Hankinta, korkeasti koulutettujen kv-osaajien työllisyyden, työnhakuvalmiuksien ja työnantajien verkostoitumisen edistämiseksi, kaupunginkanslia

HEL 2023-010345
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 24

Hankinta, korkeasti koulutettujen kv-osaajien työllisyyden, työnhakuvalmiuksien ja työnantajien verkostoitumisen edistämiseksi

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti hankkia asiantuntijapalvelua uuden palvelumallin pilotoimiseksi Herizon ry:ltä. Palvelumallin tavoitteena on korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien työllisyyden ja työnhakuvalmiuksien parantaminen sekä työnantajien kanssa tapahtuvan verkostoitumisen edistäminen.

Suunniteltu sopimuskausi on 1.9.-31.12.2023. Sitova sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on enintään 25 000 € (alv 0 %). Hankintaan liittyvät kustannukset jaetaan kaupunginkanslian elinkeino-osaston maahanmuuttoyksikön kahdesta projektista seuraavasti:

- 14 000 euroa, 1817200018, sisäinen tilaus, New in Helsinki
- 11 000 euroa, 109514700302, Talent Helsinki 2023–2024, TH23-Helsingin kaupungin toimenpiteet.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hankinta toteutetaan kilpailuttamatta, koska palvelumallin pilotoimisessa ja edelleen kehittämisessä halutaan hyödyntää Herizon ry:n ainutlaatuisia verkostoja, startup-kentän vahvaa hallintaa ja kokemusta sekä hyviä käytänteitä, joita Herizon ry on menestyksekkäästi luonut työelämän monimuotoisuuden ja kansainvälisten osaajien työllistämisen edistämiseksi.

Elinkeinojohtaja päätti oikeuttaa maahanmuuttojohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen ja muut hankinnan toteuttamiseen liittyvät asiakirjat.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikön luotsaama puoliso-ohjelma on vakiinnuttanut paikkansa kaupungin omarahoitteisena toimintana, jonka tavoitteena on tukea ulkomailta pääkaupunkiseudulle muuttaneiden puolisoiden kotoutumista. Puolison työllistymisellä on tutkitusti voitu todeta olevan suotuisia vaikutuksia koko perheen viihtyvyyden ja asettautumisen kannalta. Kansainvälisillä osaajilla on kuitenkin usein hankaluuksia brändätä itseään ja rakentaa verkostoja alueella toimivien työnantajien kanssa. Täten maahanmuuttoyksikkö on päättänyt pilotoida uudenlaista palvelumallia puolisoiden tehokkaamman työllistymisen edistämiseksi.

Palveluiden kohteena ovat työtä etsivät puolisot, työantajat sekä startup-yritykset. Palvelukokonaisuus muodostuu kolmesta toimintakokonaisuudesta. LinkedIn Bootcamp -kokonaisuus koostuu 1–2 tunnin henkilökohtaisesta tapaamisesta sekä kolmesta verkkotilaisuudesta. Tavoitteena on kehittää noin 60 kansainvälisen puolison LinkedIn-profiilia työllistämisen ja verkostoitumisen edistämiseksi. Työnantajille suunnatussa työpajassa valmennetaan 20–30 työnantajaa työnantajamielikuvan vahvistamisessa ja tarjotaan heille työvälineitä kansainvälisen osaajan integroimiseen rekrytoinnin riskien pienentämiseksi. Lisäksi työnantajille tarjotaan neljän tunnin mittainen työpaja LinkedInin hyödyntämisestä rekrytoinnissa. Yhteistyön kolmantena toimintana Helsingin kaupunki järjestää Herizon ry:n kanssa kansainvälisille osaajille ja startup-yrityksille suunnatun rekrytointitapahtuman (Talents & Startups).

Palvelukokonaisuuden hankinta tukee Helsingin kaupunkistrategian tavoitetta olla houkutteleva ja vetovoimainen niin kv-osaajille kuin heidän perheilleen sekä tavoitetta tukea ulkomaisten työntekijöiden puolisoiden työllistymistä alueen elinkeinoelämään.

Herizon ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on menestyksekkäästi auttanut kansainvälisiä osaajia työllistymään tietotekniikan alalle Suomessa. Herizon ry:n tavoite on tukea ja kasvattaa Suomen liike-elämän monimuotoisuutta tarjoamalla kansainvälisille osaajille valmennusta kasvuhakkerointiin ja työnhakutaitoihin liittyen sekä yhteisön, jossa tavata ja muodostaa arvokkaita yhteyksiä niin samassa elämäntilanteessa olevien kuin jo työllistyneiden osaajien kanssa.

Elinkeinojohtajan oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian viranhaltijoiden hankintaoikeuksista 25.4.2023 § 65.

Päätös tullut nähtäväksi 01.09.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanne Suomalainen, yrityskoordinaattori, puhelin: 040 588 4407

hanne.suomalainen@hel.fi

Glenn Gassen, maahanmuuttojohtaja, puhelin: 09 310 29151

glenn.gassen@hel.fi

Päättäjä

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Glenn Gassen
maahanmuuttojohtaja