Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2024

HEL 2023-010657
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 135 §

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2024

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti toimialan hinnoitteluperiaatteista liitteen mukaisesti ja päätti samalla:

 • valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2024 sekä päivittämään hinnaston tarvittaessa.
 • valtuuttaa palvelujen päälliköt lisäämään tai poistamaan vuoden 2024 aikana hinnastosta yksittäisen hinnan.
 • valtuuttaa palvelujen päälliköt päättämään toimialan itse järjestämien tapahtumien tapahtumahinnoista ja kiertueiden tms. esiintymisten hinnoista.
 • valtuuttaa kaupunginmuseon museokaupan myyntihenkilöstön päättämään museokauppatuotteiden hinnoista.
 • valtuuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstön etuuksista.
 • valtuuttaa palvelujen päälliköt, liikuntapalvelukokonaisuuden kumppanuusyksikön päällikön, Savoy-teatterin johtajan ja kaupunginmuseon museokaupan, kulttuuritalojen johtajat ja Tiivistämön toiminnanjohtajan soveltamaan hinnastossa määrättyä hintaa silloin, kun muutos liittyy hinnoittelun tarkoituksenmukaiseen kohtuullistamiseen (esimerkiksi kampanjat, tapahtumat) tai dynaamiseen hinnoitteluun, joka lisää palveluiden käyttöastetta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: Teen liitteeseen 1 vastaehdotuksen

LIITE 1. KOHTA 8 TOIMIALAN YHTEISET, SUBVENTOITAVAT RYHMÄT
Henkilöasiakkaat, joille kohdennetaan maksujen subventointia

Vastaehdotus: Poistetaan ”turvapaikkaa hakeneet tai saaneet”.

Perustelut: Subventoitu hinta on käyttäjälle todellisia tuotantokustannuksia alhaisempi toimialan kustantaessa hinnan ja todellisen kustannusten välisen erotuksen. Alennusryhmissä on kyse tiettyjen ryhmien asettamisesta muita helsinkiläisiä edullisempaan asemaan, joten henkilöasiakasryhmien määrään on suhtauduttava pidättyväisesti.

Subventoinnin ulottaminen kaikkiin turvapaikkaa hakeneisiin ja saaneisiin on laajentanut subventointia huomattavan suureen joukkoon. Alennusryhmät lisäävät toimialan tulonmenetyksiä. Kasvavien kustannusten kattaminen voi edellyttää sopeuttamistoimia, joka tarkoittaa kaupungin palvelutason yleistä heikentämistä. Tämä tulee pyrkiä toimialan ja lautakunnan päätöksissä välttämään.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Esittelijä on pöydällepanon aikana muuttanut esityksen perusteluita sekä liitettä 1.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Tässä päätöksessä lautakunta päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osalta perusteet ja rajat, joiden mukaan toimialan viranhaltijat ja työntekijät päättävät vuoden 2024 hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista.

Vuotta 2023 koskevaan päätökseen verrattuna tässä esityksessä on muutettu seuraavaa kohtaa vuotta 2024 koskevissa hinnoitteluperiaatteissa: kohta 3 hintojen asettaminen; Hinnoitteluperiaatteissa on muutettu indeksikorotuksia koskevaa kohtaa siten, että päätös hinnankorotuksesta on mahdollinen, ei pakottava, kuten aiemmin vuonna 2023 – samalla on alv-kannan muutosten aiheuttamia hinnanmuutostarpeita täsmennetty seuraavasti:

 • Päättäessään hinnoista tai hinnoitteluväleistä toimialajohtajan tulee tarkastella peruspalvelujen hintaindeksin tai ALV-kannan muutosten perusteella mahdollisesti tarvittavia hinnantarkistuksia.

Lisäksi tässä esityksessä on muutettu vuotta 2024 koskevien hinnoitteluperiaatteiden kohdasta 7.5. (Tilojen ja- maa-alueiden vuokraus) löytyvää kappaletta Maa-alueiden ulosvuokraus: Liikuntapalvelukokonaisuuden ulkopuolisille toimijoille vuokrattavien alueiden vuokraehtoja ja periaatteita koskevaa päätöstä on päivitetty Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2023, § 94 tekemän päätöksen mukaisesti Jatkossa ulosvuokrauksessa sovelletaan 20.6.2023 tehtyä päätöstä. Liitteenä on yhteenvetotaulukko maanvuokrausperiaatteista.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2023 § 120

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Jouni Tanninen, Erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 37228

jouni.tanninen@hel.fi