Vuokraus, asuinrakennus, Uusi Porvoontie 394

HEL 2023-010426
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Vuokraus, asuinrakennus, Uusi Porvoontie 394

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Uusi Porvoontie 394, 00890 Helsinki, sijaitsevan 170 m²:n suuruisen asuinrakennuksen piharakennuksineen ja -piireineen ********** 1.10.2023 lukien toistaiseksi.

Kuukausivuokra on 900 euroa (5,29 €/m²) ja se on arvonlisäveroton. Vuokralainen vastaa vuokrakohteen ja siihen liittyvien piha-alueiden hoidosta ja ylläpidosta sekä veden, sähkön ja lämmitysenergian kustannuksista. Vuokralainen toimittaa kuukauden vuokraa vastaavan summan vakuutena. Vuokralainen on tietoinen siitä, että rakennus sijaitsee asemakaavoitettavalla alueella ja se tullaan purkamaan uudisrakentamisen tieltä kaavan astuttua voimaan.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen Yritystilat-yksikön tavanomaisia asuinhuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on 29.8.2013 päivätyllä kauppakirjalla ostanut osoitteessa Uusi Porvoontie 394, 00890 Helsinki, sijaitsevan kiinteistön, joka käsittää asuinrakennuksen (170,0 m²), autotallin ja varaston. Myyjän hallintaoikeus on päättynyt 31.1.2023, jonka jälkeen kohde on ollut tyhjillään.

********** on tarjoutunut vuokraaman asuinrakennuksen 1.10.2023 lukien toistaiseksi.

Vuokratarjouksen hyväksymiselle ei ole tiedossa olevia esteitä.

Päätös tullut nähtäväksi 17.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Ritva Frejsting, myyntineuvottelija, puhelin: 09 310 31992

ritva.frejsting@hel.fi

Päättäjä

Maarit Kontio
va. tiimipäällikkö