Tutkimuslupa, The interrelation of Criminal and Restorative Justice

HEL 2023-009293
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 45

Tutkimuslupa väitöskirjahankkeelle The interrelation of Victim- Offender Mediation and the Criminal Justice system (Rikossovittelun ja rikosoikeusjärjestelmän keskinäinen suhde)

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Helsingin yliopiston ********** väitöskirjahankkeelle päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupa koskee myös väitöskirjahankkeen tutkimusryhmän jäseniä **********

Päätöksen perustelut

The interrelation of Victim- Offender Mediation and the Criminal Justice system (Rikossovittelun ja rikosoikeusjärjestelmän keskinäinen suhde) väitöskirja tutkii rikossovittelun merkitystä rikosprosessin eri vaiheissa. Väitöskirja pyrkii sekä laadullisen että määrällisen aineistojen avulla selvittämään, miten rikossovittelua huomioidaan rikosten käsittelyssä esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja tuomioistuimessa.

Väitöskirja toteutetaan 04/2022-04/2026 välisenä aikana. Mikäli tutkimusaikataulu pitenisi suunnitellulta, tutkimusryhmän pääjäsenet pyytävät tutkimuksen aineistoa luovuttavilta tahoilta lisäaikaa aineiston käsittelyyn ja säilyttämiseen. Mikäli tutkimusaikataulun pitenemisen takia kaikkiin tutkimuskysymyksiin ei kyetä väitöskirjatutkimuksessa vastaamaan, tutkimusryhmä harkitsee aineiston käsittelyä jatkotutkimuksissa. Aineiston käsittely ja säilyttäminen pidennetyllä aikataululla sekä myöhemmissä jatkotutkimuksissa edellyttää jatkolupahakemuksen hyväksynnän aineistoa luovuttaneilta tahoilta.

Käytännön toteutuksesta sovitaan erikseen Helsingin sovittelutoiminnan päällikön kanssa. Tutkimuslupa on voimassa 04/2026 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

- asiantuntijahaastatteluissa kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten

- tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia

- tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen

- tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen

- tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle

- tutkija tai tutkijaryhmä saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia

- tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen:
kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

Muuta huomioitavaa: ottaen huomioon aineiston arkaluonteisuuden ja laajuuden, hakija sitoutuu tarvittaessa antamaan lisätietoja liittyen tietosuojaselosteessa mainitun ”aloitteentekijän taustatietoihin” ja muuhun tietojen käsittelyyn liittyen. Hakemuksen liitteenä on aiemmin lähetetty tietosuojaseloste, jossa kuvataan ainoastaan Helsingin kaupungin luovuttamia aineistoja.

Päätös tullut nähtäväksi 08.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sini Heino-Mouhu, sovittelutoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43517

sini.heino-mouhu@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
9. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
10. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
11. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
12. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
13. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
14. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
15. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
16. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
17. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
18. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
19. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
20. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
21. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.