Virkasuhteen täyttäminen, Myllypuron peruskoulu, apulaisrehtori, työavain KASKO-01-834-23

HEL 2023-008749
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Myllypuron peruskouluun sijoitettavan apulaisrehtorin viran sijaisuuden täyttäminen, työavain KASKO-01-834-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti ottaa Myllypuron peruskouluun sijoitettuun apulaisrehtorin viran sijaisuuteen (virka 000167) ajalle 1.9.2023-20.6.2024 **********

Virantoimitus alkaa 1.9.2023.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Rikosrekisteriotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Myllypuron peruskouluun sijoitetun apulaisrehtorin viran sijaisuus on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 29.5.2023-12.6.2023, työavaimella KASKO-01-834-23.

Myllypuron peruskoulussa on osaava ja monipuolinen henkilökunta, joka kehittää toimintaa yhdessä. Koulussa on noin 900 oppilasta ja henkilökuntaa yli 100. Myllypuron peruskoulussa työskennellään kolmessa vierekkäin sijaitsevassa kiinteistössä. Päärakennukset on remontoitu lähiaikoina. Myllypuron peruskoulu on inklusiivinen lähikoulu ja arvostamme yhteisopettajuutta. Koulussa on kuusi lähipalvelun erityisluokkaa ja yksi keskitetyn palvelun erityisluokka sekä kaksi valmistavan opetuksen ryhmää.

Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi johtamiskokemus ja kokemus yhtenäisessä peruskoulussa työskentelemisestä sekä koulun hallinto-ohjelmien ja lukujärjestysprosessin tuntemus.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Myllypuron peruskoulussa on käytössä ns. kolmen rehtorin johtamisjärjestelmä. Apulaisrehtori johtaa yhdessä rehtorin ja toisen apulaisrehtorin kanssa koulua kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa osaltaan koulun pedagogista toimintaa ja tila- ja turvallisuusasioita sekä osallistuu talousjohtamiseen ja koulun sidosryhmäyhteistyöhön. Apulaisrehtori osallistuu myös henkilöstöjohtamiseen ja toimii oman opetusyksikkönsä esihenkilönä.

Virkaan jätti 12.6.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 12 hakijaa, joista 11 ovat kelpoisia apulaisrehtorin tehtävään. Hakemusten perusteella henkilökohtaisiin haastatteluihin 19.6.2023 kutsuttiin 4 hakijaa. Kaksi kutsutuista peruivat haastattelun. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja rehtori **********

**********

**********

********** ********** **********

Hakemusten ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella rehtori katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Myllypuron peruskouluun sijoitetun apulaisrehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella rehtori ottaa apulaisrehtorin viran sijaisuuteen.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 30.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Hirvonen, rehtori, puhelin: 09 310 82946

anna.hirvonen@hel.fi

Päättäjä

Anna-Lea Hirvonen
rehtori