Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tuntiopettaja, työavain KASKO-03-345-22

HEL 2023-008763
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, opettaja, (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen), työavain KASKO-03-345-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-6

Päätös

Koulutuspäälliköt päättivät valita opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen **********

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Määräaikainen virkasuhde on voimassa ajalla 1.1.2023-31.12.2023.

Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa määräaikaiseen virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Päätöksen perustelut toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Määräaikaisen viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan työtehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Määräaikaisen viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Kampus 5.

Viran kelpoisuusvaatimuksena ja kielitaitovaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017). Yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvien osien osa-alueita on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 op/55 ov tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa osa-alueessa ja vähintään 60 op/35ov laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa osa-alueissa sekä vähintään 60 op/35 ov laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että työtehtävänä on yhteisten tutkinnon osien; viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tuntiopettajana toimiminen. Tehtäviin ilmoitettiin kuuluvan äidinkielen, suomi toisena kielenä (S2) ja toiminta digitaalisessa ympäristössä osa-alueiden opetus-, ohjaus-, ja arviointitehtävät ammatillisessa koulutuksessa.

Tehtävää koskevassa ilmoituksessa kerrottiin arvostettavan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä aktiivista otetta työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi mainittiin arvostettavan kiinnostusta ja taitoa tukea erilaisten opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia.

Eduksi katsottiin monipuoliset ja opiskelijalähtöiset ohjaustaidot. Työtehtävässä toimiseksi edellytettiin digitaitoja ja digitaalisten oppimisympäristöjen hallintaa. Haku määräaikaiseen virkasuhteeseen oli julkisesti haettavana ajalla 27.10.-10.11.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-345-22 tuntiopettaja, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (AI/S2).

Virkaan haki määräaikaan mennessä yhdeksän hakijaa. Virkaan haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa, joilla oli opetustoimen henkilöstön ja yhteisten tutkinnon kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset pätevyydet. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin myös yksi ei kelpoisuusvaatimuksen mukainen hakija.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Ryhmähaastattelu toteutettiin 15.11.2022 Team-tapaamisena. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Tiia Posa, Maria Vänskä ja Reetta Montonen. Ryhmähaastattelun jälkeen hakijat täyttivät palautteen ja laativat itsearviointi-tehtävän.

Koulutuspäälliköt katsoivat hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisenviran menestykselliseen hoitamiseen on valitulla.

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen kelpoisuusvaatimukset annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisesti. Päätös annetaan tiedoksi määräaikaiseen virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 03.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiia Posa, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 25777

tiia.posa@hel.fi

Päättäjä

Tiia Posa
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-6