Virkasuhteen täyttäminen, Laakavuoren ala-asteen koulu, lehtori (suomi toisena kielenä), työavain KASKO-01-861-23

HEL 2023-008881
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Määräaikaisen virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Laakavuoren ala-asteen koulu, lehtori suomi toisena kielenä, työavain KASKO- 01-861-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Laakavuoren ala-asteen kouluun sijoitetun lehtorin määräaikaisen viran (vakanssinumero 1563).

Päätöksen perustelut

Suomi toisena kielenä -lehtorin määräaikainen virka (vakanssinumero 1563) on ollut julkisesti haettavana ajalla 1.6.2023–15.6.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on suomi toisena kielenä -lehtorin tehtävät Laakavuoren ala-asteen koulussa.

Lehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kolmiportaisen tuen hallintaa sekä opetuksen eriyttämisen osaamista ja luettiin eduksi kokemus tiimityöskentelystä sekä erityisen tuen oppilaiden opettamisesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 5 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Määräaikainen virka jätetään täyttämättä, koska kelpoiset ja hakuilmoituksessa edellytettyä osaamista omaavat hakijat peruivat hakemuksensa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 29.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sini Latvala, rehtori, puhelin: 09 310 25235

sini.latvala@hel.fi

Päättäjä

Sini Latvala
rehtori