Virkasuhteen täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, pohjoisen aikuissosiaalityö, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-484-23

HEL 2023-010968
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, pohjoisen aikuissosiaalityö, työavain SOTEPE-01-484-23

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Pohjoisen nuorten sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkavapaan sijaisuuteen (toimintayksikkö 395640, työpiste 100070, vakanssi 037343) 5.9.-30.11.2023 3593,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 5.9.-17.10.2023.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virkavapaa tulee avoimeksi 1.9.2023 alkaen 30.11.2023 saakka.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata 16 - 29-vuotiaiden nuorten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Työhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja sosiaalityön suunnitelmien laatiminen, ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta päättäminen, suunnitelmallinen ja
tavoitteellinen työskentely nuorten ja nuorten verkostojen kanssa sekä muu sosiaalityöhön kuuluva avuntarpeen arviointi ja asiakastyöskentely sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, dokumentointitaitoja, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiutta pari- ja tiimityöskentelyyn ja soveltuvuutta tehtävään.

Eduksi luettiin työkokemus nuorten sosiaalityöstä.

Sosiaalityöntekijän virkavapaan sijaisuus on ollut julkisesti haettavana kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla 9.8.-25.8.2023.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa, joista kaksi perui hakemuksensa määräajan päättymisen jälkeen. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli kaksi, joista toinen hakija perui hakemuksensa määräajan jälkeen. Tämän takia hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kelpoisuusehdot täyttävä hakija **********

********** haastattelun suoritti 29.8.2023 johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta. Hänellä on suoritetun tutkinnon perusteella sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän pätevyys. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

********** on työskennellyt sosiaalityöntekijänä **********

********** on vahvaa osaamista ja kokemusta sairaalan sosiaalityöntekijän tehtävistä. Lisäksi hänellä on työkokemusta sosiaalialan muista tehtävistä. Hänellä ei ole kokemusta nuorten sosiaalityön sosiaalityöntekijän tehtävistä, mutta hänellä on kokemusta nuorten kanssa työskentelystä ja opinnoissaan hän on suorittanut sivuaineenaan nuorisotutkimuksen opinnot. Haastattelussa tuli esiin erityisesti erinomaiset vuorovaikutustaidot, positiivinen asenne nuorten sosiaalityöhön ja sen kehittämiseen, joustavuus ja valmiudet sekä itsenäiseen että pari- ja tiimityöhön.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** osoitti sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti vahvaa osaamista ja kokemusta sosiaalityöntekijän tehtävistä, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, positiivista asennetta nuorten sosiaalityön kehittämiseen, joustavuutta ja erinomaisia valmiuksia sekä itsenäiseen että pari- ja tiimityöhön.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viransijaisuuden tehtävien hoitamiseen pohjoisen nuorten sosiaalityössä. Hän ilmoitti olevansa käytettävissä sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen 5.9.-30.11.2023.

Päätös tullut nähtäväksi 04.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Maija Holopainen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 69773

maija.holopainen@hel.fi

Päättäjä

Maija Holopainen
johtava sosiaalityöntekijä

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.