Virkasuhteen täyttäminen, pelastuslaitos, palomies (15 kpl)

HEL 2023-011262
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Virkasuhteen täyttäminen, pelastuslaitos, palomies (14 kpl)

Pelastusjohtaja

Päätös

Pelastusjohtaja päätti valita 10.9.2023 alkaen palomiehen virkaan seuraavan henkilön: **********

Pelastusjohtaja päätti valita 15.9.2023 alkaen palomiehen virkaan seuraavan henkilön: **********

Pelastusjohtaja päätti valita 21.9.2023 alkaen palomiehen virkaan seuraavat henkilöt:

**********

Pelastusjohtaja päätti valita 22.9.2023 alkaen palomiehen virkaan seuraavat henkilöt:

**********

Pelastusjohtaja päätti valita 23.9.2023 alkaen palomiehen virkaan seuraavat henkilöt:

**********

Pelastusjohtaja päätti valita 24.9.2023 alkaen palomiehen virkaan seuraavat henkilöt:

**********

Päätöksen perustelut

Virkaan nimittämisen ehtona on, että valittu henkilö sitoutuu osallistumaan Helsingin pelastuslaitoksen järjestämään oppisopimuskoulutukseen (ensihoitoon suuntautunut lähihoitaja) pelastuslaitoksen määräämänä aikana ja takaisinmaksuehdoin, ellei henkilöllä ole ensihoitoon erikoistunutta terveydenhuollon ammattitutkintoa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 23 luvun 2 §:n mukaan henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut. Valittavat henkilöt ovat Helsingin pelastuslaitoksen kouluttamia ja perehdyttämiä henkilöitä. Henkilöt ovat Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskoulun oppilaita, jotka valmistuvat pelastuskoulusta 7.9.2023

Viran koeaika on kuusi kuukautta

Päätös tullut nähtäväksi 07.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Marko Rostedt, pelastusjohtaja, puhelin: 09 310 30100

marko.rostedt@hel.fi

Päättäjä

Marko Rostedt
pelastusjohtaja