Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, määräaikainen asiantuntija, työavain KANSLIA-01-31-23

HEL 2023-009387
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, työllisyyspalvelut, määräaikainen asiantuntija, 4 tehtävää, työavain KANSLIA-01-31-23

Palveluesihenkilö, neuvontapalvelut

Päätös

Palveluesihenkilö, neuvontapalvelut, päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** asiantuntijan määräaikaisiin virkoihin 21.8. lukien.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 2914,13 euroa.

Kolmen virantoimitus jatkuu 31.12.2024 saakka ja yksi virka on vastuuasiantuntijan viransijaisuus, joka kestää 5.10.2024 saakka. Virkaan valittavien kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin he ottavat viran vastaan.

Virkaan valituille määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika, joka on kuusi kuukautta tai puolet palvelussuhteen kestosta. Mikäli viranhaltija siirtyy Helsingin kaupungilla toiseen virkasuhteeseen, peräkkäisissä määräaikaisissa virkasuhteissa ei määrätä uutta koeaikaa, elleivät viranhaltijan tehtävät tai asema muutu.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Mikäli tehtävästä toiseen siirtyvä henkilö on aiemmin jo esittänyt selvityksen terveydentilastaan, esihenkilö voi päättää, ettei työhöntulotarkastusta tarvita.

Päätöksen perustelut

Asiantuntijan virat ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 10.7.2023-24.7.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakuilmoitus oli lisäksi esillä TE-palveluiden sivuilla sekä monster.fi ja duunitori.fi -palveluissa. Virka sijoittuu palvelussuhteen alkaessa työllisyyden kuntakokeilun asiakaspalveluun.

Kansliapäällikön 3.3.2021, 56 §:n tekemän päätöksen toimivallan siirtämisestä keskushallinnossa kanslian henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa mukaan määräaikaiseen virkaan ottaa ko. viralle määritelty lähin virassa oleva esihenkilö. Asiantuntijan tehtävän osalta määräaikaiseen virkaan ottaa tässä tapauksessa palveluesihenkilö, neuvontapalvelut

Viranhaltijan tehtävänä ovat asiantuntijan tehtävät työllisyyden kuntakokeilun henkilöasiakaspalvelussa. Asiantuntija tukee asiakkaitaan suuntautumaan työhön tai opiskeluun. Hän toimii itsenäisesti monialaisissa verkostoissa ja etsii asiakkaalle ratkaisuja työllistymisen tueksi. Asiantuntija luo asiakkaalle palveluprosessin, jossa on otettu huomioon myös lainsäädäntö ja työttömyysturvan kokonaisuus.

Asiantuntijan viran kelpoisuusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen.

Haettavana olleen asiantuntijatehtävän hoidossa edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja hyvää englannin kielen suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin tai muun kielen taitoa.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi asiantuntijalta odotettiin hakuilmoituksessa erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, itsenäistä ja kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta sekä hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi asiantuntijalta odotettiin taitoa soveltaa tietoa asiakkaan tilanteeseen realistisena palveluprosessina, jossa otetaan huomioon kumppanit, periaatteet ja lainsäädäntö.

Eduksi luettiin hyvät tietotekniset taidot, kokemus työllisyydenhoidon tehtävistä, kokemus viranomaistyöstä sekä ohjaavasta asiakaspalvelutyöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa hakemuksen jätti 55 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 47 hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 15 hakijaa.

Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla hakemusten perusteella arvioitiin olevan soveltuvaa ja ajantasaista kokemusta ohjaavasta asiakaspalvelutyöstä, viranomaistyöstä tai vahvaa osaamista muista työllisyydenhoidon tehtävistä.

Hakemuksia arvioivat palveluesihenkilöt **********

Kolme hakijaa veti hakemuksensa pois ennen ryhmähaastatteluja.

Ryhmähaastattelut tehtävään pidettiin 31.7.2023. Haastattelut suorittivat palveluesihenkilöt **********

Ryhmähaastatteluissa hakijat suorittivat tehtävän, jossa arvioitiin hakijoiden vuorovaikutustaitoja sekä kykyä vaikuttavan asiakaskokemuksen rakentamiseen. Ryhmähaastatteluissa osoitetun soveltuvuuden perusteella henkilökohtaisiin haastatteluihin kutsuttiin 8 hakijaa.

Henkilökohtaisiin haastatteluihin kutsuttiin hakijat, joilla arvioitiin olevan erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä taitoa soveltaa tietoa asiakkaan tilanteeseen realistisena palveluprosessina.

Yksilöhaastattelut toteutettiin etäyhteyksin ajalla 3.8.2023. Haastattelijoina toimivat palveluesihenkilöt **********

Kärkihakijoiden vertailu

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

Kärkihakijoiden arviointi

Kaikilla haastatelluista on kelpoisuusehdoissa edellytetty alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen sekä tehtävän edellyttämä kielitaito.

Koulutuksen ja työkokemuksen, hakuasiakirjojen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella parhaat edellytykset asiantuntijan viran hoitamiseen on hakijoilla **********

Lisäksi hakijat ovat rekrytointiprosessin aikana antaneet monipuolisimman kuvan kyvystään työskennellä asiantuntijana Helsingin työllisyyden kuntakokeilussa.

Valittujen haastatteluissa korostui erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, itsenäisen ja kehittämisorientoitunut työskentelyote sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Valituilla hakijoilla oli vahvaa ja soveltuvaa kokemusta suorasta asiakastyöstä työllistymistä edistävien palveluiden parista sekä perusteltua näkemystä ja kykyä työllisyyttä edistävien palveluiden toteuttamiseksi asiakaslähtöisellä ja realistisella tavalla.

Palveluesihenkilö, neuvontapalvelut tutustui hakijoihin valintaryhmän esittelystä ennen valintapäätöstä. Palveluesihenkilö, nevontapalvelut, katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on hakijoilla **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 23.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Teemu Kairamo, palveluesihenkilö, puhelin: 09 310 35037

teemu.kairamo@hel.fi

Jani Huovinen, palveluesihenkilö, puhelin: 09 310 43774

jani.huovinen@hel.fi

Päättäjä

Teemu Kairamo
palveluesihenkilö, neuvontapalvelut

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.