Henkilöstökassatoimikunnan jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2023-2024, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-008293
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 525 §

Henkilöstökassatoimikunnan jäsenten valitseminen vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2023 alkaneelle toimikaudelleen kaupunginhallituksen vahvistamien henkilöstökassan sääntöjen mukaiseen henkilöstökassatoimikuntaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Jäsenet
Varajäsenet
 
 
rahoitusjohtaja
talous- ja suunnittelupäällikkö
Tuula Saxholm
Tero Vuontisjärvi
Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
 
henkilöstöjohtaja, va.
talous- ja suunnittelupäällikkö
Petri Lumijärvi
Leena Sutela
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
 
 
talous- ja suunnittelupäällikkö
henkilöstöpäällikkö
Sampo Pajari
Eeva Oinonen
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
 
Jaana Alaja
Kimmo Sainio
JUKO
Tehy
 
 
Carita Bardakci
Kaisa Soininen
JHL
Jyty

Samalla kaupunginhallitus päätti

  • valita toimikunnan puheenjohtajaksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin ja varapuheenjohtajaksi henkilöstöjohtaja, va. Petri Lumijärven.
  • että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen hyväksymien henkilöstökassan sääntöjen mukaan henkilöstökassan toimintaa kehittää ja valvoo kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsema henkilöstökassatoimikunta. Toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä, joista kaksi valitaan järjestöneuvottelukunnan ehdottamista henkilöistä. Kullekin jäsenelle valitaan lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus määrää toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus asetti toimikunnan edelliselle toimikaudelleen 27.9.2021, 698 §. Toimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Tuula Saxholm varajäsenenään Tero Vuontisjärvi, varapuheenjohtajana Asta Enroos varajäsenenään Pekka Tirkkonen, Sampo Pajari varajäsenenään Manna Torvinen, Kimmo Sainio varajäsenenään Jaana Alaja sekä Kaisa Soininen varajäsenenään Carita Bardakci.

Järjestöneuvottelukunta on ehdottanut, että sen esityksestä toimikuntaan vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi valitaan Jaana Alaja ja Carita Bardakci sekä ensiksi mainitun henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kimmo Sainio ja jäljempänä mainitun henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaisa Soininen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi