Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva uusi tutkinnon osa, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

HEL 2023-010409
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 33 §

Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan Tapahtumaturvallisuuden tehtävissä toimiminen 15 osp –tutkinnon osan hyväksyminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä seuraavan Stadin ammatti- ja aikuisopiston uuden paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tutkinnon osan esittelijän esityksen mukaan.

Tapahtumaturvallisuuden tehtävissä toimiminen, 15 osaamispistettä
(liite 1).

Tutkinnon osa tulee tarjontaan seuraavissa tutkinnoissa:
 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Matkailualan perustutkinto
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Tutkinnon muodostumissääntöjen mukaisesti ammatillisissa perustutkinnoissa paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia voi sisällyttää tutkintoon 5–15 osaamispisteen laajuisesti.

Koulutuksen järjestäjä suunnittelee ja tarjoaa paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia syventämään valtakunnallisten tutkinnon perusteiden osaamista sekä vastaamaan paikallisiin osaamisen tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää laajuuden osaamispisteinä. Lisäksi koulutuksen järjestäjä määrittelee tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin valtakunnallisissa ammatillisissa tutkinnon osissa.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) sijaitsee Helsingissä, joka pääkaupunkina ja osana pääkaupunkiseutua tuo omia tarpeitaan ammatilliselle osaamiselle. Helsingin ympäristö ja palvelut ovat erityisiä monessa suhteessa muuhun Suomeen. Helsinki on Suomen kulttuurillinen, hallinnollinen, poliittinen ja liike-elämän keskus. Tämä tuottaa osaamiselle alueellisia erityistarpeita, joihin alueella tarjottavan koulutuksen tulee vastata. Stadin AO:n paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvilla tutkinnon osilla tuotetaan omalta osaltaan osaamista alueellisiin tarpeisiin. Suuri osa Stadin AO:n opiskelijoista työllistyy pääkaupunkiseudulle, jolloin alueellisten osaamistarpeiden täyttäminen lisää työllistymismahdollisuuksia.

Tapahtumien järjestäminen on Suomessa laajinta pääkaupunkiseudulla: 47,5 % tapahtumien liikevaihdosta tulee Suomessa pääkaupunkiseudulta (Tapahtumateollisuuden toimialaselvitys 2021). Toimiala on merkittävä pääkaupunkiseudun aluetaloudelle. Tapahtuma-alalla on voimakas työvoimatarve, joka koskee myös tapahtumaturvallisuuden työtehtävissä toimivia.

Turvallisuusalan perustutkinnon (OPH-4815-2021) tutkinnon perusteissa ei ole huomioitu tapahtuma-alan tarpeita. Tutkinnon perusteiden uudistustyössä Opetushallitus on ohjeistanut oppilaitoksia ja varsinkin Stadin AO:ta laatimaan paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tapahtumaturvallisuuteen keskittyvän tutkinnon osan, joka voitaisiin lisätä myöhemmin myös valtakunnalliseen perusteeseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Harri Korhonen

Lisätietojen antaja

Heidi Vesa, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27384

heidi.vesa@hel.fi