Avustuksen myöntäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kulttuurin ja liikunnan laitosavustukset 2024

HEL 2023-009391
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 134 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksista vuodelle 2024

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Esitys

Palkkojen ja muiden kustannusten kasvu ei ole vaikuttanut laitosavustusten tasoon aikaisempina vuosina. Nyt ehdotus sisältää erittäin tarpeellisia korotuksia avustuksiin. Lautakunta painottaa, että nyt esitettävät ja perustellut korotukset eivät kuitenkaan kata täysimääräisesti laitosavustuksia saavien kustannusten nousua kuin vain osittain.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksia vuoden 2024 Helsingin kaupungin talousarvioon seuraavasti:

Kulttuurin laitosavustukset (TA-kohta 41002)TA 2023Haettu 2024TAE 2024
HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr
6 879 000
6 233 300
6 151 000
- toiminta-avustus
5 914 000
6 200 000
6 118 000
- vuokra-avustus
20 000
33 300
33 000
- biennaaliavustus
500 000
-
-
- kompensaatioavustus
445 000
-
-
Helsingin teatterisäätiö sr
13 438 000
15 233 000
14 175 000
- toiminta-avustus
5 618 000
6 118 000
5 845 000
- vuokra-avustus
2 945 000
3 116 000
3 231 000
- laina-avustus
4 875 000
5 099 000
5 099 000
- investoinnit-avustus
-
900 000
0
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr
3 694 000
3 694 000
3 694 000
UMO-säätiö sr
916 000
953 000
940 000
Kaikki yhteensä
24 927 000
26 113 300
24 960 000
Liikunnan laitosavustukset (TA-kohta 41003)TA 2023Haettu 2024TAE 2024
Helsinki Stadion Oy
225 000
336 500
236 500
- toiminta-avustus
185 000
285 000
185 000
- vuokra-avustus
40 000
51 500
51 500
Jääkenttäsäätiö sr
1 332 000
1 894 363
1 894 363
- laina- ja korkoavustus
1 090 000
1 623 000
1 623 000
- vuokra-avustus 
242 000
271 363
271 363
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
669 000
872 000
696 000
- laina- ja korkoavustus
-
241 000
241 000
- toiminta-avustus
-
631 000
455 000
Urhea-säätiö sr
250 000
580 000
260 000
Urheiluhallit Oy
4 023 000
4 557 000
4 184 000
- laina- ja korkoavustus
-
914 000
914 000
- toiminta-avustus
-
3 643 000
3 270 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy
2 342 000
2 700 000
2 522 000
- laina- ja korkoavustus
-
1 141 000
1 141 000
- toiminta-avustus
-
1 473 000
1 295 000
- kompensaatio Mosaiikkitorin parkkipaikkojen vastikkeista 
86 000
86 000
Muut liikunnan laitosavustukset 
249 000
517 600
259 000
Kaikki yhteensä 
9 090 000
11 457 463
10 051 863

Käsittely

Esteelliset: Heimo Laaksonen, Petteri Huurre, Johanna Sydänmaa, Tarja Loikkanen, Hilkka Ahde, Katri Vänttinen, Nina Suomalainen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esteellinen: Kirsti Laine-Hendolin
Esteellisyyden syy: yleislausekejäävi (hallintolaki 28.1 § kohta 7)

Asian aikana kuultavana oli kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Ennen päätösehdotuksen kappaletta yksi uusi kappale: ”Palkkojen ja muiden kustannusten kasvu ei ole vaikuttanut laitosavustusten tasoon aikaisempina vuosina. Nyt ehdotus sisältää erittäin tarpeellisia korotuksia avustuksiin. Lautakunta painottaa, että nyt esitettävät ja perustellut korotukset eivät kuitenkaan kata täysimääräisesti laitosavustuksia saavien kustannusten nousua kuin vain osittain.”

