arviointi

Tarjouspyynnön mukana toimitettiin erillinen tarjoushintalomake, jossa oli lueteltu urakkaan kuuluvat yksikköhintaiset työt. Jokainen yksikköhintainen työsuorite sisälsi hankintayksikön antamat määrät, jotka perustuvat omaisuustietojärjestelmiin sekä aiempien urakoiden toteumiin. Tarjoajat antoivat kullekin työsuoritteelle oman yksikköhintansa. Määristä ja urakoitsijoiden antamista yksikköhinnoista muodostettiin vertailuhinta urakoitsijoiden pisteytystä varten. Urakoitsijan tarjouskaavakkeeseen laskemaa vertailuhintaa käytettiin tarjoajien vertailuun. Tarjoajan antamia yksikköhintoja käytetään urakan aikana maksuperusteena.

Valintaperusteena oli tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli paras hinta-laatusuhde seuraavasti:

 • hinta, painoarvo 85 %
 • laatu, painoarvo 15%

Halvimman vertailuhinnan antanut tarjoaja sai maksimipisteet 85 pistettä ja muut tarjoajat tätä heikommat pisteet vertailuhintojen suhteessa, laskentakaavalla: (halvin annettu hinta / annettu hinta) * maksimipisteet.

Hinnan vertailupisteet jakautuivat seuraavasti:

Alltime Infrapalvelut Oy 79,08775 pistettä
Destia Oy 70,99500 pistettä
RTA-Yhtiöt Oy 67,72188 pistettä
Terranor Oy 68,06919 pistettä
Viherpalvelut Hyvönen Oy 85,00000 pistettä
YIT Road Oy 55,92345 pistettä

Laadun arviointi

Hankintayksikkö pisteytti saadut tarjoukset tarjouspyynnössä asetettujen laadunarviointikriteerien perusteella.

Laatuvertailussa pisteytettiin tarjoajan tarjoamia vähimmäislaadun ylittäviä kunnossapidon työmenetelmiä.

Laatuarvioinnissa annetut pisteet muunnettiin siten, että laatuarvioinnista saatavat enimmäispisteet tarkoittavat 15 maksimi vertailupistettä. Vertailupisteet laskettiin kaavalla: (tarjotut laatupisteet/maksimi laatupisteet) * maksimi vertailupisteet.

Laadun vertailupisteet jakautuivat seuraavasti:

Alltime Infrapalvelut Oy 15,00000 pistettä
Destia Oy 13,65789 pistettä
RTA-Yhtiöt Oy 14,60526 pistettä
Terranor Oy 14,65263 pistettä
Viherpalvelut Hyvönen Oy 10,26316 pistettä
YIT Road Oy 11,21053 pistettä

Sopimuskumppanin valinta

Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta kuvaavat vertailupisteet on esitetty oheisessa taulukossa paremmuusjärjestyksessä.

Viherpalvelut Hyvönen Oy 95,26316 pistettä
Alltime Infrapalvelut Oy 94,08775 pistettä
Destia Oy 84,65290 pistettä
Terranor Oy 82,72182 pistettä
RTA-Yhtiöt Oy 82,32714 pistettä
YIT Road Oy 67,13398 pistettä

Tarjouksen vertailupisteet muodostuivat tarjouksen yhteenlasketuista hinnan ja laadun kokonaispisteistä. Korkeimmat vertailupisteet saanut tarjous voitti tarjouskilpailun.

Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Viherpalvelut Hyvönen Oy.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 19.12.2023 § 700) mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla on hankintavaltuudet yli 3 miljoonan euron suuruisiin hankintoihin. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Sovelletut säädökset

Hankintalaki 32, 56, 58, 59, 60 67, 71, 74, 75, 93, 96 ja 123 §.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.04.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. tekninen johtaja
Hannu Seppälä

Lisätietojen antaja

Tero Koppinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 78342

tero.koppinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Tarjouspyyntö
2. Sopimusluonnos
3. Urakkaohjelma

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.