Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, avoimet ammatilliset opinnot, työavain KASKO-03-109-22

HEL 2023-008983
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, avoimet ammatilliset opinnot, työavain KASKO-03-109-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita tuntiopettajan virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 06.06.2023 – 20.06.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Virka sijoittuu Stadin ammatti- ja aikuisopistoon.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät avoimissa ammatillisissa opinnoissa.

Tuntiopettajan viran kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 13 §:n säännösten mukaan.

Hakuilmoituksessa on kuvattu tehtävässä tarvittavan valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn kehittämishakuisesti. Haettavan opettajan tulee olla jatkuvassa yhteistyössä verkostojen ja kumppaneiden kanssa, omata uteliaan asenteen, oppijoiden osallistamistaitoja ja kyvyn työskennellä uusimpien digitaalisten välineiden kanssa. Hakijalla tuli olla lisäksi valmiuden työpajamaiseen toteutukseen opiskelu- ja työelämätaitojen vahvistamisessa. Lisäksi tehtävässä edellytettiin monipuolista työkokemusta opetuksesta ja ohjauksesta erilaisin pedagogisin ratkaisuin; erityisesti työpajamaisesta työskentelystä, valmiutta liikkuvaan työskentelyyn, kokemusta työskentelystä erityisryhmien kanssa, hyvää koulutuksen kentän tuntemusta ja verkosto-osaamista. Eduksi luettiin halu löytää oppijalle erilaisia vaihtoehtoja ja näköaloja, olemassa olevat työelämä- ja ohjaustahoverkostot sekä kyvyn työskennellä viranomaisten kanssa sujuvassa yhteistyössä. Eduksi luettiin myös erityispedagogiikan tuntemus ja kyky soveltaa sitä käytäntöön.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 33 hakijaa. Määräajan päätyttyä neljä hakijaa perui hakemuksensa tehtävään.

Vaadittu kelpoisuus oli 26 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluihin kutsuttiin 26 hakijaa, joista 20 vastasi määräaikaan mennessä.

Videohaastatteluiden perusteella 26.6.2023 pidettävään ryhmähaastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa, joista Teams-järjestelmässä pidettävään haastattelutilaisuuteen osallistui viisi hakijaa. Haastattelijoina toimivat apulaisrehtori Sari Slöör ja koulutuspäällikkö Jussi Virtanen.

********** on koulutukseltaan musiikin maisteri ja hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, eli hän omaa asetuksenmukaisen opettajan kelpoisuuden. Hänellä on kokemusta työpajamaisen opetuksen toteuttamisesta, valmiuksia itsenäiseen, kehittämishakuiseen työskentelyyn, verkosto- ja kumppanuusosaamista, oppijoiden osallistamistaitoja ja kyky työskennellä uusimpien digitaalisten välineiden kanssa. Hänen kokemuksensa vastaa hyvin hakuilmoituksessa kuvattuja edellytyksiä.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jussi Virtanen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 27919

jussi.virtanen@hel.fi

Päättäjä

Jussi Virtanen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-5