Kannattaja: Outi Alanko-Kahiluoto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksia vuoden 2024 Helsingin kaupungin talousarvioon seuraavasti:

Kulttuurin laitosavustukset (TA-kohta 41002) TA 2023 Haettu 2024 TAE 2024
HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr 6 879 000 6 233 300 6 151 000
- toiminta-avustus 5 914 000 6 200 000 6 118 000
- vuokra-avustus 20 000 33 300 33 000
- biennaaliavustus 500 000 - -
- kompensaatioavustus 445 000 - -
Helsingin teatterisäätiö sr 13 438 000 15 233 000 14 175 000
- toiminta-avustus 5 618 000 6 118 000 5 845 000
- vuokra-avustus 2 945 000 3 116 000 3 231 000
- laina-avustus 4 875 000 5 099 000 5 099 000
- investoinnit-avustus - 900 000 0
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr 3 694 000 3 694 000 3 694 000
UMO-säätiö sr 916 000 953 000 940 000
Kaikki yhteensä 24 927 000 26 113 300 24 960 000
Liikunnan laitosavustukset (TA-kohta 41003) TA 2023 Haettu 2024 TAE 2024
Helsinki Stadion Oy 225 000 336 500 236 500
- toiminta-avustus 185 000 285 000 185 000
- vuokra-avustus 40 000 51 500 51 500
Jääkenttäsäätiö sr 1 332 000 1 894 363 1 894 363
- laina- ja korkoavustus 1 090 000 1 623 000 1 623 000
- vuokra-avustus  242 000 271 363 271 363
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy 669 000 872 000 696 000
- laina- ja korkoavustus - 241 000 241 000
- toiminta-avustus - 631 000 455 000
Urhea-säätiö sr 250 000 580 000 260 000
Urheiluhallit Oy 4 023 000 4 557 000 4 184 000
- laina- ja korkoavustus - 914 000 914 000
- toiminta-avustus - 3 643 000 3 270 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy 2 342 000 2 700 000 2 522 000
- laina- ja korkoavustus - 1 141 000 1 141 000
- toiminta-avustus - 1 473 000 1 295 000
- kompensaatio Mosaiikkitorin parkkipaikkojen vastikkeista  86 000 86 000
Muut liikunnan laitosavustukset  249 000 517 600 259 000
Kaikki yhteensä  9 090 000 11 457 463 10 051 863
Sulje

Vuoden 2024 kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten haku päättyi perjantaina 21.4.2023.

Hakemusten käsittelyprosessi toteutetaan Helsingin kaupungin hallintosäännön, avustuksia koskevien päätösten ja ohjeiden sekä kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 28.05.2019, § 14 mukaisesti laitosavustuksen saajien edellytetään vuodesta 2020 lähtien toimittavan avustushakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion Helsingin kaupungin talousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.12.2021, § 202 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia. Avustukset edistävät helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksin edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Avustuksilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa, helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta ja tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajantoimintaa. Parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään, sekä niillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää toimintaa.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto antoi 29.8.2023, § 18 laitosavustuksia koskevan esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sisällytettäväksi vuoden 2024 Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevaan talousarvioon.

Liikuntajaosto antoi 29.8.2023, § 20 laitosavustuksia koskevan esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sisällytettäväksi vuoden 2024 Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevaan talousarvioon. Liikuntajaosto kantaa huolta laitosavustusten riittävyydestä ja kehottaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa varautumaan asiaan budjettiesityksessään. On myös tärkeää säilyttää lippujen hinnat sillä tasolla, että helsinkiläisillä on yhdenvertainen ja matala kynnys harjoittaa mahdollisimman monipuolisia liikuntamuotoja.

Laitosavustuksia koskeva esitys on linjassa strategian mukaisen käyttötalouden kehyksen vastuullisuusperiaatteen kanssa. Tämän periaatteen mukaisesti toimijoiden yhteisen kasvun ylärajan ei lähtökohtaisesti tule korot ja lyhennykset mukaan lukien ylittää 4,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden avustustasoon. Esitetyt avustusmäärärahojen lisäysehdotukset on lausunnossa perusteltu.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Kulttuurin laitosavustukset

Keskeiset muutokset vuoteen 2023 verrattuna

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n avustus siirtyy valmisteltavaksi keskushallinnon talousarviokohdalle "1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi", josta maksetaan avustuksia myös muille elinkeino- ja markkinointialan yhteisöille.

Suomen Urheilumuseosäätiö sr:n avustus siirretään osaksi taide- ja kulttuuriavustuksia.

Helsingin taidemuseosäätiö sr:n tilakustannus on arvonlisäverokohtelun vuoksi siirretty toimialan talousarvioon. Edellisen vuoksi vuoden 2024 avustusten yhteenlaskettu euromäärä ei ole suoraan vertailukelpoinen vuoden 2023 avustusten kanssa.

Kulttuurin laitosavustuksiin esitetään yhteensä 24 960 000 euroa, joka on 978 000 euroa (3,9 %) enemmän kuin vuonna 2023.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n avustukseksi esitetään 6 151 000 euroa, josta toiminta-avustuksena 6 118 000 sisältäen seuraavan Helsinki Biennalen (2025) jaksotetun kustannuksen sekä museokaupan vuokra-avustusosuuden 33 000 euroa.

Avustusta esitetään kokonaisuutena nostattavaksi 216 000 euroa (3,7 %) lisäysesitykseen vaikuttavat tes-neuvottelutulosten palkkavaikutukset sekä useisiin kustannuseriin vaikuttava kustannustason nousu.

Vuokra-avustuksen muodostaa arvonlisäveron piiriin kuuluva museokauppa. Taidemuseosäätiö sr:n tilakustannus on arvonlisäveron piiriin kuuluvaa museokaupan toimintaa lukuun ottamatta museolle vastikkeetonta ja sisältyy toimialan talousarvioon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti osaltaan 21.6.2022 taidemuseon säätiöittämisestä. Tässä yhteydessä säätiön yleiskatteellisen toiminta-avustuksen tason tarpeeksi arvioitiin noin 5,9 milj. euroa vuodessa. Avustustasoa arvioitaessa todettiin kuitenkin, että säätiön etujen realisoituminen ja tulorahoituksen vakiintuminen veisi 3-5 vuotta ja että tulotason vakiinnuttua tarkastellaan kaupungin avustustasoa uudelleen. Tässä tarkastelussa otetaan myös huomioon kaupungin omistaman taidekokoelman (mukaan lukien julkisen taiteen kokoelma) ja siihen liittyvien kustannusten kasvu.

Vuosi 2023 on ollut taidemuseosäätiön toiminnan ensimmäinen todellinen säätiömuotoinen toimintavuosi ja säätiön täysimääräinen tehtävänkuva, kokoelmanhoidon vastuut ja yhteistyökumppanuuksien rakentaminen koronan jälkeisessä ajassa eivät ole vielä vakiintuneet.

Helsingin teatterisäätiö sr

Helsingin teatterisäätiö sr:n avustukseksi esitetään 14 175 000 euroa, josta toiminta-avustuksena 5 845 000 euroa, laina-avustuksena 5 099 000 euroa ja vuokra-avustuksena 3 231 000 euroa.

Toiminta-avustusta esitetään nostettavaksi 227 000 euroa (4 %). Lisäysesitykseen vaikuttavat tes-neuvottelutulosten palkkavaikutukset sekä useisiin kustannuseriin vaikuttava kustannustason nousu. Laina-avustuksen nousu on 224 000 euroa (4,6 %).

Vuokriin kohdentuvan avustuksen määrää on täsmennetty vastaamaan tällä hetkellä tiedossa olevaa vuokratasoa. Nousua ehdotetaan 286 000 euroa (9,7 %).

Laina-avustuksen ja vuokra-avustuksen lähtökohtina on että ne vastaavat käyttötarkoituksensa mukaisia todellisia kustannuksia.

Helsingin teatterisäätiö sr:n täydentävien investointien osalta on tarkoituksenmukaista käydä erillinen valmistelu kaupunginkanslian kanssa kaupungin investointien rahoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr

Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr:lle esitetään avustuksena 3 116 000 euroa, joka on euromääräisesti sama tasoa kuin vuonna 2023. Helsingin rahoitusosuus perustuu pääkaupunkiseudun kaupunkien tekemään rahoitussopimukseen kaupunkien osallistumisesta oopperan käyttökustannuksiin vuodesta 2014 lukien. Tämän lisäksi kaupungeilla on yhteistyötä koskeva puitesopimus ja vuosittain vahvistettava yhteistyösopimus. Kukin rahoitukseen osallistuva kaupunki tekee oopperan kanssa oman erillisen sopimuksensa.

Käyttökustannuksia koskevan rahoitussopimuksen mukaan kaupungit maksavat avustuksen Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr:lle vuoden 2012 avustuksen suuruisena alennettuna yhdellä (1) prosenttiyksiköllä. Kukin kaupunki vastaa omasta avustusosuudestaan, joka on Helsingin kaupungille 68,9 %, Espoon kaupungille 21,2 %, Vantaan kaupungille 8,8 % ja Kauniaisten kaupungille 1,1 %. Sopimus jatkuu viisivuotiskauden 1.1.2023–31.12.2027 alkaen koska sopijapuolet eivät ole muuta ilmaisseet 31.12.2022.

Puitesopimus määrittelee yhteistyön alueiksi muun muassa taidekasvatushankkeet, pienimuotoiset oopperaproduktiot ja konsertit sekä tilojen käyttöön ja viestintään liittyvää yhteistyötä. Nämä yhteistyön muodot määritellään tarkemmin vuosittain vahvistettavassa toimintasuunnitelmassa.

UMO-säätiö sr

UMO-säätiö sr:lle esitetään avustuksena 940 000 euroa, joka on 24 000 euroa (2,6 %) enemmän kuin 2023. Lisäysesitykseen vaikuttavat henkilöstökulut ja kustannusten nousu.

Liikunnan laitosavustukset

Keskeiset muutokset vuoteen 2023 verrattuna

Stadion-säätiö sr:n avustus siirtyy valmisteltavaksi keskushallinnon talousarviokohdalle "1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi", josta maksetaan avustuksia myös muille elinkeino- ja markkinointialan yhteisöille.

Kaupungin korvaus Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksen autopaikkojen hoito- ja rahoitusvastikkeista siirtyy liikuntapalvelun valmisteltavaksi osana Vuosaaren Urheilutalo Oy:n laitosavustusta.

Helsinki Stadion Oy

Tämän hetken tiedon mukaan kaupungin perimän maanvuokran arvioidaan nousevan 51 500 euroon. Kaupungin maanvuokran korotuksesta johtuen avustuksen kasvu on 5,1 % vuoteen 2023 verrattuna. Toiminta-avustukseen ei esitetä perusparannushankkeeseen haettua 100 000 euron lisäystä.

Jääkenttäsäätiö sr

Säätiö ja HLH Oy tarjoaa seurojen, yleisön ja yritysten käyttöön jääaikaa 7 toimipisteessä, jotka ovat: Helsingin jäähalli (05/2026), Paloheinän jäähalli, Malmin jäähalli, Vuosaaren jäähalli, Kaarelan jäähalli, Salmisaaren jäähalli sekä Hernesaaren jäähalli, Herttoniemen jäähalli (2023). Säätiön toiminta tulee Helsingin jäähallin osalta olemaan toistaiseksi edellisvuoden kaltainen. Toiminnassa on kuitenkin huomioitu Helsinki Garden hankkeen mahdollinen aloitus. Nykyisellä tiedolla toiminta jatkuu Helsingin jäähallin sisätiloissa normaalisti useamman vuoden.

Tämän hetken tiedon mukaan kaupungin perimän jäähalli- ja maanvuokran arvioidaan nousevan 271 363 euroon. Jääkenttäsäätiö sr:n laina- ja korkokustannukset ovat 1 623 000 euroa. Jääkenttäsäätiö ei hae toiminta-avustusta. Vuokra- sekä laina- ja korkokustannukset aiheuttavat avustukseen 42,2 % korotuksen vuoteen 2023 verrattuna.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on kaupunkikonserniin kuuluva kaupungin enemmistöomisteinen tytäryhteisö, jotka tarjoavat osana kaupunkikonsernia kuntalaisille uimahalli- ja sisäliikuntapalveluja. Koronarajoituksista ja sen seurauksista johtuen uimahallin kävijämäärät ovat olleet normaalia alhaisempia vuodesta 2020 alkaen. Mäkelänrinteen Uintikeskus arvioi, että kävijämäärissä päästään vuoden 2019 tasolle vuonna 2025. Laitosavustuksilla subventoidaan kuntalaisille mahdollisuus edullisiin uimahallikäynteihin ja niillä katetaan vuotuinen toiminnallinen ja rahoituksellinen alijäämä. Esitetystä kokonaisavustuksesta laina- ja korkokustannuksiin (rahoituksellinen alijäämä) avustusta esitetään täysimääräisenä. Yhteensä avustukseen esitetään talousarviovalmistelun vastuullisuusperiaatteen mukaista 4 % nousua.

Urhea-säätiö sr

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia käynnistyi 2003. Vuonna 2014 perustettiin akatemian kehitystä vahvistamaan Urhea-säätiö sr, joka hallinnoi Urhean toimintaa. Helsingin kaupunki on yksi Urhea-säätiön perustajajäsenistä.

Avustusta haetaan edellisten vuosien tavoin säätiön varsinaiseen toimintaan eli urheiluakatemiatoimintaan ja Olympiavalmennuskeskus Helsingin toimintaan. Tämän lisäksi vuodelle 2024 haetaan avustusta säätiön ydintoimintaa tukeviin olosuhdepalveluihn, joita säätiö ostaa Urhea-halli Oy:ltä. Olosuhdepalvelut sisältävät mm. urheilijoiden urheiluakatemiakortin subventointikustannuksia, urheilijoiden terveydenhuollon tukemista ns. training room-toiminnan kautta sekä seuroille myytyjen vakiovuorojen hintojen subventointia. Haetusta avustuksesta 260 000 euroa kohdentuu urheiluakatemiatoimintaan ja Olympiavalmennuskeskus Helsingin toimintaan ja 320 000 euroa Urhea-halli Oy:ltä ostettuihin olosuhdepalveluihin. Kasvaneiden kulujen taustalla ovat korkojen nousu sekä henkilöstökulujen kasvu. Vuoden 2023 avustus on 250 000 euroa, vuodelle 2024 toiminta-avustusta haetaan 580 000 euroa. Avustusta on haettu yhteensä 580 000 euroa. Avustukseen esitetään talousarviovalmistelun vastuullisuusperiaatteen mukaista 4 % nousua edelliseen vuoteen nähden.

Urheiluhallit Oy

Urheiluhallit Oy on kaupunkikonserniin kuuluva kaupungin enemmistöomisteinen tytäryhteisö, joka tarjoaa osana kaupunkikonsernia kuntalaisille liikuntapalveluja kuudessa uimahallissa sekä liikuntahallissa (Kallio, Kontula, Malmi, Pasila, Siltamäki, Töölö). Urheiluhallit Oy:n kävijämäärien arvioidaan palautuvan vuoden 2019 tasolle vuonna 2024. Oman tulorahoituksen ja kulujen erotukseksi (toiminnallisen alijäämän kattamiseksi) kaupungilta haetaan toiminta-avustusta 3 643 000 euroa sekä rahoituksellisen alijäämän kattamiseen 914 000 euroa. Esitetystä kokonaisavustuksesta laina- ja korkokustannuksiin (rahoituksellinen alijäämä) avustusta esitetään täysimääräisenä. Yhteensä avustukseen esitetään talousarviovalmistelun vastuullisuusperiaatteen mukaista 4 % nousua.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Vuosaaren Urheilutalo Oy on kaupunkikonserniin kuuluva kaupungin enemmistöomisteinen tytäryhteisö, joka tarjoaa osana kaupunkikonsernia kuntalaisille uimahalli- ja sisäliikuntapalveluja. Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kävijämäärien arvioidaan palautuvan vuoden 2019 tasolle vuonna 2024. Oman tulorahoituksen ja kulujen erotukseksi (toiminnallisen alijäämän kattamiseksi) kaupungilta haetaan toiminta-avustusta 1 473 000 euroa sekä rahoituksellisen alijäämän kattamiseen 1 141 000 euroa. Esitetystä kokonaisavustuksesta laina- ja korkokustannuksiin (rahoituksellinen alijäämä) avustusta esitetään täysimääräisenä. Yhteensä avustukseen esitetään talousarviovalmistelun vastuullisuusperiaatteen mukaista 4 % nousua.

Muut liikunnan laitosavustukset

Laitosavustusta ovat vuoden 2023 tavoin hakeneet uimahallitoimintaan Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö ja Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry sekä jäähallitoimintaan Nuorisojääkenttäsäätiö. Muut liikunnan laitosavustukset -kohdan avustusten jakamisesta päätetään liikuntajaoston joulukuun kokouksessa. Kustannustason noususta ja uima- sekä jäähallin korkeista ylläpitokustannuksista johtuen määrärahaan esitetään 4 % korotusta vuodelle 2024.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2023 § 119

29.08.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

29.08.2023 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja, vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Mikko Vatka

Lisätietojen antaja

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi