Oikaisuvaatimus, palohälytysmaksut, KKOY Malminkartanon Hopealähde

HEL 2023-009020
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 11 §

Oikaisuvaatimus koskien erheellisestä paloilmoituksesta perittävää maksua

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto päätti hylätä Kkoy Malminkartanon Hopealähteen oikaisuvaatimuksen palotarkastajan päätöksiin 9.6.2023 sekä 22.6.2023 koskien erheellisistä paloilmoituksista perittäviä maksuja (paloilmoittimen tunnus 9242/470).

Paloilmoitukset ovat olleet erheellisiä ja maksujen perimisen edellytykset täyttyvät.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palotarkastaja on 5.6.2023 (paloilmoituksen päivämäärä 28.5.2023) sekä 19.6.2023 (paloilmoituksen päivämäärä 18.6.2023) tehnyt päätökset periä pelastuslain 96 §:n 1 momentin perusteella maksut paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä toiminnasta. Maksujen perimisen edellytyksenä on paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta, minkä lisäksi pelastusviranomaisen on tullut kirjallisesti kehottaa kohteen omistajaa, haltijaa tai toiminnanharjoittajaa korjaamaan laitteen tai ryhtymään muihin tarpeellisiin toimiin erheellisten paloilmoitusten estämiseksi. Vaatimuksen kohteena olevia paloilmoituksia edeltävänä 12 kuukauden tarkastelujaksona paloilmoitin on aiheuttanut 2 erheellistä paloilmoitusta. Palotarkastaja on 17.4.2023 (paloilmoituksen päivämäärä 16.4.2023) antanut paloilmoittimesta vastaavalle taholle kirjallisen korjauskehotuksen paloilmoittimen toisesta erheellisestä paloilmoituksesta 12 kuukauden tarkastelujaksolla.

Kkoy Malminkartanon Hopealähde on tehnyt palotarkastajan päätöksistä oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 28.6.2023. Oikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä 1.

Erheellisellä paloilmoituksella tarkoitetaan hätäkeskukseen yhdistetyn paloilmoittimen välittämää paloilmoitusta, joka ei ole edellyttänyt pelastuslaitoksen toimenpiteitä. Tavanomaisia erheellisen paloilmoituksen syitä ovat esimerkiksi huolimattomuus kiinteistön kunnossapidossa, erilaiset laiteviat, tupakointi tai muu kiinteistön käyttäjien huolimattomuus tai toiminta. Erheelliseksi ilmoitukseksi ei katsota esimerkiksi tulipaloa, rakennuspalovaaraa tai pelastuslaitoksen toimenpiteitä edellyttävää vahingontorjuntatehtävää.

Pelastuslain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan muun ohella palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan pykälän 1 momentissa tarkoitetuista velvoitteista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyiden osalta rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta. Paloilmoitinjärjestelmä on koko kiinteistöä palveleva järjestelmä, josta vastaa kiinteistöstä vastaava taho. Pelastuslaitos ei voi ottaa kantaa asukkaan mahdolliseen korvausvelvollisuuteen kiinteistön omistajaa kohtaan esimerkiksi sopimuksen tai vahingonkorvausvastuun perusteella.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevat paloilmoitukset ovat aiheutuneet asukkaan toiminnasta saunatiloissa, eivätkä ole edellyttäneet pelastuslaitokselta toimenpiteitä kohteessa. Paloilmoittimesta vastaavalle taholle on annettu kahden aikaisemman paloilmoituksen perusteella kirjallinen korjauskehotus ja varattu kohtuullinen aika korjaaville toimenpiteille. Maksujen perimiselle on näin ollen ollut pelastuslain mukainen peruste ja oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätietojen antaja

Tomi Helasuo, johtava palotarkastaja, puhelin: 09 310 31354

tomi.helasuo@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 28.6.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.