Opetussuunnitelman muutos, Helsingin kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 5.4.5

HEL 2023-010918
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 54 §

Helsingin kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 luvun 5.4.5 Opetus erityisissä tilanteissa muuttaminen ja täydentäminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen muutoksen ja täydennyksen Helsingin kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 luvun 5.4.5 Opetus erityisissä tilanteissa paikalliseen tarkennukseen. Muutos tulee voimaan 19.9.2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Opetussuunnitelman perusteiden luvussa 5.4.5 määritellään opetuksen järjestämistapoja erityisiin tilanteisiin. Opetuksen erityisillä tilanteilla tarkoitetaan oppilaan vakavan sairastumisen tai vaikean elämäntilanteen vuoksi toteutettavaa perusopetusta sairaalaopetuksessa, koulukodissa, vastaanottokodissa tai -keskuksessa, vankilassa tai muussa rangaistuslaitoksessa.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan paikalliseen opetussuunnitelmaan tulee kirjata mahdollisuus erityisissä tilanteissa annettavaan opetukseen. Erityisesti sairaalassa annettavan opetuksen osalta paikalliseen opetussuunnitelmaan kuvataan, miten yhteistyö ja oppilaan tukeminen hoidetaan oppilaan siirtyessä omasta koulustaan sairaalaopetukseen ja palatessa jälleen omaan kouluun. Yhteistyön ja tuen kysymykset tulee kuvata myös muissa opetuksen erityisissä tilanteissa.

Luvussa 5.4.5 Opetus erityisissä tilanteissa Helsingin kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan tarvitaan paikalliset tarkennukset opetussuunnitelman perusteiden mukaisista yhteistyön toimintatavoista oppilaan siirtymätilanteissa. Helsingin perusopetuksen suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvussa 5.4.5 mainitaan asioita, jotka on kirjattu jo valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja perusopetuslakiin. Opetussuunnitelmissa valtakunnalliset perusteiden tekstit näkyvät aina ennen kuntakohtaisia tarkennuksia. Opetussuunnitelman perusteiden tekstissä on lisäksi viittaukset perusopetuslakiin. Sen vuoksi paikallisesta opetussuunnitelmasta on turhan toiston välttämiseksi tarkoituksenmukaista poistaa ne kohdat, jotka mainitaan jo valtakunnallisissa perusteissa.

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 5.4.5 Opetus erityisissä tilanteissa paikallisen tarkennuksen laadinta, osallistaminen ja lapsivaikutusten arviointi

Helsingin kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan tehtävässä tarkennuksessa on noudatettu opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä paikallisesti päätettävien asiasisältöjen kuvaamisessa. Opetus erityisissä tilanteissa koskevia paikallisia tarkennuksia perusopetuksen opetussuunnitelmaan on laadittu yhteistyössä suomenkielistä sairaalaopetusta antavan Sophie Mannerheimin koulun, lastenkotiopetusta antavan Outamon koulun ja vankilaopetusta antavan Naulakallion koulun henkilöstön kanssa.

Koulunkäynnin sujuminen on yksi keskeisistä suojaavista tekijöistä haastavassa elämäntilanteessa olevan oppilaan hyvinvoinnin kannalta. Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö on välttämätöntä, kun oppilaan opetus järjestetään opetuksen erityisissä tilanteissa. Oppilaan hyvinvoinnin ja koulunkäynnin turvaaminen edellyttää toimivia yhteistyön rakenteita ja toimintatapoja sekä sujuvaa tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Oppilaiden edun mukaista on, että suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman paikallisessa tarkennuksessa opetuksen erityisissä tilanteissa kuvaan yhteistyön käytänteet eri toimijoiden kanssa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön (24.5.2023 § 119) mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksymisestä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätietojen antaja

Mari Silvennoinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 40073

mari.silvennoinen@hel.fi