Hankinta, viittomakielinen palveluohjaus, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-008766
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 60

Viittomakielisen palveluohjauksen pienhankinta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti valita käydyn tarjouskilpailun perusteella viittomakielisen palveluohjauksen pienhankinnan puitejärjestelyyn seuraavat palveluntuottajat osa-alueeseen 1 Suomalainen viittomakieli:

- Kuurojen palvelusäätiö
- Aspa Palvelut Oy

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti keskeyttää osa-alueen 2 Suomenruotsalainen viittomakieli hankinnan, koska osa-alueeseen ei saapunut yhtään tarjousta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo koko sopimuskaudella on 140 000 euroa.

Tilaaja ei sitoudu määrällisiin hankintavelvoitteisiin tai hankintamääriin.

Päätös on ehdollinen palveluntuottajien osalta sillä ehdolla, että he toimittavat asetettujen vaatimusten mukaisesti vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Tarjouskilpailu

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala julkaisi viittomakielisen palveluohjauksen hankinnan tarjouspyynnön 22.6.2023 Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.

Hankinnassa on kyse hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisen kynnysarvon alittavasta pienhankinnasta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Tarjouspyyntö oli jaettu kahteen osa-alueeseen:

- osa-alue 1 Suomalainen viittomakieli
- osa-alue 2 Suomenruotsalainen viittomakieli

Tarjouksen pystyi jättämään yhteen tai molempiin osa-alueisiin.

Tarjouskilpailussa oli mahdollista esittää tarjouspyyntöä koskevia lisätietokysymyksiä 1.8.2023 mennessä.

Tarjouskilpailuun saapui neljä lisätietokysymystä, joihin vastattiin 3.8.2023. Lisätietokysymysten perusteella tarjouspyyntöä muokattiin 3.8.2023 seuraavasti:

Kohta ”Ohjaajalla on oltava vähintään hyvä suomen kielen suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito. Lisäksi ruotsinkielistä palvelua antavalla ohjaajalla on vähintään hyvä ruotsin kielen suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito” muutettiin muotoon: ”Kuulevalla ohjaajalla on oltava vähintään hyvä suomen kielen suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito. Natiivilla ohjaajalla on oltava vähintään tyydyttävä kirjallinen suomen kielen taito. Lisäksi ruotsinkielistä palvelua antavalla kuulevalla ohjaajalla on oltava vähintään hyvä ruotsin kielen suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito ja natiivilla ohjaajalla on oltava vähintään tyydyttävä kirjallinen ruotsin kielen taito”

Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 10.8.2023 14:00.

Osa-alueeseen 1 Suomalainen viittomakieli saapui kaksi tarjousta:

- Aspa Palvelut Oy
- Kuurojen palvelusäätiö

Osa-alueeseen 2 Suomenruotsalainen viittomakieli ei saapunut yhtään tarjousta.

Hankintamenettely tuli keskeyttää osa-alueen 2 Suomenruotsalainen viittomakieli osalta, koska osa-alueeseen ei saapunut yhtään tarjousta.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen osa-alueen 1 Suomalainen viittomakieli osalta

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä.

Hankintayksikkö tarkasti tarjoajien soveltuvuusvaatimusten toteutumisen.

Kaikki tarjoajat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ne otettiin mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen osa-alueen 1 Suomalainen viittomakieli osalta

Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä.

Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouspyynnön kysymyksiin ja liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.

Hankintayksikkö tarkasti saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden.

Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi ja ne otettiin mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos osa-alueen 1 Suomalainen viittomakieli osalta

Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty ehdottomina vähimmäisvaatimuksina siten, että ne vastaavat hankintayksikön määrittämää täyttä laatutasoa. Voidaan siten todeta, että koska korkea laatutaso on jo muutoin huomioitu hankinnassa vähimmäisvaatimuksina, kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena voi olla pelkkä halvin hinta.

Hankinnassa perustetaan puitejärjestely. Puitejärjestelyyn hyväksytään kaikki tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ja tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Palveluntuottajat asetetaan puitejärjestelyssä halvimman hinnan mukaisesti edullisuusjärjestykseen.

Vertailutaulukko on liitteenä.

Puitejärjestelyyn valitaan edullisuusjärjestyksen mukaisesti:

- Kuurojen palvelusäätiö
- Aspa Palvelut Oy

Puitejärjestelyn sisällä asiakaskohtainen palvelun valinta tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön edellytykset huomioiden etusijajärjestyksessä ensimmäiseltä soveltuvalta palveluntuottajalta. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä hylätä palveluntuottajan esittämä ohjaaja, eikä hylkääminen saa aiheuttaa tilaajalle ylimääräisiä kuluja.

Sopimus

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2024.

Perussopimuskausi on 2 vuotta. Hankintaan sisältyy enintään kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta. Optiokauden käyttöönotosta päättää Tilaaja erikseen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova päätös ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Hankintavaltuudet

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus päättää hankinnasta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

Päätös tullut nähtäväksi 15.09.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloa- jan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati- musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt- tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 24859

minna.eronen@hel.fi

Maria Kirjavainen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 35993

maria.kirjavainen@hel.fi

Päättäjä

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja