Virkasuhteen täyttäminen, sosiaalityöntekijä, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, työavain SOTEPE-01-356-23

HEL 2023-009999
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, pohjoisen nuorten sosiaalityö, työavain Sotepe-01-356-23

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Pohjoisen nuorten sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää täyttämättä sosiaalityöntekijän opintovapaan viransijaisuuden 1.9.2023-30.4.2024 (toimintayksikkö 395640, työpiste 100070, vakanssi 038202) kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus voidaan laittaa uudelleen auki myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän opintovapaan viransijaisuus tulee avoimeksi ajalle 1.9.2023-30.4.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata 16 - 29-vuotiaiden nuorten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Työhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja sosiaalityön suunnitelmien laatiminen ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta päättäminen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely nuorten ja nuorten verkostojen kanssa sekä muu sosiaalityöhön kuuluva avuntarpeen arviointi ja asiakastyöskentely sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, dokumentointitaitoja, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiutta pari- ja tiimityöskentelyyn ja soveltuvuutta tehtävään.

Eduksi luettiin työkokemus nuorten sosiaalityöstä.

Sosiaalityöntekijän opintovapaan viransijaisuus on ollut julkisesti haettavana kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla 3.7.-18.7.2023.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa, joista toinen perui hakemuksensa ennen määräajan päättymistä. Haastatteluun kutsuttiin kelpoisuusehdot täyttävä hakija, mutta hän perui hakemuksensa 19.7.2023 pidetyn haastattelun jälkeen. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Sosiaalityöntekijän opintovapaan viransijaisuus jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen takia.

Päätös tullut nähtäväksi 04.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Maija Holopainen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 69773

maija.holopainen@hel.fi

Päättäjä

Maija Holopainen
johtava sosiaalityöntekijä

Liitteet (pdf)

1. Lyhyt hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.